International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 53-74

Veli Katılımı Hakkında Sınıf Öğretmenleri Ne Düşünüyor? Fenomenolojik Bir Çalışma

Mehmet Hilmi Koç

ss. 53 - 74   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.4   |  Makale No: MANU-1903-15-0001.R1

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 336  |  İndirilme Sayısı: 736


Özet

Bu çalışmada, ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin veli katılımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Çalışma grubunu İstanbul’daki ilkokullarda görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşmeden yararlanılmış ve bu doğrultuda yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin veli katılımını oldukça önemsedikleri söylenebilir. Veli katılımı ev ve okul temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ev temelli veli katılımı, çocuğunun eğitim sürecine destek olmak için velinin ev ortamında yaptığı çalışmalardır.  Velinin okul ortamında çocuğunun başarısının artması için okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve diğer veliler ile yaptığı çalışmalar okul temelli veli katılımı kapsamına girmektedir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu velinin ev temelli katılımını önemli bulurken okul temelli katılımını ise sınırlandırmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.  Velilerin katılım göstermeme nedenleri veliden kaynaklı, öğretmenden kaynaklı, okuldan kaynaklı ve sistemden kaynaklı nedenler şeklinde dört grupta ele alınmıştır. Araştırmanın bulgularına göre veli katılımını artırmak için yapılan veli eğitimlerinin faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle veli katılımına artırmaya yönelik okulun türü ve seviyesine uygun veli eğitimleri düzenlenmesi önerilebilir. Ayrıca öğretmenlerin veli katılımını artırmak için yapacağı çalışmalara vakit ayırabilmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Veli katılımı, ev temelli, okul temelli, veli eğitimi, sınıf öğretmeni


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Koc, M.H. (2019). Veli Katılımı Hakkında Sınıf Öğretmenleri Ne Düşünüyor? Fenomenolojik Bir Çalışma . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 53-74. doi: 10.29329/mjer.2019.210.4

Harvard
Koc, M. (2019). Veli Katılımı Hakkında Sınıf Öğretmenleri Ne Düşünüyor? Fenomenolojik Bir Çalışma . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 53-74.

Chicago 16th edition
Koc, Mehmet Hilmi (2019). "Veli Katılımı Hakkında Sınıf Öğretmenleri Ne Düşünüyor? Fenomenolojik Bir Çalışma ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):53-74. doi:10.29329/mjer.2019.210.4.

Kaynakça
 1. Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: kuramsal bir inceleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75. [Google Scholar]
 2. Argon, T. & Kıyıcı, C. (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95. [Google Scholar]
 3. Babbie, E. R. (2006). The practice of social research. Belmont: Wadsworth. [Google Scholar]
 4. Berg, B. L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth Edition). Needham Heights, MA: A Pearson Education Company. [Google Scholar]
 5. Binicioğlu, G. (2010). İlköğretimde okul-aile iletişim etkinlikleri: Öğretmen ve veli görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir [Google Scholar]
 6. Caplan, J. G. (1995). Parent involvement 101: A guide for rural educators. Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Lab. [Google Scholar]
 7. Clark, A. & Dorris, A. (2006). Welcoming Latino parents as partners. Principal Leadership, 7(3), 22-25. [Google Scholar]
 8. Cotton, K. & Karen Reed Wikelund, K.R. (1989). Parent involvement in education. Education Northwest, U.S. Department of Education. [Google Scholar]
 9. Christianakis, M. (2011). Parents as “help labor”: Inner-city teachers’ narratives of parent ınvolvement. Teacher Education Quarterly, 38(4), 157-178. [Google Scholar]
 10. Epstein, J. L., & Becker, H. J. (1982). Teacher's reported practices of parent involvement: Problems and possibilities. Elementary School Journal, 83, 103- 113.  [Google Scholar]
 11. Epstein, J. L., & Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools. Elementary School Journal, 91(3), 288-304. [Google Scholar]
 12. Epstein, J.L. (2001). School, family and community partnerships. Boulder, CO: Westview Press. [Google Scholar]
 13. Epstein, J. K. (2008). Improving family and community involvement in secondary schools. The Education Digest, 73(6), 9-12. [Google Scholar]
 14. Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-431. [Google Scholar]
 15. Ferrara, M. M., & Ferrara, P. J. (2005). Parents as partners. Clearing House, 79(2), 77-81. [Google Scholar]
 16. Grolnick, W. S., & Slowiaczek, M. L. (1994). Parents' involvement in children's schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model. Child Development, 65(1), 237-252. [Google Scholar]
 17. Grant, K.B., & Ray, J.A.  (2010). Home, school and community collaboration: Culturally responsive family involvement. Los Angeles, CA: Sage. [Google Scholar]
 18. Günay Bilaloğlu, R., & Aktaş Arnas, Y. (2018). Okul öncesi eğitimde aile katılımı engelleri ve süreçte karşılaşılan sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2018043536  [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Hornby, G. & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review, 63(1), 37-52. [Google Scholar]
 20. Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H.M.  (1997). Why do parents become involved in their children’s education? Review of Educational Research, 67(1), 3–42. [Google Scholar]
 21. Hoover-Dempsey, K.V. & Sandler, H. M. (2005). The social context of parental involvement: A path enhanced achievement. Nashville: Vandervalt University.  [Google Scholar]
 22. Jeynes, W.H. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student academic achievement. Urban Education, 40(3), 237–69. [Google Scholar]
 23. Jowett, S., & Baginsky, M. (1991). Parents and education- issues, options and strategies. Educational Research, 33(3), 199-204. [Google Scholar]
 24. Kaatz, S.A., (2007). Dealing with angry, hostile parents. Forest River, Illinois: Lutheran Education Association. [Google Scholar]
 25. Koutrouba, K., Antonopoulou, E., Tsitsas, G., & Zenakou, E. (2009). An investigation of Greek teachers’ views on parental involvement in education. School Psychology International, 30, 311-328. [Google Scholar]
 26. McWayne, C., Hampton, V., Fantuzzo, J., Cohen, H. L., & Sekino, Y. (2004). A multivariate examination of parent involvement and the social and academic competencies of urban kindergarten children. Psychology in the Schools, 41(3), 363-377. [Google Scholar]
 27. Moll, L.,Amanti, C.,Neff,D. & Gonzalez, N. (1992) Funds of knowledge for teaching: using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory Into Practice, 31(2), 132-141. [Google Scholar]
 28. Morse, J. M. (1991). Strategies for sampling. In: J. M. Morse (Ed.). Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue, (pp. 127-145). London: Sage Publications. [Google Scholar]
 29. Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 30. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (Third Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 31. Perez, J., Drake, C. & Calabrese Barton, A. (2005). The importance of presence: Immigrant parents’ school engagement experiences. American Educational Research Journal, 42(3), 465-498. [Google Scholar]
 32. Power, T. J. (1985). Perceptions of competence: How parents and teachers view each other. Psychology in the Schools, 22(1), 68-78. [Google Scholar]
 33. Quiocho, A. M., & Daoud, A. M. (2006). Dispelling myths about Latino parent participation in school. The Educational Forum, 70(3), 256-267. [Google Scholar]
 34. Ratcliff, N., & Hunt, G. (2009). Building teacher-family partnerships: The role of teacher preparation. Education, 129(3), 495-505. [Google Scholar]
 35. Sanders, M., & Lewis, K. (2005). Building bridges toward excellence: Community involvement in high schools. High School Journal, 88(3), 1-9. [Google Scholar]
 36. Shedlin, A. (2004). Dad-friendly matters more than we see. The Education Digest, 69(7), 28-30. [Google Scholar]
 37. Sheldon, S. (2002). Parents’ social network and beliefs as predictors of parent involvement. The Elementary School Journal, 102(4), 301-316. [Google Scholar]
 38. Stelmack, B. (2005). Parental involvement: A research brief for practitioners. Alberta Initiative for School Improvement: University of Alberta.  [Google Scholar]
 39. Şahin, F. T., & Kalburan, F. N. C. (2009). Aile eğitim programları ve etkililiği: Dünyada neler uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 1-12. [Google Scholar]
 40. Toran, M., & Özgen, Z. (2018). Okul öncesi eğitimde aile katılımı: Öğretmenler ne düşünüyor, ne yapıyor? Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 229-245. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s11m [Google Scholar]
 41. Ünüvar, P. (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 719-730.  [Google Scholar]
 42. Vernberg, E. M., & Medway, F. J. (1981). Teacher and parent causal perceptions of school problems. American Educational Research Journal, 18(1), 29-37. [Google Scholar]
 43. West, J. (2000). Increasing parent involvement for student motivation. Armidale, New South Wales, Australia: University of New England. (ERIC Document Reproduction Service No. ED448411). [Google Scholar]