International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 230-245

Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi

Zeynel Abidin Yılmaz & Mehmet Diyaddin Yaşar

ss. 230 - 245   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.14   |  Makale No: MANU-1904-02-0002

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 298  |  İndirilme Sayısı: 799


Özet

Bu çalışmada, fen eğitiminde teknoloji destekli öğretim ile ilgili yayınlanan makalelerin içerik analizi yapılarak genel gidişatın ve eğilimin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 161 makale oluşturmaktadır. Makalelerin içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de fen eğitiminde teknoloji destekli yapılan çalışmaların 2011-2012 yıllarından itibaren artış gözlendiği sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmaların çoğunlukla fen bilgisi eğitimi alanında olduğu ve daha sonra fizik, kimya ve biyolojinin bunu izlediği görülmüştür. Teknoloji destekli fen eğitimi ile ilgili makaleler incelendiğinde yapılan çalışmaların çoğunlukla öğretime, öğrenci başarısına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisine yönelik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalarda çoğunlukla nicel araştırma yöntemlerinin ve örneklem olarak da lisans düzeyindeki öğrencilerin tercih edildiği tespit edilmiştir. Elde edilen araştırma bulgularına göre çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Teknoloji destekli öğretim, İçerik analizi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yilmaz, Z.A. & Yasar, M.D. (2019). Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 230-245. doi: 10.29329/mjer.2019.218.14

Harvard
Yilmaz, Z. and Yasar, M. (2019). Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 230-245.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Zeynel Abidin and Mehmet Diyaddin Yasar (2019). "Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):230-245. doi:10.29329/mjer.2019.218.14.

Kaynakça
 1. Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. İ., Şensoy, Ö. (2006). Fen Eğitiminde İlköğretim 6. Sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 103-116. [Google Scholar]
 2. Akdeniz, A. R., Karamustafaoğlu, O. & Keser, Ö. F. (2000). Fizik eğitim-öğretiminde güncel arastırma alanları. Proceedings of IV. National Science and Mathematics Education Congress, 259-266. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 4. Camnalbur, E., Erdoğan, Y., (2008). Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkililiği Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8, 497-505. [Google Scholar]
 5. Emrahoğlu, N., Bülbül, O. (2010). 9. Sınıf Fizik Dersi Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyonların Ve Simülasyonların Akademik Başarıya Ve Akılda Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 409-422. [Google Scholar]
 6. Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics Science & Tehcnology Education, 11(1), 93-109. DOI: 10.12973/eurasia.2015.1309a.  [Google Scholar]
 7. Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2016). International research trends in biology education from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics Science & Tehcnology Education, 12(6), 1631-1651. DOI: 10.12973/eurasia.2015.1363a [Google Scholar]
 8. Güler, M. H., Sağlam, N., (2002). Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Ve Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Başarısı Ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 117-126 [Google Scholar]
 9. Güven, G., Sülün, Y., (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Journal of [Google Scholar]
 10. Turkısh Scıence Educatıon, 9(1), 68-79 [Google Scholar]
 11. İlyasoğlu, U. ve Aydın, A. (2014). Doğru akım devreleri konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 223-240. [Google Scholar]
 12. Kahyaoğlu, M., (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 1(1) [Google Scholar]
 13. Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., & Oktay, Ö. (2014). Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2). [Google Scholar]
 14. Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: MEB yayınları [Google Scholar]
 15. Kara, Y. (2009). Eğlenceli Eğitim Yazılımının Öğrenci Başarısına, Kavram Yanılgılarına Ve Biyolojiye Karşı Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. [Google Scholar]
 16. Karamustafaoğlu, O.(2009). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Temel Yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi 87-102 [Google Scholar]
 17. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 18. Kayhan, M., & Koca, S. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000-2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72-81. [Google Scholar]
 19. Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M.D. (2012). Inquiry-based teaching in Turkey: A content analysis of research reports. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 599-617. [Google Scholar]
 20. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). Eğitimde FATİH Projesi web sayfası. 10 Ekim 2018 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden erişildi. [Google Scholar]
 21. Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Kanlı, U., Eryılmaz, A. & Güneş, B. (2013). 2004-2011 Yılları Arasında Türk Fen Eğitimi Dergisinde Yayınlanan Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 151-163. [Google Scholar]
 22. Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., Seferoğlu, S. (2012).  Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 1-3 Şubat 2012, Uşak/Türkiye [Google Scholar]
 23. Sözbilir, M. (2013). Chemistry education research in Turkey. Chemistry International,35(2),12-14.Retrieved from http://www.iupac.org/publications/ci/2013/3502/3_sozbilir.html on February 28, 2017.  [Google Scholar]
 24. Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In D. Jorde & J. Dillon (Eds.) Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.  [Google Scholar]
 25. Sözbilir, S., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye'de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler [Status and trends in chemistry education research in Turkey]. In M. Sözbilir (Ed.). Türkiye'de kimya eğitimi (Chemistry education in Turkey) (pp.175-204). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayın No:22.  [Google Scholar]
 26. Sözbilir, S., Akıllı, M., Yaşar, M. D. & Kutu, H. (2016). Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research. In M.H.Chiu (Ed.), Science education research and practice in Asia: Challenges and opportinuties (pp.289-317). Singapore: Springer. Doi.10.1007/978-981-10-0847-4_16 [Google Scholar]
 27. Sözbilir, M., Kutu, H., Yasar, M. D. & Arpacık, Ö. (2010a). Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: Bir içerik analizi çalışması. IX. National Science and Mathematics Education Congress Abstract Book (123), İzmir: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education. [Google Scholar]
 28. Sözbilir, M., Kutu, H., Yasar, M. D. & Arpacık, Ö. (2010b). Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. IX. National Science and Mathematics Education Congress Abstract Book (123), İzmir: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education. [Google Scholar]
 29. Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458. [Google Scholar]
 30. Şimsek, N. (1997). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi [Google Scholar]
 31. Tavşancıl, E. , & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul. [Google Scholar]
 32. Topsakal, U., Çalık, M., & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental & Science Education, 7(4), 639-649. [Google Scholar]
 33. Tosun, C. & Yaşar, M.D. (2013). Comparision of Problem-Based Learning Studies in Science Education with the World: Content Analysis of Researh Papers. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 14(2), 1-24. [Google Scholar]
 34.  Tosun, C. & Yaşar, M.D. (2015). Descriptive Content Analysis of Problem-Based Learning Researches in Science educaion in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Educational Journal], 23(1), 293-310. [Google Scholar]
 35. Yaşar, . M. D. (2017). Brain- based learning in science education in Turkey: Descriptive content and meta analysis of dissertations. Journal of Education and Practice, 8(9), 161-168. [Google Scholar]
 36. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Publications. [Google Scholar]