International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 418-446

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Eğilimleri ve Liderlik Özellikleri İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

Fehmi Volkan Akyön & Salih Köseoğlu

ss. 418 - 446   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.18   |  Makale No: MANU-1811-16-0001.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 301  |  İndirilme Sayısı: 800


Özet

Akademik risk alma eğilimi, bir öğrencinin tereddütlü olduğu bir konuda bilgi ve fikirlerini paylaşma, konu ile ilgili soru sorma, sonucunda hata yapma olasılığına rağmen yeni şeyler öğrenme ve alternatif çözüm yolları deneme konusundaki isteği ve arzusunu açıklamaktadır.  Clifford (1991) tarafından geliştirilen ve Korkmaz (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Akademik Risk Alma" eğilimi,  başarısızlık sonrası olumsuzluk eğilimi, güç işlemleri tercih etme eğilimi, başarısızlık sonrası yeniden toparlanma ve etkin olma eğilimi ve ödev yapmama eğilimi boyutlarından oluşmaktadır. Bu eğilimler öğrencileri gelecekteki mesleki becerilerini de etkileyecektir.

Krizler; pek çok kaynakta fırsat olarak açıklanmakla birlikte genellikle tehdit içerikli bir kavram olarak ortaya konmaktadır. Afetlerde büyük krizler meydana getirmektedir. Bunlar; doğal yoldan veya beşeri olarak meydana gelen ve yüksek seviyede can ve mal kayıplarına neden olan krizlerdir. Bununla birlikte Afetler, belirsizlik ve karmaşıklığın üst düzeyde olduğu durumlardır. Bu durumda liderlik ön plana çıkmaktadır. Risk alabilen ve risk yönetebilen liderler önem kazanmaktadır. Gelecekte Afet yönetiminde çalışacak öğrencilerin risk alma ve yönetme becerileri okul yıllarında şekillenecektir. Bu becerilerin okul döneminde geliştirilmesi, gelecekte ki başarılarını arttıracaktır.

Bu çalışmanın amacı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik risk alma eğilimleri ve liderlik özelliklerinin belirlenmesi, kriz ve kaos yönetimi çerçevesinde değerlendirmesidir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri afet yönetiminin her aşamasında görev alabilirler. Çünkü aldıkları eğitim ve liderlik yetenekleri bu durumlarda onları ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda araştırmaya Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak liderlik davranış ölçeği ve akademik risk alma ölçeği kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için “SPSS 22” programı kullanılmıştır. Frekans dağılımı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Ölçeklerin faktör analizleri yapılmıştır. Ayrıca iki ölçeğin korelasyon değerleri alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afet, Kriz, Kriz Yönetimi, Kaos Yönetimi, Liderlik, Akademik Risk Alma


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Akyon, F.V. & Koseoglu, S. (2019). Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Eğilimleri ve Liderlik Özellikleri İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 418-446. doi: 10.29329/mjer.2019.185.18

Harvard
Akyon, F. and Koseoglu, S. (2019). Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Eğilimleri ve Liderlik Özellikleri İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 418-446.

Chicago 16th edition
Akyon, Fehmi Volkan and Salih Koseoglu (2019). "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Eğilimleri ve Liderlik Özellikleri İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):418-446. doi:10.29329/mjer.2019.185.18.

Kaynakça
 1. Ada, D. B., (2012). "Yaratıcı Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.   [Google Scholar]
 2. Aktel, M.,  Çağlar, N. (2007). Isparta İli Afet(Kriz) Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), 147-162. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Sduiibfd/İssue/20835/223244 [Google Scholar]
 3. Briggs, I. Peat, F.D., (2001), Kaos, Çev. S. Soner, İzmir : Ege Meta Yayınları,  [Google Scholar]
 4. Bozgeyik, A. (2008). Krizlerden Yükselerek Çıkmak. İstanbul: Beta Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Canöz, K., Öndoğan, A. (2015). Kriz Yönetiminde Dönüşümcü Liderin Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(1), 36-61. [Google Scholar]
 6. Cener, P. (2007). Kriz Yönetimi. Htt://Www.Danismend.Com/ (20.06.2009). [Google Scholar]
 7. Clifford M. M. (1991). Risk Taking: Theoretical Empiricial And Educational Considerations. Educational Psychologist. 26, 263-297. [Google Scholar]
 8. Clifford, M. M. ve Chou, F.C. (1991). Effects Of Payoff And Task Context On Academic Risk-Taking. Journal Of Educational Psychology, 83, 499-507. [Google Scholar]
 9. Clifford, M., Lan, W. Y., Chou, F. C., ve Yang, Q. (1989). Academic Risk-Taking: Developmental And Cross-Cultural Observations. Journal Of Experimental Education, 57, 321-338. [Google Scholar]
 10. Dereli, T.; Durmuşoğlu, A.; Kanat. (2006). İşletmelerde Kaos Yönetimi Journal Of İstanbul Kültür University, 3, 23-29 [Google Scholar]
 11. Deveci, İ. (2018). Ortaokul Fen Laboratuvarı Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 17(4). [Google Scholar]
 12. Doğan, S. (2001) Vizyona Dayalı Liderlik, Philips & Richard’s İnsan ve İş Kaynakları Danışmanlığı, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Filiz, E. (2007). Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. İstanbul: Alfa Akademi Basım Yayım. [Google Scholar]
 14. Fidan, M., Gülsünler, M. E. (2003). Kurum Kimliğinde Kriz Yönetiminin Yeri Ve Önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 465-475. [Google Scholar]
 15. Gezer, M., İlhan, M., Şahin, İ. F. (2014). Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeğinin (Soaraö) Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kalem Uluslarası Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 125-164. [Google Scholar]
 16. İbrahimoğlu, N. (2011). İşletmelerde Liderlik Ve Kriz Yönetimi İlişkisi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 10(2), 731-747. [Google Scholar]
 17. Korkmaz, H. (2002). "Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi". Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 18. Özdemir, A., Saygılı, M., Yıldırım, K. (2016). Risk Alma Eğilimi ve Başarma İhtiyacının Girişimcilik Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Business Science, 4(2), 121-141. [Google Scholar]
 19. Pamuk, Ş. (2014). Türkiyenin 200 Yıllık İktisat Tarihi. 3. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 20. Türk Dil Kurumu. (2006). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 21. Http://Ayayder.Org/Tr-Tr/Alt-Sayfalar/207/Acil-Yardim-Ve-Afet-Yoneticisi-Kimdir (01.10.2018)   [Google Scholar]
 22. Http://Www.Muratguzel.Net/Makale/33/Arastirma-Lider-Tipleri-Ve-Kocluk-Modeli (05.10.2018)    [Google Scholar]
 23. Https://Www.Biymed.Com/Makaleler/Kisisel-Gelisim/Liderlik/Liderlik-Tarzlari-Ve-Liderlik-Turleri-Etkili-Liderlik-Ozellikleri.Html (10.11.2018)   [Google Scholar]