International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(36) 164-188

Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Öğretim Yeterliklerinin Geliştirilmesi: Bir Öğretim Deneyi

Mustafa Obay, Cahit Pesen & Halil Coşkun Çelik

ss. 164 - 188   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.9   |  Makale No: MANU-2009-14-0004.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 284  |  İndirilme Sayısı: 492


Özet

Bu araştırmanın amacı, matematiksel modelleme öğretim modeli esas alınarak gerçekleştirilen öğretim deneyiyle öğretmenlerin matematiksel modelleme öğretim yeterliklerini geliştirmek ve öğretim modeli sürecine ilişkin düşüncelerini tespit etmektir. Araştırmanın diğer bir amacı, gerçekleştirilen öğretim deneyinin öğretmenlerin matematik öğretim yaklaşımlarına etkisini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desende tasarlanan bu çalışma, bir devlet üniversitesinin fen bilimleri enstitüsü yüksek lisans programlarından matematik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 10 matematik öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. “Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme” dersi kapsamında gerçekleştirilen öğretim deneyindeki katılımcılara dört eylem uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla katılımcıların eylemlere ilişkin görüşleri toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretim deneyinin öğretmenlerin modellemeye ilişkin bilinçli ve sistematik bir yaklaşım kazanmasına, günlük yaşamı yorumlamada farklı bakış açısının gelişmesine, çok önemli bir beceri olan matematikselleştirme ve problem çözme becerisinin gelişmesine katkı sağladığı, diğer bir deyişle, öğretim deneyinin etkili pedagoji bilgi tabanının geliştirilmesi için gerekli fırsatı sunduğu söylenebilir. Matematiksel modelleme uygulamalarında öğretmenlerin daha çok deneyim kazanmaları için lisans programında yer verilen alan eğitimi derslerinde matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamalarına daha çok yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel Modelleme, Matematik Eğitimi, Öğretmen Öğretim Yeterlikleri, Öğretim Deneyi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Obay, M., Pesen, C. & Celik, H.C. (2021). Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Öğretim Yeterliklerinin Geliştirilmesi: Bir Öğretim Deneyi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), 164-188. doi: 10.29329/mjer.2020.367.9

Harvard
Obay, M., Pesen, C. and Celik, H. (2021). Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Öğretim Yeterliklerinin Geliştirilmesi: Bir Öğretim Deneyi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), pp. 164-188.

Chicago 16th edition
Obay, Mustafa, Cahit Pesen and Halil Coskun Celik (2021). "Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Öğretim Yeterliklerinin Geliştirilmesi: Bir Öğretim Deneyi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (36):164-188. doi:10.29329/mjer.2020.367.9.

Kaynakça
 1. Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., & Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 1-34. [Google Scholar]
 2. Ärlebäck, J. B. (2009). Towards understanding teachers’ beliefs and affects about mathematical modeling. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME6), January 28th-February 1st 2009, p. 2096-2105. Lyon, France.  [Google Scholar]
 3. Arseven, A. (2019). Sınıf öğretmenleri, matematik öğretmenleri ve öğretmen adayları için matematik öğretim yöntemleri gerçekçi matematik öğretimi ve matematiksel modelleme. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 4. Banerjee, S. (2014). Mathematical modeling models, analysis and applications. Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 5. Bliss, K. M., Fowler, K. R., & Galluzzo, B. J. (2014). Math modelling, getting started & getting solutions. Philadelphia, PA: Society for Industrialand Applied Mathematics (SIAM).  [Google Scholar]
 6. Blomhøj, M., & Jensen T. H. (2006). What’s all the fuss about competencies? Experiences with using a competence perspective on mathematics education to develop the teaching of mathematical modelling. In W. Blum, P. L. Galbraith & M. Niss (ed.), Modelling and applications in mathematics education (pp. 45-56). New York: Springer. [Google Scholar]
 7. Blum, W. (1985). Anwendungsorientierter mathematikunterricht in der didaktischen diskussion. Mathematische Semesterberichte, 32 (2), 195–232. [Google Scholar]
 8. Blum, W., & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, application, and links to other subjects-state, trends and issues in mathematics instruction. Educational Studies in Mathematics, 22 (1), 37- 68. [Google Scholar]
 9. Borromeo-Ferri, R. (2006). Theoretical and empirical differentiations of phases in the modelling process. ZDM, 38 (2), 86-95. [Google Scholar]
 10. Borromeo-Ferri, R. (2014). Mathematical modeling – The teachers’ responsibility. In A. Sanfratello & B. Dickman (Eds.), Proceedings of conference on mathematical modeling at Teachers College of Columbia University (pp. 26–31). New York. [Google Scholar]
 11. Borromeo-Ferri, R. (2018). Learning how to teach mathematical modeling in school and teacher education. Switzerland: Springer International Publishing AG. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68072-9_2 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Borromeo Ferri, R., Kaiser, G., & Blum, W. (2011). Mit dem taxi durch die welt des mathematischen modellierens. In T. Krohn, E. Malitte, G. Richter, K. Richter, S. Schöneburg, & R. Sommer (Eds.), Mathematik für alle. Wege zum öffnen von mathematik – mathematikdidaktische ansätze (pp. 35-47). Franzbecker: Hildesheim. [Google Scholar]
 13. Bukova-Güzel, E. (Ed.). (2016). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme, araştırmacılar eğitimciler ve öğrenciler için. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 14. Bukova-Güzel, E., & Özaltun-Çelik, A. (2019). Matematiksel modelleme ve ortaokul uygulamaları. G. Hacıömeroğlu & K. Tarım. (Editör), Matematik öğretiminin temelleri: Ortaokul içinde (s. 375-392). Ankara: Anı Yayıncılık.   [Google Scholar]
 15. Chan, L. L., & Idris, N. (2017). Cooperative learning in mathematics education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7 (3), 539-553. [Google Scholar]
 16. Çakmak-Gürel, Z. (2018).  Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme süreçlerinin bilişsel açıdan incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 17. Çiltaş, A. (2011). Dizi ve seriler konusunun matematiksel modelleme yoluyla öğretiminin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğrenme ve modelleme becerileri üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 18. Deniz, D. (2014).  Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 19. Dindyal, J. (2010). Word problems and modelling in primary school mathematics. In B. Kaur & J. Dindyal (Ed.). Mathematical applications and modelling yearbook 2010 association of Mathematics educators (pp. 94-111). Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.  [Google Scholar]
 20. Edwards, D., & Hamson, M. (1989). Guide to mathematical modelling. London: Macmillan Education Ltd. [Google Scholar]
 21. Erbaş, A. K., Kertil, M., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E., Alacacı, C., & Baş, S. (2014). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme: Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (4), 1-21  [Google Scholar]
 22. Greefrath, G., & Vorhölter, K. (2016). Teaching and learning mathematical modelling: Approaches and developments from German speaking countries (ICME-13 topical surveys). Cham: Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-45004-9_1 [Google Scholar]
 23. Hıdıroğlu, Ç. N., & Hıdıroğlu, Y. Ö. (2016). Modelleme yaklaşımlarına bütüncül bir bakış ve yeni bir öğrenme modeli önerisi: HTTM modeli ve kuramsal temeli. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (s. 1109-1142) içinde. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 24. Kaiser, G., & Sriraman, B. (2006). A global survey of international perspectives on modelling in mathematics education. Zentralblattfür Didaktik der Mathematik, 38 (3), 302-310. [Google Scholar]
 25. Korkmaz, E. (2010). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modellemeye yönelik görüşleri ve matematiksel modelleme yeterlikleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir [Google Scholar]
 26. Lingefjärd, T (2006). Faces of mathematical modeling. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38 (2), 96-112. [Google Scholar]
 27. Maaß, K. (2006). What are modelling competencies? ZDM, 38 (2), 113–142. [Google Scholar]
 28. Mumcu, H. Y., & Baki, A. (2017). Matematiği kullanma aktivitelerinde lise öğrencilerinin matematiksel modelleme becerilerinin yorumlanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1), 7-33. Doi: 10.7822/omuefd.327387 [Google Scholar]
 29. Niss, M., Blum, W., & Galbraith, P. (2007). Introduction. In W. Blum, P. L. Galbraith, H-W. Henn, & M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: The 14th ICMI study (pp. 1-3). International Commission on Mathematical Instruction: Springer. [Google Scholar]
 30. Özdemir, E. (2014). Matematik eğitiminde modelleme üzerine öğrenme-öğretme uygulamaları (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 31. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & Evaluation methods. Sage Publications, Inc. [Google Scholar]
 32. Ural, A. (2018). Matematiksel modelleme eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]