International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(24) 55-84

Öğrenme Nesnelerine Dayalı Tasarlanmış Öğretim Materyalinin Farklı Dil Öğrenme Stratejilerini Kullanan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Selim Soner Sütçü & Hafize Keser

ss. 55 - 84   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.147.4   |  Makale No: MANU-1805-25-0004.R1

Yayın tarihi: Temmuz 27, 2018  |   Okunma Sayısı: 234  |  İndirilme Sayısı: 877


Özet

Yabancı dil öğretimi, teknolojinin eğitimde kullanılmasına hep öncülük etmiş, ilk denemelerin gerçekleştiği alan olmuştur. Gelişen teknolojik imkanlardan faydalanmada dil öğretiminin öncü rol üstlenmesi şüphesiz boşuna değildir. Yeni teknolojilerin sunduğu farklı öğretim imkanları işbirlikli öğrenmeyi desteklediği, öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiği, öğrencilerin araştırarak öğrenmelerini teşvik ettiği, dil becerilerini gerçek yaşamdakine benzer şekilde geliştirme imkanı sunduğu sıklıkla araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir. Yapılan araştırmalarda dile getirilen diğer önemli bir konu da dil öğrenmede özellikle öğrencileri başarıya götüren bireysel farklılıkların neler olduğu ve bunların başarıyı ne ölçüde etkilediğidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada, öğrenme nesneleri kullanılarak tasarlanan öğretim materyalinin, farklı dil öğrenme stratejilerine sahip öğrencilerin akademik başarılarındaki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır. İngilizce hazırlık programına devam eden ve İngilizce seviyesi orta düzeyde olan toplam 96 öğrencinin verilerinin analiz edilip yorumlandığı çalışmada hazırlanan öğretim materyali, deney grubuna 3 hafta boyunca uygulanmış, kontrol grubunda herhangi bir düzenleme yapılmamış ve herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Çalışma gurubunda elde edilen öntest-sontest puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ilişkisiz örneklemler için t-testi ile çözümlenmiştir. Bu çözümlemeler doğrultusunda elde edilen bulgulara göre araştırmanın sonuçları, öğrenme nesnelerine dayalı hazırlanmış olan öğretim materyalinin, deney grubu öğrencilerinin başarılarını, kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre manidar düzeyde artırdığını göstermektedir. Deney grubunda bulunan öğrencilerin bellek stratejilerini kullanımları arttıkça başarılarının da arttığı ve başarının, bellek stratejilerini daha yüksek düzeyde kullanan deney grubu öğrencilerinde daha yüksek olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarında bilişsel stratejilerin kullanımı arttıkça, başarının da arttığı görülmüştür. Üstbilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejilerin ise öğrenme nesnelerine dayalı oluşturulmuş öğretim materyalleri ile birlikte kullanımlarının başarının artmasında çok fazla katkı sağlamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme nesneleri, dil öğrenme stratejileri, yabancı dil öğretimi, materyal tasarımı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sutcu, S.S. & Keser, H. (2018). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Tasarlanmış Öğretim Materyalinin Farklı Dil Öğrenme Stratejilerini Kullanan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 55-84. doi: 10.29329/mjer.2018.147.4

Harvard
Sutcu, S. and Keser, H. (2018). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Tasarlanmış Öğretim Materyalinin Farklı Dil Öğrenme Stratejilerini Kullanan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), pp. 55-84.

Chicago 16th edition
Sutcu, Selim Soner and Hafize Keser (2018). "Öğrenme Nesnelerine Dayalı Tasarlanmış Öğretim Materyalinin Farklı Dil Öğrenme Stratejilerini Kullanan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (24):55-84. doi:10.29329/mjer.2018.147.4.

Kaynakça
 1. Alptekin, C. (2002). Towards Intercultural Communicative Competence in ELT. English Language Teaching Journal, 56(1), 57–64. Doi:10.1093/elt/56.1.57 [Google Scholar]
 2. Altan, M. Z. (2004). Nationality and Language Learning Strategies of ELT-Major Unicersity Students. Asian EFL Journal. Web: http://asian-efl-journal.com/quarterly-journal/2004/06/30/nationality-language-learning-strategies-of-elt-major-university-students/ adresinden 20 Ekim 2011’de alınmıştır. [Google Scholar]
 3.  Anıl, D. ve ACAR, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44 - 61. [Google Scholar]
 4. Arslan, M. (2009). Türkiye’de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe. First International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. [Google Scholar]
 5. Barritt, C. ve Alderman, F.L. (2004). Creating a Reusable Learning Objects Strategy. San Francisco, CA.:John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 6. Bayır, Ş. (2009). Ayrıntılama Kuramına Göre Hazırlanan Materyallerin Yabancı Dil Öğreniminde Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması, ÖSYM Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 8. Bayraktaroğlu, S. (Temmuz 2012). Yabancı dil eğitiminde neden başarısızız? Erişim adresi: http://www.radikal.com.tr/yorum/yabanci_dil_ egitiminde_ neden_basarisiziz-1094961 adresinden 22 Kasım 2012’de alınmıştır. [Google Scholar]
 9. Bedir, H. (1998). Türk Ögrencilerinin Okuma Anlama Yetilerinde Bilişsel Öğrenme Stratejileri Kullanmalarının Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 10. Bradley, C., ve Boyle, T. (2004). The Design, Development, and Use of Multimedia Learning Objects. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(4), 371–389. [Google Scholar]
 11. Bremner, S. (1999). Language Learning Strategies and Language Proficiency: Investigating the Relationship in Hong Kong. Canadian Modern Language Review, 1(2), 490-514. [Google Scholar]
 12. BTYK. (2012). Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 24. Toplantısı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/bilim-ve-teknoloji-yuksek-kurulunun-24-toplantisi-yapildi adresinden alındı [Google Scholar]
 13. Büyükötürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler: Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen ve Veri Analizi, (1.Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (6. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Cafolla, R. (2006). Project MERLOT: Bringing Peer Review to Web-Based Educational Resources. Journal of Technology and Teacher Education, 14(2), 313–323. [Google Scholar]
 16. Cesur, M.O. (2008). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrenme stili tercihleri ve yabancı dil akademik başarısı arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. (Yayınlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Chapelle, C.A. (2003). English Language Learning and Technology: Lectures on Applied Linguistics in the Age of Information and Communication technology. Amsterdam: John Benjamins Publishing. [Google Scholar]
 18. Cisco Systems. (2003). Reusable Learning Object Strategy: Designing and Developing for Multiple Learning Approaches. semanticscholar.org: https://pdfs.semanticscholar.org/275f/e64659161314b1d796c5ffa67b2b809ba9bc.pdf adresinden alındı. [Google Scholar]
 19. Clark, S. D. (1999). Second Language Acquisition and Non-traditional Students: A Case Study of Strategies and Achievement. (Yayımlanmamış doktora tezi). The University of North Carolinei, Greensboro. [Google Scholar]
 20. Collis, B., ve Strijker, A. (2004). Technology and Human Issues in Reusing Learning Objects. Journal of Interactive Media in Education, (1), 1–32. [Google Scholar]
 21. Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages:Learning, Teaching, Assessment. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 22. Çelebi, M.D. (2006). Türkiye’de Ana Dil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21, (285-307).  [Google Scholar]
 23. Demirel, Ö. (1990). Yabancı Dil Ögretimi: İlkeler, Yöntemler, Teknikler. İstanbul: USEM Yayınları. [Google Scholar]
 24. Demirel, Ö. (1999). İlkögretim Okullarında Yabancı Dil Ögretimi. (1. Basım). İstanbul: Milli Egitim Bakanlıgı Yayınları. [Google Scholar]
 25. Demirel, Ö. (2007). Yabancı Dili Öğrenemiyoruz. http://www.hurriyet.com.tr /egitim/anasayfa/6607825.asp adresinden 25 Mayıs 2013’de alınmıştır. [Google Scholar]
 26. Demirel, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 43, 141-153. [Google Scholar]
 27. Downes, S. (2003). Designing Learning Objects. Learnscope Web: http://www.ibritt.com/resources/dc_objects.htm adresinden 29 Kasım 2012’de alınmıştır. [Google Scholar]
 28. Duval, E., ve Hodgins, W. (2006). Standardized Uniqueness: Oxymoron or Vision of the Future? Innovative Technology for Computer Professionals, 39(3), 96–98. [Google Scholar]
 29. Ehrman, M., ve Oxford, R. L. (1990). Adult Language Learning Styles and Strategies in an Intensive Training Setting. The Modern Language Journal, 311-327. [Google Scholar]
 30. English First. (2013). EF English Proficiency Index. English First: https://www.ef.com.tr/epi/downloads/ adresinden alındı [Google Scholar]
 31. English First. (2014). EF English Proficiency Index. English First: https://www.ef.com.tr/epi/downloads/ adresinden alındı [Google Scholar]
 32. Farha, N.,W. (2009). An Exploratory Study into the Efficacy of Learning Objects. The Journal of Educators Online, 6(2).            [Google Scholar]
 33. Firsten, R., ve Killian, P. (1994). Troublesome English. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents. [Google Scholar]
 34. Fraenkel, J.R. ve Wallen, N.E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education, McGraw-Hill, NewYork, USA. [Google Scholar]
 35. Frodesen, J., ve Eyring. J. (1997). Grammar dimensions book 4 (2nd ed.) Boston: Heinle & Heinle. [Google Scholar]
 36. Gadanidis, G., Sedig, K., ve Liang, H. (2004). Designing online mathematical investigation. Journal of Computers in Mathematics and Science Technology, 23(3), 275–298. [Google Scholar]
 37. Gan, Z., Humpreys, G. ve Hamp-Lyons, L. (2004). Understanding successful and unsuccesful EFL students in Chinese Universities. The Modern Language Journal. 88(4), 229-244. [Google Scholar]
 38. Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz. T.C.Atatürk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 6/2, 251-258. [Google Scholar]
 39. Grunwald, S., ve Reddy, K. R. (2007). Concept Guide on Reusable Learning Objects with Application to Soil, Water and Environmental Sciences. oerasia: http://oerasia.org/OERResources/4.pdf. adresinden alındı [Google Scholar]
 40. Harman, K., ve Koohang A. (2005). Discussion board: A learning object. Interdisciplinary Journal of Knowledge & Learning Object, 1, 67-77. http://www.ijello.org/Volume1/v1p067-077Harman.pdf adresinden 6 Eylül 2011’de alınmıştır.  [Google Scholar]
 41. Hsiao, T. Y., ve Oxford, R. L. (2002). Comparing Theories of Language Learning Strategies: A Confirmatory Factor Analysis. The Modern Language Journal, 86(3), 368-383. [Google Scholar]
 42. Ian, R., ve Oxford, R. L. (2003). Language learning strategy profiles of elementary school students in Taiwan. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 331-372. [Google Scholar]
 43. Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (13. Basım). Ankara: Nobel  [Google Scholar]
 44. Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 45. Kay, R. H., ve Knaack, L. (2005). Developing learning objects for secondary school students: A multi-component model. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 1, 229–254. http://www.ijello.org/Volume1/v1p229-254Kay_Knaack.pdf adresinden 16 Ocak 2012’de alınmıştır. [Google Scholar]
 46. Kay, R. H., ve Knaack, L. (2007). Evaluating the use of learning objects for secondary school science. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 26(4), 261–289. http://www.editlib.org.uproxy.library.dc-uoit.ca/p/23577 adresinden 29 Aralık 2011’de alınmıştır. [Google Scholar]
 47. Kay, R. H., ve Knaack, L. (2008). An examination of the impact of learning objects in secondary school. Journal of Computer Assisted Learning.24(6), 447-461. [Google Scholar]
 48. Kenny, R. F., Zhang, Z., Schwier, R. A., ve Campbell, K. (2005). A review of what instructional designers do: Questions answered and questions not asked. Canadian Journal of Learning and Technology, 31(1), 9–16. http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/26504 adresinden 22 Mayıs 2013’de alınmıştır. [Google Scholar]
 49. Lafford, B. (2004). The effect of the context of learning on the use of communication strategiers by learners of Spanish as a second languge. Studies in Second Language Acquisition, 26(2), 201-225. doi:10.1017/S0272263104262039  [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Lindstromberg, S. (1996). Prepositions: meaning and method. ELT Journal 50: 225-236.  [Google Scholar]
 51. Lorincz, K. ve Gordon, R. (2012). Difficulties in Learning Prepositions and Possible Solutions. Linguistic Portfolios,1(14), 1-5. [Google Scholar]
 52. Lu, M.T., Wu, C.Y., Martin, E. ve Shah, R. (2009). The Effects of Computer- Assisted Language Learning (CALL) in Grammar Classrooms. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (pp.2217-2236). Chesapeake, VA: AACE. http://www.editlib.org /p/31787 adresinden 21 Ağustos 2013’de alınmıştır.  [Google Scholar]
 53. MacDonald, C. J., Stodel, E., Thompson, T. L., Muirhead, B., Hinton, C.,  [Google Scholar]
 54. Carson, B., Banit, E. (2005). Addressing the e-learning contradiction: A collaborative approach for developing a conceptual framework learning object. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 1, 79-98. Doi:10.28945/412 [Google Scholar]
 55. Marianne, C. M., ve Diane, L., F. (1999). The grammar book: An ESL Teachers’ Course (2nd ed.). Boston, Heinle & Heinle. [Google Scholar]
 56. McDonough, J., Shaw, C. (1998). Materials and Methods in ELT – A  [Google Scholar]
 57. Teacher’s Guide. Applied Language Studies. Oxford: Blackwell Publishers Inc. [Google Scholar]
 58. McEnery T., Barker A., ve Wilson A. (1995). A Statistical Analysis of Corpus Based Computer versus Traditional Human Teaching Methods of Part of Speech Analysis. Computer Journal Assisted Language Learning, 8(2), 259-274. [Google Scholar]
 59. McKay, S. (2003). Teaching English as an International Language: The Chilean Context. ELT Journal 57(2), Oxford University Press. 139-148. [Google Scholar]
 60. Meurant R.C., (2007). A Research Proposal to Address the Learning Strategies Used by Second Language Students in Accessing Online Resources. 2007 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering.  http://rmeurant.com/its/lict-all_files/ Online LearningJECS.pdf adresinden 22 Ağustos 2011’de alınmıştır. [Google Scholar]
 61. Mullins, P. (1992). Successful English language strategies of students enrolled in the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) United States International University, USA. [Google Scholar]
 62. Nurmi, S., ve Jaakkola, T. (2006). Effectiveness of learning objects in various instructional settings. Learning, Media, and Technology, 31(3), 233–247. [Google Scholar]
 63. Nutta J. (2001). Is Computer Based Grammar Instruction as Effective as Teacher Directed Grammar Instruction for Teaching L2 Structures, Calico Journal,16(1). [Google Scholar]
 64. O’Malley ve Chamot, A. U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 65. Oxford, R. (1989). The Role of Styles and Strategies in Second Language Learning. http://www.ericdigests.org/pre-9214/styles.htm Adresinden 20 Ekim 2011’de alınmıştır. [Google Scholar]
 66. Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know, Boston: Heinle and Heinle. [Google Scholar]
 67. Oxford, R. L., Cho, Y., Leung, S., ve Kim, H. (2004). Effect of the presence and difficulty of task on strategy use: An exploratory study. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 42(1), 1-47. [Google Scholar]
 68. PearsonLongman (2013). Teacher’s Guide To The Common European Framework. http://www.pearsonlongman.com/ae/cef/cefguide.pdf Adresinden 22 Mayıs 2013’de alınmıştır. [Google Scholar]
 69. Stewner-Manzanares, G., Kupper, L. ve Russo, R.P. (1985). Learning Strategies Used by Beginning and Intermediate ESL Students. Language Learning. 25, 21-46. [Google Scholar]
 70. Topses, G. (2003). Öğrenci davranıslarını etkileyen toplumsal ve psikolojik etmenler ve sorunlar. L. Küçükahmet (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 71. Uysal, İ. (2006). Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenmeyi Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Anlama ve Yorumlama Düzeylerine Etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 72. Ünal, D., Onursal-Ayırır, İ., ve Arıoğlu, S. (2011). İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 473-484. [Google Scholar]
 73. Warschauer, M. ve Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. Language Teaching, 31, 57-71. [Google Scholar]
 74. Warschauer, M., ve Kern, R. (Eds.). (2000). Network-based language teaching: Concepts and practice. Cambridge: Cambridge University Press Applied Linguistics Series.  [Google Scholar]
 75. Warschauer, M. and Meskill, C. (2000). Technology and Second Language Teaching and Learning.  Rosenthal (Yay. Haz.) Handbook of Undergraduate Second Language Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum: http://www.albany.edu/etap/faculty/CarlaMeskill/publication/mark.pdf adresinden alındı. [Google Scholar]
 76. Wherton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Languge Learning, 50(2), 203-243. [Google Scholar]
 77. Zimmermann, B., Bergsträsser, S., Rensing, C., and Steinmetz, R. (2006). A Requirements Analysis of Adaptations of Re-Usable (E-Learning) Content. Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia Hypermedia and Communications (EDMEDIA). [Google Scholar]