International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(38) 54-73

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Metaforları

Halil İbrahim Haseski

ss. 54 - 73   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.424.3   |  Makale No: MANU-2108-22-0001

Yayın tarihi: Aralık 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 142  |  İndirilme Sayısı: 348


Özet

Günümüzde nitelikli insan gücü, ülkelerin en önemli sermayesi haline gelmiştir. Nitelikli insan kaynağı yetiştirme amacı, eğitim alanında çeşitli uygulamaların ve yaklaşımların hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bu kapsamda gündeme gelen uygulamalardan biri olan öğretim teknolojileri, günümüz eğitim süreçlerinde önemli bir bileşen olarak kendine yer bulmuştur. Öğretim teknolojileri sayesinde, öğrenmenin eğlenceli, kalıcı ve daha verimli kılınması mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının, öğretim teknolojilerine yönelik zihinsel imgelerini metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Söz konusu amaç doğrultusunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 54 öğretmen adayı araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada yer alan katılımcılar, amaçlı örnekleme ve kritere dayalı örnekleme yöntemleri kapsamında belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan veriler araştırmacı tarafından hazırlanan veri toplama aracıyla elde edilmiştir. Geliştirilen veri toplama aracında “Bana göre, öğretim teknolojileri … gibidir. Çünkü, …” ifadesi ile belirlenmiş bir adet boşluk doldurmalı soru bulunmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, iki uzman tarafından içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğretim teknolojilerine yönelik 8 kategori altında toplanan 40 metafora ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular temelinde öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik olumlu zihinsel imgelere sahip oldukları anlaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçların konuyla ilgili yapılacak ileriki çalışmalara ve uygulamalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojileri, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Metafor Analizi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Haseski, H.I. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Metaforları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), 54-73. doi: 10.29329/mjer.2021.424.3

Harvard
Haseski, H. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Metaforları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), pp. 54-73.

Chicago 16th edition
Haseski, Halil Ibrahim (2021). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Metaforları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (38):54-73. doi:10.29329/mjer.2021.424.3.

Kaynakça
 1. Ahmad, M., Ali, A., & Tariq, B. (2019). Emotional intelligence and academic achievement of university students. Pakistan Journal of Education, 36(3), 71-92. [Google Scholar]
 2. Aksoğan, M., & Özek, M. B. (2020). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye bakış açısı arasındaki ilişki. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), 301-311. [Google Scholar]
 3. Aksu, İ., & Tursun, M. (2018). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin motivasyon ve beklenti düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 9(2), 17-31. [Google Scholar]
 4. Aktepe, V., Uzunöz, A., & Gündüz, M. (2018). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı (ÖTMT) dersinin, öğretmen adaylarının mesleki kazanımlarına etkisine ilişkin farklı değişkenlere göre farkındalık düzeylerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 31-43. [Google Scholar]
 5. Al-Zboon, E., & Al-Dababneh, K. A. (2021). Using assistive technology in a curriculum for preschool children with developmental disabilities in Jordan. Education, 3(13), 1-17. [Google Scholar]
 6. Bilgiç, H. G. (2021). Aday öğretmenlerin eğitim teknolojileri algısı: Metafor analizi örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(2), 211-235. [Google Scholar]
 7. Bowman, M. A., Vongkulluksn, V. W., Jiang, Z., & Xie, K. (2020). Teachers’ exposure to professional development and the quality of their instructional technology use: The mediating role of teachers’ value and ability beliefs. Journal of Research on Technology in Education, 1-17. doi:10.1080/15391523.2020.1830895 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Buss, R. R., Foulger, T. S., Wetzel, K., & Lindsey, L. (2018). Preparing teachers to integrate technology into K–12 instruction II: Examining the effects of technology-infused methods courses and student teaching. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 34(3), 134-150. [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). CA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 10. Durak, H. Y., & Saritepeci, M. (2018). Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model. Computers & Education, 116, 191-202. [Google Scholar]
 11. Elvan, D., & Mutlubaş, H. (2020). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojinin kullanımı ve teknolojinin sağladığı yararlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 100-109. [Google Scholar]
 12. Göksu, İ., & Koçak, Ö. (2020). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik metaforik algıları. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 9(2), 125-143. [Google Scholar]
 13. Güler, Ç., & Dinci, D. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerileri ve öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1167-1193. [Google Scholar]
 14. Harris, L., Yearta, L., & Paolini, A. (2020). Using digital tools to foster students engagement within the universal design for learning framework. In E. Alqurashi (Ed.), Handbook of research on fostering student engagement with instructional technology in higher education (pp. 411-428). PA: IGI Global. [Google Scholar]
 15. Hendi, A. S. (2015). Trends in US life expectancy gradients: the role of changing educational composition. International journal of epidemiology, 44(3), 946-955. [Google Scholar]
 16. Hill, E. J. (2018). Educator use and perceptions of the benefits of instructional technology within a high school classroom. (Master Thesis). Bradley University, IL. [Google Scholar]
 17. Huang, R., Spector, J. M., & Yang, J. (2019). Educational technology: A primer for the 21st century. Singapore: Springer. [Google Scholar]
 18. İlic, U. (2021). Öğretmen adayları için yeni bir ders: Öğretim teknolojileri. Milli Eğitim, 50(230), 689-704. [Google Scholar]
 19. Januszewski, A., & Molenda, M. (2008). Educational technology: A definition with commentary. NY: Routledge. [Google Scholar]
 20. Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. European Journal of General Practice, 24(1), 120-124. [Google Scholar]
 21. Krippendorff, K. (2019). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). CA: SAGE. [Google Scholar]
 22. Kuru, E., & Kuru, O. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim teknolojisi kavramına ilişkin metaforik algıları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 257-278. [Google Scholar]
 23. Le, Y., Ren, J., Shen, J., Li, T., & Zhang, C. F. (2015). The changing gender differences in life expectancy in Chinese cities 2005-2010. PLoS One, 10(4), e0123320. [Google Scholar]
 24. Metin, M. (2013). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1345-1364. [Google Scholar]
 25. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). CA: SAGE Publication. [Google Scholar]
 26. Neuendorf, K. A. (2017). The content analysis guidebook (2th ed.). CA: SAGE. [Google Scholar]
 27. Orhan-Goksun, D., Filiz, O., & Kurt, A. A. (2018). Student teachers’ perceptions on educational technologies’ past, present and future. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(1), 136-146. [Google Scholar]
 28. Öztürk, B. K., & Dağıstanlıoğlu, B. E. (2018). Pre-service Turkish teachers' metaphorical perceptions regarding the concepts of "instructional technology" and "teaching material". Universal Journal of Educational Research, 6(5), 811-822. [Google Scholar]
 29. Phan, T., Paul, M., & Zhu, M. (2021). The role of teaching goals and instructional technology perceptions in faculty members’ technology use. Contemporary Educatıonal Technology, 13(3), 1-16. [Google Scholar]
 30. Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of adolescence. The Lancet Child & Adolescent Health, 2(3), 223-228. [Google Scholar]
 31. Selçuk, G. (2018). Türkçe öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 526-543. [Google Scholar]
 32. Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2), 63-75. [Google Scholar]
 33. Tatlı, Z., & Akbulut, H. İ. (2017). Öğretmen adaylarının alanda teknoloji kullanımına yönelik yeterlilikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 31-55. [Google Scholar]
 34. Van Manen, M. (2007). Phenomenology of practice. Phenomenology & Practice, 1(1), 11-30. doi:10.29173/pandpr19803 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Vatansever Bayraktar, H., & İşleyen, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(79), 208-230. [Google Scholar]
 36. YÖK. (2006). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/sosyal_bilgiler.pdf [Google Scholar]
 37. YÖK. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Sosyal_Bilgileri_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf [Google Scholar]