International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 626-647

Resim-İş Öğretmenliği İstihdam Durumunun Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Meral Per, Aylin Beyoğlu & Tuğba Bayrakdar

ss. 626 - 647   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.30   |  Makale No: MANU-1904-09-0002.R1

Yayın tarihi: Mart 18, 2020  |   Okunma Sayısı: 270  |  İndirilme Sayısı: 691


Özet

Eğitimde maksimum verimliliği sağlamak için yapılması gerekenlerin başında, gerekli nitelikte öğretmeni istihdam etmek ve ondan en yüksek verimi almaya çalışmak gelmektedir. Ülkenin gereksinim duyduğu, ilk ve orta öğretim kurumlarına alanında donanımlı, sanatçı kişiliği gelişmiş, özgüvenli ve çağdaş sanat eğitimcileri yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretime açılan güzel sanatlar eğitimi bölümleri resim-iş öğretmenliği anabilim dallarından mezun olan öğrenciler, sanat eğitimi aracılığıyla eğitimin öngördüğü çok yönlü eğitilmiş insan tipine ulaşmakta en büyük rolü oynamaktadır. Bu nedenle resim-iş öğretmenliği alanından yeterli sayıda öğretmen istihdam edilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, resim-iş öğretmenliği öğretmen adaylarının gözünden Türkiye’de öğretmen istihdamı konusunu değerlendirmektir. Araştırmaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 63 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretmen Adayı Kişisel Bilgi Formu ve yarı yapılandırılmış İstihdam Görüş Formu (İGF) kullanılmıştır. Araştırma sırasında elde edilen nitel veriler içerik analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, Resim-iş öğretmenliği bölümünü tercih ederken bölümün istihdam koşulları açısından öncelikli olarak Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girerek öğretmen olmak olduğu saptanmıştır. Görsel sanatlar öğretmeni istihdamında öğretmen adaylarının eğitimleri süresince aldıkları alan bilgisine ve yeteneklerine yönelik değerlendirilme yapılmasının ön plana çıktığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bulgulara dayanılarak öğretmen adaylarının istihdam sorunlarına ilişkin görüşleri ve önerileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, aday öğretmen, sanat eğitimi, görsel sanatlar.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Per, M., Beyoglu, A. & Bayrakdar, T. (2020). Resim-İş Öğretmenliği İstihdam Durumunun Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 626-647. doi: 10.29329/mjer.2020.234.30

Harvard
Per, M., Beyoglu, A. and Bayrakdar, T. (2020). Resim-İş Öğretmenliği İstihdam Durumunun Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 626-647.

Chicago 16th edition
Per, Meral, Aylin Beyoglu and Tugba Bayrakdar (2020). "Resim-İş Öğretmenliği İstihdam Durumunun Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):626-647. doi:10.29329/mjer.2020.234.30.

Kaynakça
 1. Baksan G. A., Aydın A., Madden, T. (2006). Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Eleştirel Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), s.35-42. [Google Scholar]
 2. Blaug, M. (1973). Education and the Employment Problem in Developing Countries. Geneva: ILO. [Google Scholar]
 3. Buyurgan, S. (2017). Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Güz, 5(4), 657-677. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. [Google Scholar]
 5. Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. [Google Scholar]
 6. Çınkır, Ş. ve Kurum, G. (2017). To Be Appointed or Not to Be Appointed: The Problems of Paid-teachers. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 9-35, DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s1m [Google Scholar]
 7. Doğan, C. (2004). Sosyoloji Konferansları 29. Kitap. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü. [Google Scholar]
 8. Durdukoca, Ş. (2018). Teacher’s Views on ‘Teacher Training System in Turkey’. European Journal of Education Studies, 4 (1), 279-308. Retrieved from https://www.oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/1414 [Google Scholar]
 9. Durkaya, M., Hüsnüoğlu, N. (2018). İstihdamda Eğitimin Rolü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19 (41), 51-70. [Google Scholar]
 10. Guarino, C. M., Santibanez, L., & Daley, G. A. (2006). Teacher Recruitment and Retention: A Review of the Recent Emprical Literature. Review of Educational Research, 76 (2), 173-208. [Google Scholar]
 11. İçli, G. (2014). Eğitim, İstihdam ve Teknoloji. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (9), 65-71. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pauefd/issue/11134/133164 [Google Scholar]
 12. Kablan, Z. (2010). Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile KPSS Başarı Puanı Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 2010, 451-470. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Kızılok, H. (2007). Ekonominin, Eğitimin Amaçları ve İçeriği Üzerindeki Etkileri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8, (1), 21-30. [Google Scholar]
 15. Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi. [Google Scholar]
 16. Milli Eğitim Bakanlığı (2009). 2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu 5.12.2018 tarihinde http://personel.meb.gov.tr/kilavuz/20092%20%C3%96%C4%9Fretmenlik%20%C4%B0%C3%A7in%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Atama%20K%C4%B1lavuzu.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 17. Milli Eğitim Bakanlığı (2010). Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu 5.12.2018 tarihinde http://personel.meb.gov.tr/Kilavuzlar/%C3%96%C4%9Fretmenlik%20%C4%B0%C3%A7in%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Atama%20K%C4%B1lavuzu%20_Haziran%202010_.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 18. Milli Eğitim Bakanlığı (2011) Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu. 5.12.2018 tarihinde http://personel.meb.gov.tr/kilavuzlar/%C3%96%C4%9Fretmenlik%20%C4%B0%C3%A7in%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Atama%20K%C4%B1lavuzu%20(A%C4%9Fustos%202011).pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 19. Milli Eğitim Bakanlığı (2012) Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu. 5.12.2018 tarihinde http://personel.meb.gov.tr/kilavuz/2012/%C3%96%C4%9Fretmenlik%20%C4%B0%C3%A7in%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Atama%20K%C4%B1lavuzu%20(%C5%9Eubat%202012).pdf       sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 20. Milli Eğitim Bakanlığı (2013). 2013 Yılı Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu. 5.12.2018 tarihinde https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/03091530_son.pdf sayfasından erişilmiştir.  [Google Scholar]
 21. Milli Eğitim Bakanlığı (2014) 2014 Yılı Eylül Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu. 5.12.2018 tarihinde https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/11065140_2014_eylul_donemi_ilk_atama_duyurusu.pdf.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 22. Milli Eğitim Bakanlığı. (2015a). Milli Eğitim Bakanlığının Kısa Tarihçesi. 21.11.2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/milli-egitim-bakanliginin-kisa-tarihcesi/duyuru/8852 sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 23. Milli Eğitim Bakanlığı. (2015b). Temel Değerler. 21.11.2018 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/www/temel-degerler/icerik/163 sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 24. Milli Eğitim Bakanlığı (2015c). 2015 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu. 5.12.2018 tarihinde https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_01/28023231_2015ubatduyurususstemde.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 25. Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu. 5.12.2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_08/05101302_szlemeliretmenalmduyurusu.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 26. Milli Eğitim Bakanlığı. (2017a). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. 21.11.2018 tarihinde https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 27. Milli Eğitim Bakanlığı (2017b). Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu. 5.12.2018 tarihinde http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_02/20135938_2017_SYzleYmeli_YYretmen_AlYmY.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 28. Milli Eğitim Bakanlığı.  (2018a). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. 21.11.2018 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 29. Milli Eğitim Bakanlığı (2018b). Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu. 5.12.2018 tarihinde https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/19171735_SOZLESMELI_OGRETMENLIK_DUYURU_2018_MART.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 30. Nartgün, Sezgin, Ş., (2006). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Değerlere İlişkin Görüşleri (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (12), 129-148. [Google Scholar]
 31. Okçu V., Çelik H. C. (2009). Öğretmen Adaylarının KPSS’ye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. [Google Scholar]
 32. Özdoğan Özbal, E. ve Gökçe E. (2018). An Examination of Teacher Employment Policies in Turkey and Different Countries.  Journal of Education and Future. (14), 169-180. DOI: 10.30786/jef.463771 [Google Scholar]
 33. Sağıroğlu, S. (2013). From precarious employment to precarious life: the case of non-appointed teachers in Turkey. Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara. [Google Scholar]
 34. Uysal, D. (2007). Türkiye’de İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Politikaları. A. Ay (Ed.),  Türkiye Ekonomisi Makro-Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri içinde (s. 55-79). Konya: Çizgi Kitabevi. [Google Scholar]
 35. Yalçın İncik, E. ve Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (2), 179-197. [Google Scholar]
 36. Yılmaz, M., Laçinbay, K., Elmas, H. ve Yağcı, N. (2018). Görsel Sanatlar Öğretmeni İstihdamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin Gerekliliği ve KPSS’ye Yönelik Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 40-49. [Google Scholar]
 37. Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, Calif: Sage.  [Google Scholar]
 38. Yüksek Öğretim Kurulu. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını. 28.11.2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/yayinlarimiz sitesinden alınmıştır. [Google Scholar]