International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 17-35

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Nitel ve Karma Araştırma Yöntemleriyle Hazırlanan Çalışmaların İncelenmesi

Zafer Güney

ss. 17 - 35   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.2   |  Makale No: MANU-2005-18-0001

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 251  |  İndirilme Sayısı: 567


Özet

Bu araştırmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında son on dört yıl içerisinde hazırlanmış nitel ve karma yöntemli çalışmaların analizini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamını Türkiye’nin önde gelen birçok üniversitesi tarafından (2006-2019) yılları arasında yayınlanmış nitel ve karma araştırma yöntemli makale ve tezler oluşturmaktadır. Doksanlı yılların sonlarından itibaren hızla artan karma araştırma yöntemli çalışmalar ile nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı makale ve tezlere ulusal veri tabanlarından yapılan tarama sonucunda ulaşılarak tematik açıdan incelenmiştir. Makale ve tezlerden elde edilen bulgulara göre, ulaşılabilen nitel ve karma çalışmaların otuz sekiz farklı üniversite bünyesinde gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmış olup bu amaç doğrultusunda ulusal veri tabanları aracılığıyla seksen yedi makale ve tez değerlendirmeye dahil edilerek incelenmiştir. Araştırma kapsamında seksen yedi makale ve tezden nitel araştırma yöntemlerinin karma araştırmalara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Tez ve makaleler temel aldıkları nitel ve karma araştırmalar üzerinden, ele alınan paradigmalar, konu dağılımları, yıllara göre dağılım, kullanılan araştırma modelleri, istatistiksel teknikler, evren ve örneklem grupları, veri toplama araçları ve araştırma probleminin ifade ediliş biçimleri doğrultusunda bulgular kısmında alt başlıklara ayrılıp kategorize ve analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojisi, Nitel Araştırma, Doküman Analizi, Karma Yöntem


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Guney, Z. (2020). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Nitel ve Karma Araştırma Yöntemleriyle Hazırlanan Çalışmaların İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 17-35. doi: 10.29329/mjer.2020.258.2

Harvard
Guney, Z. (2020). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Nitel ve Karma Araştırma Yöntemleriyle Hazırlanan Çalışmaların İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 17-35.

Chicago 16th edition
Guney, Zafer (2020). "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Nitel ve Karma Araştırma Yöntemleriyle Hazırlanan Çalışmaların İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):17-35. doi:10.29329/mjer.2020.258.2.

Kaynakça
 1. Altricher, Herbert, Feldman, Allan, Posch, Peter ve Somekh, Bridget. (2000). Teachers İnvestigate Their Work: An İntroduction To Methods of Action Research, Routledge: New York. [Google Scholar]
 2. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya. [Google Scholar]
 3. Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E., & Bayraktaroğlu, S. (2002). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (2.Baskı),Sakarya Kit. Sakarya. [Google Scholar]
 4. Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2. [Google Scholar]
 5. Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1). [Google Scholar]
 6. Beycioğlu,K.(2012 ), Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Görüşleri Bir Karma Yöntem Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 198-199. [Google Scholar]
 7. Bülbül, T. (2012), Yükseköğretimde Okul Terki Nedenler ve Çözümler Eğitim ve Bilim. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (19. baskı), Pegem Akademi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Charmaz, K. (2011). Grounded Theory Methods in Social Justice Research. The Sage Handbook Of Qualitative Research, 4, 359-380. [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 11. Creswell, J.W. (2006). Understanding Mixed Methods Research, (Chapter 1). http://www.sagepub.com/upm-data/10981_Chapter_1.pdf Erişim tarihi, 05 Ocak 2020. [Google Scholar]
 12. Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Understanding mixed methods research. In J. Creswell (Ed.), Designing and conducting mixed methods research (pp. 1-19). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 13. Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage. [Google Scholar]
 14. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge [Google Scholar]
 15. Green, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage. [Google Scholar]
 16. Greenwood J.Davydd ve Levin,Morten. (2007). Introduction to action research: social research for social change. (2. edition). USA: Sage Publications. [Google Scholar]
 17. Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111. [Google Scholar]
 18. Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell Science Ltd. [Google Scholar]
 19. Johnson, B. ve Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed Methods Resarch: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33 (7), s.14-26 [Google Scholar]
 20. Johnson, B., & Turner, L. A. (2003). Data collection strategies in mixed methods research. In A.Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 297-319). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 21. Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-86. [Google Scholar]
 22. Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality and Quantity, 43, 265-275. [Google Scholar]
 23. Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard educational review, 62(3), 279-301. [Google Scholar]
 24. Mays, N., & Pope, C. (2000). Qualitative research in health care, assessing quality in qualitative research. BMJ, 320, 50-52. [Google Scholar]
 25. Mertens, D. M. (2014). Research And Evaluation in Education And Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, And Mixed Methods. New York: Sage. [Google Scholar]
 26. Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N.L. (2007). A Call for qualitative power analyses. Quality & Quantity, 41, 105-121. [Google Scholar]
 27. Rubin, A. & Babbie, E. R. (2016). Empowerment Series: Research Methods For Social Work. Boston: Cengage Learning. [Google Scholar]
 28. Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Applied Social Research Methods Series (Vol.46). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. (6. Baskı). Seçkin Yayınları: Ankara. [Google Scholar]
 31. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6-9.Baskı), Ankara, Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Yıldırım, K. (2010). Nitel Araştırmalarda Niteliği Arttırma. İlköğretim Online, 82 [Google Scholar]