International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(44) 47-82

Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Algı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Emin Çiğilli & Mustafa Yunus Eryaman

ss. 47 - 82   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.571.3   |  Makale No: MANU-2306-09-0005

Yayın tarihi: Haziran 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 124  |  İndirilme Sayısı: 182


Özet

The general purpose of this research is to determine the relationship between the level of perception levels and 21st century teacher skills of primary school teachers (working in the city center of Çanakkale) in the primary institutions of the Ministry of National Education (MEB). The population of the research consists of 264 primary school teachers working in public and private primary schools affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Çanakkale in 2018-2019. The sample of the study consisted of 214 primary school teachers who accepted to participate in the study from the population, but 33 teachers were not evaluated because they answered the questions incomplete and the research was conducted with 181 teachers. The research was carried out with relational screening model. In the study, a structured questionnaire consisting of three parts was used as data collection tool. In the first part of the questionnaire, there were multiple choice questions regarding demographic and professional characteristics, in the second part, the Technological Pedagogical Content Knowledge Scale (TPABÖ), and in the third part, the 21st century Teacher Skills Scale (ÖBÖ). SPSS 25.0 program was used in the analysis of the data collected from 181 teachers. While analyzing the data, frequency and percentage analyzes and average, standard deviation etc. are used to find answers to problem status and sub-problems. descriptive analysis, unrelated samples t-test, variance analysis (ANOVA) and Tukey HSD multiple comparison test, cohen d effect size index, Pearson correlation analysis and simple linear regression analysis were used. As a result of the research, the technological pedagogical content knowledge levels of the primary school teachers were 78.75% and the 21st century teacher skills levels were 79.50%. Accordingly, it can be said that primary school teachers’ technological pedagogical knowledge and 21st century teacher skills are at a “good” level. When the effect of demographic and professional characteristics on technological pedagogical content knowledge and 21st century teacher skills were examined, it was observed that the general averages did not differ significantly according to gender, age, educational status, marital status, graduated field and seniority (p> 0.05). In other words, none of these variables have a significant effect on differentiating teachers’ technological pedagogical content knowledge and 21st century teacher skills levels. It can also be said that none of the sub-dimensions of 21st century teacher skills were significantly affected by them.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik pedagojik alan bilgisi, 21. yüzyıl öğreten becerileri, Sınıf öğretmeni.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cigilli, E. & Eryaman, M.Y. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Algı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(44), 47-82. doi: 10.29329/mjer.2023.571.3

Harvard
Cigilli, E. and Eryaman, M. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Algı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(44), pp. 47-82.

Chicago 16th edition
Cigilli, Emin and Mustafa Yunus Eryaman (2023). "Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Algı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (44):47-82. doi:10.29329/mjer.2023.571.3.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 265-286. [Google Scholar]
 2. Akdemı̇r, A. S. (2013). Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Programlarının Tarihçesi ve Sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(12). [Google Scholar]
 3. Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu. İstanbul: Scala Basım. [Google Scholar]
 4. Akyüz, Y. (2006). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış: A New and Overall View to the First Years of Darül- muallimîn (Teacher Training College) in the 1. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 20(20), 017-058. [Google Scholar]
 5. Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues In Technology And Teacher Education, 9(1), 71-88. [Google Scholar]
 6. Avcı, T. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz güven düzeylerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. [Google Scholar]
 7. Aydeniz, M. (2017). Eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz: 2045 hedeflerine ilerlerken, Türkiye için stem odaklı ekonomik bir yol haritası. [Google Scholar]
 8. Bal, M. S., Karademir, N. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusunda Öz Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32. [Google Scholar]
 9. Balay, R.(2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82. [Google Scholar]
 10. Balay, R. (2012). 2000’li yıllarda sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 11. Barr, V., Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: what is involved and what is the role of the computer science education community?. Acm Inroads, 2(1), 48-54. [Google Scholar]
 12. Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları [Google Scholar]
 13. Başar, H. (2006). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 14. Bernhardt, P. E. (2015). 21st Century Learning: Professional Development in Practice. The Qualitative Report, 20(1), 1-19. http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss1/1 [Google Scholar]
 15. Bilgin, İ., Tatar, E. ve Ay, Y. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojiye karşı tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’ne katkısının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (s.125). [Google Scholar]
 16. Bilici, S., & Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerinin Öğretim Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Elementary Education Online, 15(3), 898-921. [Google Scholar]
 17. Brun, M., & Hinostroza, J. E. (2014). Learning To Become A Teacher In The 21st Century: ICT Integration In Initial Teacher Education In Chile. Journal of Educational Technology & Society, 17(3), 222-238. [Google Scholar]
 18. Bunker, D. L. (2012). Classical trajectory methods, Methods of computational physics, 10, 287. [Google Scholar]
 19. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 20. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni  SPSS uygulamaları ve yorum. (15. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Canbazoğlu-Bilici, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz yeterlikleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 22. Canbolat, N. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 23. Cavin, R., & Fernández, M. (2007, March). Developing technological pedagogical content knowledge in preservice math and science teachers. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2180-2186). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). [Google Scholar]
 24. Clark, C. M. (2008). Student Voices On Faculty Incivility In Nursing Education: A Conceptual Model. Nursing Education Perspectives, 29(5), 284-289. [Google Scholar]
 25. Çoklar, A. N. (2008) Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 26. Dawson, C. (2015). Araştırma Yöntemlerine giriş (A. Arı, Çev.). Konya: Eğitim Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Dikkartın-Övez, F. T., Akyüz, G. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yapılarının Modellenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 321-334. [Google Scholar]
 28. Ekici, C. (2018) Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle Sınıf Yönetimi     Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 29. Erişen, Y., Gürültü, E. ve Bildik, C. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve Milli Eğitim Kalite      Çerçevesi bağlamında Türkiye’deki dijital yetkinliğin Bilişim Teknolojileri     Öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi [Öz]. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri     Kongresi, ices-uebk 2018 özetler e-kitabı (s. 562-564), 18-22 Nisan 2018, Antalya. [Google Scholar]
 30. Ertürk, S. (1993). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık. [Google Scholar]
 31. Garba, S. A., Byabazaire, Y. & Busthami, A. H. (2015). Toward the use of 21 st century teaching-learning approaches: The trend of development in Malaysian schools within the context of Asia Pacific. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(4), 72-29. [Google Scholar]
 32. George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson. [Google Scholar]
 33. Güneş, F. (2016). Öğretmen yetiştirme yaklaşım ve modelleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3). [Google Scholar]
 34. Göksoy, S. ve Yılmaz, İ. (2018). Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Robotik Ve Kodlama Dersine İlişkin Görüşleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 178-196. [Google Scholar]
 35. Grandgenett, N., & Hofer, M. (2010, March). Testing a TPACK-based technology integration assessment rubric. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 3833-3840). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). [Google Scholar]
 36. Gündoğmuş, N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 37. Horzum, M. B., Akgün, Ö. E., & Öztürk, E. (2014). The Psychometric Properties of the Technological Pedagogical Content Knowledge Scale. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 544-557. [Google Scholar]
 38. İncik Yalçın, E. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve 21. Yüzyıl öğreten becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 1099-1112. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeter likleri_Kitab%C4%B1_genel_yeterlikler_par%C3%A7a_2.pdf. 25.02.2018 [Google Scholar]
 39. http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=utk_theopubs. Erişim: 25.12.2019. [Google Scholar]
 40. Karadeniz, Ş. ve Vatanartıran, S. (2013). Adaptation of a TPACK survey to Turkish for  secondary school teachers. International Journal of Human Sciences, 10(2), 34-47. [Google Scholar]
 41. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri . Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 42. Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 43. Kaya, Z. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fotosentez ve hücresel solunum konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisinin (TPAB) araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.  [Google Scholar]
 44. Kazu, İ. Y. ve Yenen, E. T. (2014). Öğretmen yetiştirmede yeni bir yaklaşım: Klinik uygulama. İlköğretim Online, 13(3), 796-805. [Google Scholar]
 45. Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning In Teacher Education, 29(4), 127-140. [Google Scholar]
 46. Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What Happens When Teachers Design Educational Technology? The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, Michigan State University, 32, 131-152. [Google Scholar]
 47. Koh, J. H. L., Chai, C. S., Benjamin, W., & Hong, H. Y. (2015). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) and design thinking: A framework to support ICT lesson design for 21st century learning. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(3), 535-543. [Google Scholar]
 48. Kozikoğlu, İ , Özcanlı N . (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl Öğreten Becerileri ile Mesleğe Adanmışlıkları Arasındaki İlişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9 (1) , 270-290 . [Google Scholar]
 49. Lemov, D. (2010). Teach like a champion: 49 techniques that put students on the path to college (K-12). John Wiley & Sons.. [Google Scholar]
 50. Lin, T. C., Tsai, C. C., Chai, C. S., & Lee, M. H. (2013). Identifying science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336. [Google Scholar]
 51. MEB (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri 2. Parça. Ankara: Devlet Kitapları.  [Google Scholar]
 52. Melvin, L. (2011). How to keep good teachers and principals: practical solutions to today's classroom problems. R&L Education. [Google Scholar]
 53. Mishra, P. & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. [Google Scholar]
 54. National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, Editors. Board on Testing and Assessment and Board on ScienceEducation, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. [Google Scholar]
 55. Niess, M. (2005). Preparing Teachers to Teach Science and Mathematics with Technology: Developing a Technology Pedagogical Content Knowledge. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 21(5), 509-523. [Google Scholar]
 56. Orhan-Göksün, D., & Aşkım-Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim  ve Bilim, 42(190). [Google Scholar]
 57. Orhan-Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 58. Partnership for 21st Century Skills (2009). Curriculum and instruction: A 21st century skills implementation guide. The Partnership for 21st Century Skill. [Çevrim-içi: http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_curriculuminstruction.pdf, Erişim tarihi: 05.03.2019.] [Google Scholar]
 59. Sanders, W. L. ve Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. 10.05.2019 tarihinde http://news.heartland. org/sites/all/modules/custom/heartland_migration/files/pdfs/3048.pdf adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 60. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. [Google Scholar]
 61. Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of An Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149. [Google Scholar]
 62. Shukla, S. (2014). Teaching Competency, Professional Commitment And Job Satisfaction: A Study Of Primary School Teachers. Journal of Research and Method in Education, 4(3), 44-64. [Google Scholar]
 63. Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14. [Google Scholar]
 64. Sing, R. R. (1991). Education for the twenty first century: Asia-Pacific perspectives. UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok. [Çevrim-içi: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000919/091965E.pdf, Erişim tarihi: 05.03.2019. [Google Scholar]
 65. Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B., & Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 1-23. [Google Scholar]
 66. Timur, B. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 67. Trilling, B., Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times.Francisco:  Jossey-Bass. [Google Scholar]
 68. TTKB (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine  https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-    program.pdf. Erişim: 25.12.2019. [Google Scholar]
 69. Tuna, F. (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 70. Turhan, M., Demirli, C. ve Nazik, G. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleğe Adanmışlıklarına Etki Eden Faktörler: Elazığ Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 179-192. [Google Scholar]
 71. Yağcı, M. (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1327-1342. [Google Scholar]
 72. Yalçın, S. (2018). 21. Yüzyıl Becerileri ve Bu Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar ve  Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. [Google Scholar]
 73. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. The Journal of Academic Social Science, 6(71), s. 543-560. [Google Scholar]