International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Derleme Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(46) 37-76

Dijital Eğitim Platformlarının Eğitim Yönetimine Etkisine Dair Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Osman Uzun, Selahattin Meriç, Mehmet Tepe, Ahmet Kaya, Mehmet Çoban, Ahmet Karaçalı, Ahmet Tepe, Osman Almaz, Hüseyin Tuncer, Halil Yücel & Ismail Buğdaycıgil

ss. 37 - 76   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.640.3   |  Makale No: MANU-2308-23-0005

Yayın tarihi: Aralık 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 65


Özet

Bu çalışmanın amacı, Adıyaman ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin dijital eğitim platformlarının eğitim yönetimi üzerindeki etkilerine dair görüşlerini anlamak ve analiz etmektir. Dijital eğitim platformlarının eğitim süreçlerine olan katkıları, öğrenci öğrenme deneyimi, öğretmen etkinliği, erişim sorunları gibi faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, Adıyaman ilindeki 10 ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda görev yapan okul yöneticilerinden elde edilmiştir. Olgubilim modeli temel alınarak yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Katılımcıların sonuçta, dijital eğitim platformlarının eğitim yönetimine önemli katkıları belirlendi. Yöneticiler, bu platformların öğrenci öğrenme deneyimini zenginleştirdiğini, cihazın kullanımını artırdığını ve eğitim materyali hazırlama ile öğrenci ilerlemesini izleme gibi gelişmeleri optimize edebildiklerini vurgulamışlardır. Ayrıca kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi ve öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkilerin de belirtildiği belirtiliyor.

Karşılaşılan sorunlar arasında teknik sorunlar ve erişim eksiklikleri ortaya çıktı. Eğitim için yönetim ve izleme süreçlerini kolaylaştıran platformlar, dağıtım erişim eksikliklerini aşma potansiyeli sunmaktadır.

Bu ücretin, genel özellikleri dijital eğitim platformlarının eğitim yönetimine olumlu etkileri olduğu yönündedir. Bu platformların gelecekte daha fazla kullanımı ve eğitim büyüme büyümesinde daha merkezi bir rol oynaması

Anahtar Kelimeler: Dijital eğitim platformları, eğitim yönetimi, öğrenci öğrenme deneyimi, öğretmen etkinliği, teknoloji eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Uzun, O., Meric, S., Tepe, M., Kaya, A., Coban, M., Karacali, A., Tepe, A., Almaz, O., Tuncer, H., Yucel, H. & Bugdaycigil, I. (2023). Dijital Eğitim Platformlarının Eğitim Yönetimine Etkisine Dair Okul Yöneticilerinin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(46), 37-76. doi: 10.29329/mjer.2023.640.3

Harvard
Uzun, O., Meric, S., Tepe, M., Kaya, A., Coban, M., Karacali, A., Tepe, A., Almaz, O., Tuncer, H., Yucel, H. and Bugdaycigil, I. (2023). Dijital Eğitim Platformlarının Eğitim Yönetimine Etkisine Dair Okul Yöneticilerinin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(46), pp. 37-76.

Chicago 16th edition
Uzun, Osman, Selahattin Meric, Mehmet Tepe, Ahmet Kaya, Mehmet Coban, Ahmet Karacali, Ahmet Tepe, Osman Almaz, Huseyin Tuncer, Halil Yucel and Ismail Bugdaycigil (2023). "Dijital Eğitim Platformlarının Eğitim Yönetimine Etkisine Dair Okul Yöneticilerinin Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (46):37-76. doi:10.29329/mjer.2023.640.3.

Kaynakça
 1. Akbulut, D., & Sade, Ö. (2021). Özel Müzelerde Dijital Halkla İlişkiler Araçlarının Kullanımı. Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları, 1(2), 35-50. [Google Scholar]
 2. Aral, N. (2022). Dijital Dünyada Çocuk Olmak. TRT Akademi, 7(16), 1134-1153. [Google Scholar]
 3. Aras, K. S., & Kocasaraç, H. (2022). Eğitimin Dijital Boyutunda Öğrenme-Öğretme Araçları. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 117-134. [Google Scholar]
 4. Avcı, K., & Avşar, Z. (2016). Dijital Sağlık Oyunları. TRT Akademi, 1(2), 472-486. [Google Scholar]
 5. Becit İşçitürk, G. (2021). Yabancı Dil Öğretiminde Dijital Hikâye Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 2(2), 32-39. [Google Scholar]
 6. Bilirdönmez, K., & Çevik, Ç. (2021). Öğretim Stratejilerinde Dijital Bir Proje Önerisi: “Ayın Evreleri”. Journal of Humanities and Tourism Research, 11(3), 433-451. [Google Scholar]
 7. Biriçik, Z. (2022). Dijital Bağımlıklar ve Dijital Bağımlıklardan Kurtulma Yolu Olarak Dijital Minimalizm. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12(3), 897-912. [Google Scholar]
 8. Çelik, T. (2020). Dijital Çağda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme: Bir Eylem Araştırması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 211-229. [Google Scholar]
 9. Çelik, T. (2021). Dijital Hikâye Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği (DHAKYÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(4), 1580-1597. [Google Scholar]
 10. Demir, S., & Kılıçkıran, H. (2018). Dijital Öykü Uygulamasının Özel Yetenekli Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 12-18. [Google Scholar]
 11. Duran, E., & Ertan Özen, N. (2018). Türkçe Derslerinde Dijital Okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31-46. [Google Scholar]
 12. Firat, M. (2010). Bireyselleştirilebilir Bir E-öğrenme Aracı Olarak Dijital Konu Haritaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(3). [Google Scholar]
 13. Odabaş, A. (2021). Dijital Kütüphanecilik. TRT Akademi, 6(12), 580-599. [Google Scholar]
 14. Özaydın, A., & Kumral, O. (2021). Dijital Yerlilerin Gözünden Dijital Okuryazarlık. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 362-377. [Google Scholar]
 15. Silkü, H., Kayacan, Ş., & Tos, O. (2020). Oyun Kültürünün Dijital Medyada Yansıması: “Advergaming” İçeriklerine Yönelik Bir Analiz. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 82-98. [Google Scholar]
 16. Türkben, T., & Alptekin, E. (2023). Türkçe Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçları ile Dijital Hikâye Oluşturma Yeterliği. Milli Eğitim Dergisi, 52(238), 909-932. [Google Scholar]
 17. Ulu, H. (2021). Türkiye'deki Dijital Öyküleme Çalışmalarının Eğilimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(2), 256-280. [Google Scholar]
 18. Uslupelivan, E., Kurtoglu Erden, M., & Cebesoy, Ü. B. (2017). Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-22. [Google Scholar]
 19. Ünal, C., & Çakır, H. (2023). Eğitimde Dijital Öykü Araştırmalarının İncelenmesi ve Dijital Öykü Araçlarının Sınıflandırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27(2), 437-456. [Google Scholar]
 20. Yazıcı, Z. N. (2021). E-Dünya'da Yeni Bir Rol: Dijital Annelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi, 1(2), 115-132. [Google Scholar]
 21. Yengin, D. (2019). Teknoloji Bağımlılığı Olarak Dijital Bağımlılık. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 9(2), 130-144. [Google Scholar]
 22. Yıldız, F., & Özarslan, Z. (2022). Kadınların Deneyimlerinden Dijital Flört Şiddetine Bakmak. Etkileşim, 9, 72-101. [Google Scholar]
 23. Yılmaz, M. B. (2017). Dijital Değerlendirme Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlılıklarına Etkisi: İki Farklı Okulda Durum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1606-1620. [Google Scholar]
 24. Yılmaz, Y., Üstündag, M. T., Güneş, E., & Çalışkan, G. (2017). Dijital Hikayeleme Yöntemi ile Etkili Türkçe Öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275. [Google Scholar]