International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 121-137

The Attitudes of Prospective Teachers to “Curriculum Development and Instruction” Course (Gazi University Faculty of Education Sample)

Pınar Bilasa

ss. 121 - 137   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.7   |  Makale No: MANU-1907-11-0003

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 153  |  İndirilme Sayısı: 762


Özet

The aim of this study is to determine the attidues of the students of Gazi Faculty of Education in Gazi University to Curriculum Development and Instruction (CDI) course. The research was designed based on survey model. The target population of the study consists of 65 prospective teachers studying in the department of Biology, Physics, Chemistry, Mathematics Education, Turkish Language and Literature in Gazi Faculty of Education in Gazi University in the spring term of 2018-2019 academic year. In the research, “Attitude Scale for Curriculum Development and Instruction Course”, which had been developed by Oğuz in 2012, and included 30 items and 3 subdimensions (contradiction, interest and appreciation) was used. In data analysis, frequency, percentage, Kolmogorov-Smirnov Z Test, Shapiro-Wilk Test, median, arithmetic mean, independent samples t-test, Kruskall Wallis H test, Mann Whitney U Test were used. In the result of the study, it was seen that all the prospective teachers had medium-level attitude to CDI course. Moreover, it was determined that the prospective teachers highly appreciated the course and were interested in it in a medium level although they had medium contradiction attitude to the course. On the issue of what can be done so as to enable prospective teachers to have high-level positive attitudes to CDI course, opinions of prospective teachers and instructors can be received.

Anahtar Kelimeler: Faculty of Education, curriculum development course, attiude.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bilasa, P. (2019). The Attitudes of Prospective Teachers to “Curriculum Development and Instruction” Course (Gazi University Faculty of Education Sample) . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 121-137. doi: 10.29329/mjer.2019.210.7

Harvard
Bilasa, P. (2019). The Attitudes of Prospective Teachers to “Curriculum Development and Instruction” Course (Gazi University Faculty of Education Sample) . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 121-137.

Chicago 16th edition
Bilasa, Pinar (2019). "The Attitudes of Prospective Teachers to “Curriculum Development and Instruction” Course (Gazi University Faculty of Education Sample) ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):121-137. doi:10.29329/mjer.2019.210.7.

Kaynakça
 1. Aydın, A.&Tiryaki, S. (2017).  Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma (KTÜ örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 17 (4), 715-722. [Google Scholar]
 2. Banaji M. R & Heiphetz L. (2010). Handbook of social psychology. Attitudes. Chepter 10. pp. 348-388. Erişim linki. http://www.fas.harvard.edu/~mrbworks/articles/2010_attitudes.pdf Erişim tarihi: 10.06.2019 [Google Scholar]
 3. Bozdoğan, A. E.& Aydın, D.& Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(2), 83-97. [Google Scholar]
 4. Bulut, H.&Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 13-27 [Google Scholar]
 5. Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers New Jersey. [Google Scholar]
 6. Çakır, Ö.&Kan, A.&Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 36-47. [Google Scholar]
 7. Çeliköz, M.&Çağdaş, M. (2012). Giyim öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 29, 14-28.  [Google Scholar]
 8. Çetin, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 58-64. [Google Scholar]
 9. Demir, M. K.&Şahin, Ç.&Arcagök, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi derslerine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 25, 136-156.  [Google Scholar]
 10. Demirtaş, H.& Cömert, M.&Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim. 36 (159), 96-111 [Google Scholar]
 11. Ekici, G. (2008). Öğretmen Adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları ile öğrenme biçimlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. V(I), 111-132. [Google Scholar]
 12. Er, K. O.&Öztekin, A. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumlarının incelenmesi (Balıkesir üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 179-193. [Google Scholar]
 13. Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 99-104. [Google Scholar]
 14. Göğebakan Yıldız, D. (2017). Eğitimde program geliştirme dersine yönelik tutum ve metaforik algıların incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 7(14). 113-130. [Google Scholar]
 15. Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 25. Basım. Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 16. Küçükoğlu, A.&Taşgın, A. (2013). Öğretmen adaylarının program geliştirme ve öğretim dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Atatürk üniversitesi örneği). Journal of Qafqaz University Philology and Pedagogy. 1(2). 228-249. [Google Scholar]
 17. Oğuz,A. (2012). Program geliştirme ve öğretim dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(2). 845-861. [Google Scholar]
 18. Özder, H.&Konedralı, G.&Zeki, C.P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275. [Google Scholar]
 19. Pickens, J (2005). Attitudes and Perceptions. Erişim Linki: https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Pickens/publication/267362543_Attitudes_and_Perceptions/links/5728b08008aef7c7e2c0bf26/Attitudes-and-Perceptions.pdf Erişim Tarihi: 10.07.2019 [Google Scholar]
 20. Semerci, N.&Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1).137-146. [Google Scholar]
 21. Şanlı Kula, K.&Saraç, T. (2016). Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(33), 227-242. [Google Scholar]
 22. Taşdemir, C. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 91- 113. [Google Scholar]
 23. Taşpınar, M. (2017). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamalı Nicel Veri Analizi. (1.Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 24. Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 45, 109-127. [Google Scholar]
 25. Vural, L.&Yavuz, M. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile derse katılım düzeyleri arasındaki ilişki. Trakya Eğitim Dergisi. 9(1), 125-137. [Google Scholar]
 26. Yılmaz, İ.A.& Dursun, S.&Güngör Güzeler E.& Pektaş, K. (2014). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyinin belirlenmesi: bir örnek çalışma. Electronic Journal of Vocational Colleges. 4(4),16-26. [Google Scholar]
 27. Yüksek Öğretim Kurumu (2019). Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Erişim linki: https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari Erişim Tarihi: 3.05.2019 [Google Scholar]
 28. Bull,K.S.&Warner, M.W.&Yellin, D.&Robinson, D.W.&Neuberger,G.C. (1989).Attitudes concerning extended teacher education programs: A rural/urban comparison. Research in Rural Education, 5(3),51-56. Erişim linki: http://sites.psu.edu/jrre/wp-content/uploads/sites/6347/2014/02/5-3_6.pdf Erişim Tarihi:10.06.2019 [Google Scholar]