International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 157-171

Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Aktarmadaki İşlevi

İrem Namlı Altıntaş, Hüseyin Mertol & Ömer Çelikkol

ss. 157 - 171   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.9   |  Makale No: MANU-1902-16-0005.R1

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 468  |  İndirilme Sayısı: 863


Özet

Bu araştırmada 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlerden hangilerinin Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde hangi sıklıkla verilmeye çalışıldığı ve Ömer Seyfettin’in bu değerleri nasıl aktardığı analiz edilmeye çalışılmıştır. Doküman analizi ve içerik analizi yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmanın verileri Ömer Seyfettin’in yazdığı on beş adet hikâyeden elde edilmiştir. Analizlerin sonucunda Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde aktarmaya çalıştığı değerlerin sosyal bilgiler 6-7. sınıf öğretim programındaki değerlerle örtüştüğü ve Ömer Seyfettin’in özellikle Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Millî Mücadele yıllarında Türk halkını özellikle de Türk gençliğini bilinçlendirmek için hikâyelerinde yer verdiği değerlerin 21. yüzyılın nitelikli gençlerini yetiştirmek için oluşturulan öğretim programlarında da yer aldığı ve bu değerlerin genç bireylere kazandırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Değer, Hikâye, Aktarım


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Altintas, I.N., Mertol, H. & Celikkol, O. (2019). Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Aktarmadaki İşlevi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 157-171. doi: 10.29329/mjer.2019.210.9

Harvard
Altintas, I., Mertol, H. and Celikkol, O. (2019). Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Aktarmadaki İşlevi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 157-171.

Chicago 16th edition
Altintas, Irem Namli, Huseyin Mertol and Omer Celikkol (2019). "Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Aktarmadaki İşlevi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):157-171. doi:10.29329/mjer.2019.210.9.

Kaynakça
 1. Dilidüzgün. S. (2005). Eğitsel Bir Bakış Açısıyla Ömer Seyfettin ve “Kaşağı”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 11-24.   [Google Scholar]
 2. Gündüz, M. (2018). Sosyal bilgilerde değerler eğitimi. H. Çalışkan ve B. Kılcan (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.166-188). İstanbul: Lisans Yayıncılık.  [Google Scholar]
 3. Karatay, H. (2011). Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı. Turkish Studies, 6(1), 1439-1454. [Google Scholar]
 4. Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programının geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Kerman, Z. (2009). Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri. İstanbul: Dergâh Yayınları. [Google Scholar]
 6. Lekesiz, Ö. (1997). Yeni Türk Edebiyatında Öykü Öykücüler ve Öykü Anlayışları C.1 İstanbul: Kaknüs Yayınları. [Google Scholar]
 7. MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. [Google Scholar]
 8. Mert, N. (2004). Ömer Seyfettin İslamcı, Milliyetçi ve Modernist Bir Yazar. İstanbul: Kaknüs Yayınları. [Google Scholar]
 9. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE. [Google Scholar]
 10. Sallabaş. E. (2012). Ömer Seyfettin Hikayelerinin Türkçe Öğretiminde Değer Aktarımı Bakımından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 59-68.  [Google Scholar]
 11. Seyfettin, Ö. (1974a). Diyet, Bütün Hikayeleri-2. İstanbul: Ötüken Yayınevi.  [Google Scholar]
 12. Seyfettin, Ö. (1974b). Rüşvet, Bütün Hikayeleri-2. İstanbul: Ötüken Yayınevi.  [Google Scholar]
 13. Seyfettin, Ö. (1974c). Forsa, Bütün Hikayeleri-2. İstanbul: Ötüken Yayınevi. [Google Scholar]
 14. Seyfettin, Ö. (1992a). And, Bütün Eserleri. Ankara: Bilgi Yayınevi. [Google Scholar]
 15. Seyfettin, Ö. (1992b). Kurbağa Duası, Bütün Eserleri. Ankara: Bilgi Yayınevi. [Google Scholar]
 16. Seyfettin, Ö. (2003a). Primo Türk Çocuğu, Beyaz Lale. (Haz. S. Asaf Taneri). İstanbul: İnkılap Yayınevi.  [Google Scholar]
 17. Seyfettin, Ö. (2003b). Bir Çocuk: Aleko, Beyaz Lale.  (Haz. S. Asaf Taneri). İstanbul: İnkılap Yayınevi. [Google Scholar]
 18. Seyfettin, Ö. (2005a). Başını Vermeyen Şehit, Seçme Hikayeler. Ankara: Elips Kitap. [Google Scholar]
 19. Seyfettin, Ö. (2005b). Pembe İncili Kaftan, Seçme Hikayeler. Ankara: Elips Kitap. [Google Scholar]
 20. Seyfettin, Ö. (2006a). Velinimet, Yalnız Efe. İstanbul: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık. [Google Scholar]
 21. Seyfettin, Ö. (2006b). Yalnız Efe, Yalnız Efe. İstanbul: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık. [Google Scholar]
 22. Seyfettin, Ö. (2006c). Kaşağı, Kaşağı.  İstanbul: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık. [Google Scholar]
 23. Seyfettin, Ö. (2006d). Çakmak, Yalnız Efe. İstanbul: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık. [Google Scholar]
 24. Seyfettin, Ö. (2006e). Perili Köşk, Yalnız Efe. İstanbul: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık. [Google Scholar]
 25. Seyfettin, Ö. (2011). Gizli Mabed, Gizli Mabed. İstanbul: Timaş Yayınları.  [Google Scholar]
 26. Şen, Ü.  (2007). Millî Eğitim Bakanlığının 2005 Yılında Tavsiye Ettiği 100 Temel Eser Yoluyla Türkçe Eğitiminde Değerler Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 27. Ünlü, M., Özcan, Ö. (2003). 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı (1900-1940). İstanbul: İnkılap Yayınevi.  [Google Scholar]
 28. TDK (2009).  Türkçe Sözlük. 10. Baskıdan yapılan tıpkıbasım Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 29. TDK. (2013). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts adresinden yararlanılmıştır. [Google Scholar]
 30. Ünveren Kapanadze, D. (2018). The effect of using discourse analysis method on improving cognitive and affective skills in language and literature teaching. European journal of  education studies. [Google Scholar]
 31. Ünveren Kapanadze, D. (2018). Dil ve kültür aktarımında işlevsel bir araç olarak ders  kitapları: türkçe ders kitapları örneği. Electronic turkish studies, 13(27). [Google Scholar]
 32. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı).  Ankara: Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 33. Yıldırım, T. (2013). Ömer Seyfettin, Balkan Harbi Hatıraları, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 34. Weber, P. R. (1988). Basic Content Analysis. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 35. Wilson, J. (2000). Methodology and Moral Education, Oxford Review of Education. 26(2), 255-262. [Google Scholar]