International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 159-174

İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi

İbrahim Gökdaş & Sena Gürsoy

ss. 159 - 174   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.9   |  Makale No: MANU-1809-25-0002

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 189  |  İndirilme Sayısı: 824


Özet

Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıf matematik dersinde dönüştürülmüş sınıf modelinin akademik başarı ve matematik dersi motivasyonuna etkisi incelenmiştir. Araştırmada Kontrol gruplu ön test-son test yarı deneysel deseninden yararlanılmıştır. Araştırma seçkisiz olarak atanan iki farklı sınıfta (Deney grubu-Kontrol grubu) uygulanmıştır. Çalışma grubu 28+28 olmak üzere toplam 56 öğrenciyle yürütülmüştür. Başarı testi araştırmacılar tarafında mevcut kaynaklardan sınıf öğretmeni ve uzman desteğinde belirlenmiştir. Ayrıca Ersöz ve Öksüz (2015)’ün geliştirdiği İlkokul Matematik Motivasyon Ölçeği’inden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ilişkili ve ilişkisiz t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ayrı ayrı olmak üzere deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının ön test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ancak grupların son test puanları deney grubu lehine anlamlı düzeyde fark göstermiştir. Diğer taraftan matematik motivasyon düzeyleri arasında gerek gruplar arası ve gerekse grup içinde olmak üzere ön test ve son test motivasyon düzeyleri arasında herhangi bir farka rastlanmamıştır. Ulaşılan bu bulgulara dayalı olarak dönüştürülmüş sınıf modelinin ilkokul dördüncü sınıf düzeyinde matematik dersinde akademik başarıyı artırdığı ancak motivasyon üzerinde etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dönüştürülmüş sınıf modeli, matematik öğretimi, motivasyon


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gokdas, I. & Gursoy, S. (2018). İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 159-174. doi: 10.29329/mjer.2018.172.9

Harvard
Gokdas, I. and Gursoy, S. (2018). İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 159-174.

Chicago 16th edition
Gokdas, Ibrahim and Sena Gursoy (2018). "İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):159-174. doi:10.29329/mjer.2018.172.9.

Kaynakça
 1. Aidinopoulou, V., & Sampson, D. G. (2017). An action research study from ımplementing the flipped classroom model in primary school history teachingand learning. Educational Technology & Society, 20(1), 237–247. [Google Scholar]
 2. Alsancaklı-Sarıkaya, D. (2017). Oyunlaştırılmış ters-yüz sınıf modeline yönelik öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 114-132.  [Google Scholar]
 3. Altun, M. (2002). Matematik öğretimi kitabı. İstanbul: Alfa Yayın Dağıtımı. [Google Scholar]
 4. Amhag, L. (2015). Learner centered experiences with flipped classroom and mobile online webinars ın distance higher education program.  Proceedings of IADIS International Conference Mobile Learning 2015, 99-103. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562437.pdf adresinden 16 Ocak 2018 tarihinde ulaşılmıştır.  [Google Scholar]
 5. Arabacıoğlu, T., Yazıcı, E., & Özen Ünal, D. (2017). Temel matematik dersinde ters yüz sınıf uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. International Computer & Instructional Technologies Symposium. 24-26 Aralık 2017. Abstract Book. http://icits2017.inonu.edu.tr/dosya/1500284577069736500.pdf adresinden 18 Haziran 2018 tarihinde ulaşılmıştır.  [Google Scholar]
 6. Baepler, P., Walker, J. D. & Driessen, M. (2014). It's not aboutseat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Amhag, L. (2015). Learner Centered Experiences With Flipped Classroom And Mobile Online Webinars in Distance Higher Education Program.  Proceedings of IADIS International Conference Mobile Learning 2015, 99-103. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562437.pdf adresinden 16 Ocak 2018 tarihinde ulaşılmıştır.  [Google Scholar]
 7. Baker, J. W. (2011). Theorigins of “The Classroom Flip.” Unpublished manuscript, Department of Media & Applied Communications, Cedarville University, Cedarville, OH. [Google Scholar]
 8. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class everyday. Washington, DC: Internal Society for Technology in Education. [Google Scholar]
 9. Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of there search. ASEE Annual Conference & Exposition, Paper ID#6219 [Google Scholar]
 10. Boz-Yaman, B., & Sezen-Yüksel, N. (2017). Ters-yüz sınıflarda matematik Uygulamaları örneği: Kuadrikler. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017. TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology. (416-425). [Google Scholar]
 11. Brewer, D. S. (2009). The effects of online homework on achievement and self-efficacy of college Algebra students (Doctoral Dissertation). Retrieved from Digital Commons Paper 407. [Google Scholar]
 12. Butt, A. (2014), `Student views on the use of a flipped classroom approach: Evidence from Australia, Business Education & Accreditation, 6(1) 33-43. [Google Scholar]
 13. Chen, S.,  She, J., Kameda, H. & Ohno, S. (2014). Implementation and evaluation of flipped classroom in chinese language course. Proceedings of Multidisciplinary Academic Conference, 1-8. [Google Scholar]
 14. Clark, K. R. (2015). The effects of the flipped model of ınstruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. Journal of Educators Online, 12(1), 91-115. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1051042.pdf adresinden 13 Mayıs 2018 tarihinde ulaşılmıştır.  [Google Scholar]
 15. Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017).  Ters-yüz edilmiş sınıf modeli ve LEGO-LOGO uygulamaları ile desteklenmiş probleme dayalı öğretim uygulamalarının lise öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 191-206. [Google Scholar]
 16. Dede, Y., Argün, Z. (2004). Öğrencilerin matematiğe yönelik içsel ve dışsal motivasyonlarının belirlenmesi, Eğitim ve Bilim. 29(134), 49-54 [Google Scholar]
 17. Ford, P. (2014). Flipping a math content course for pre-service elementary school teachers. Primus, 25(4), 369-380. [Google Scholar]
 18. Gaughan, J. E. (2014). The Flipped classroom in world history. The History Teacher, 47(2), 221-244. [Google Scholar]
 19. Gündüz,  A. Y. & Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş sınıftan dönüştürülmüş öğrenmeye. A. İşman, H.F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016,  TOJET-TheTurkish Online Journal of Educational Technology. (237- 254).  [Google Scholar]
 20. Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Afstrom, K. M. (2013). A review of flipped learning. Flipped Learning Network. http://flippedlearning.org/. adresinden 28 Nisan 2018 tarihinde ulaşılmıştır.  [Google Scholar]
 21. Ingram, D., Wiley, B., Miller, C. & Wyberg, T. (2014). A Study of the flipped math classroom in the elementary grades. Center for Applied Researchand Educational Improvement. Saint Paul, MN: University of Minnesota, College of Educationand Human Development, Center for Applied Researchand Educational Improvement. [Google Scholar]
 22. Karaca, C. & Ocak, M. A. (2017). Effects of flipped learning on university students’ academic achievement in algorithm sand programming education, International Online Journal of EducationalSciences, 9(2), 527-543.  [Google Scholar]
 23. Kılıç, S. (2014) Etki büyüklüğü [Effect size]. Journal of Mood Disorders. 4(1):44-6. DOI: 10.5455/jmood.20140228012836 [Google Scholar]
 24. Kong, S. C. (2014). Developing in formation literacy and critical thinking skills through domain knowledge learning in digital classrooms: An experience of practicing flipped classroom strategy. Computers & Education, 78, 160-173. [Google Scholar]
 25. Kurnik, Z. (2008). The scientific approach to teaching math. Teaching Methodology of Mathematics: Metodika, 17(2), 421-432 [Google Scholar]
 26. Liebert, C. A., Lin, D. T., Mazer, L. M., Bereknyei, S. ve Lau, J. N. (2016). Effectiveness of the surgery coreclerk ship flipped classroom: a prospective cohorttrial. The American Journal of Surgery, 211(2), 451-457.  [Google Scholar]
 27. Love, B., Hodge, A., Grandgenett, N., & Swift, A. W. (2013). Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course. International Journal of Mathematics in Scienceand Technology, 45(3), 317-324. [Google Scholar]
 28. Mason, G. S., Shuman, T. R. & Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE. Transactions on Education, 56(4), 430-435. [Google Scholar]
 29. McKinney, D., Dyck, J. L., & Luber, E. S. (2009). iTunes University and the classroom: Can podcasts replace professors? Computers & Education, 52(3), 617-623. [Google Scholar]
 30. McLaughlin, J. E. ve Rhoney, D. H. (2015). Comparison of an interactive e-learning preparatory too land a conventional download able hand out used within a flipped neurologic pharmaco therapy lecture. Currents in pharmacy teaching and learning, 7(1), 12-19.   [Google Scholar]
 31. Mohanty, A., & Parida, D. (2016). Exploring the efficacy & suitability of flipped classroom ınstruction at school level in ındia: A pilot study. Creative Education, 7, 768-776. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.75079 [Google Scholar]
 32. Nouri, J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and increased learning-especially for low achievers. International Journal of Educational Technology in Higher Education,13:33.  [Google Scholar]
 33. Overmyer, J. (2014). Teacher vodcasting and flipped classroom network: A Professional learning community for teacher susing vodcasting in the classroom. Teacher Vodcasting and Flipped Classroom Network, http://flippedclassroom.org. adresinden 22 Nisan 2018 tarihinde ulaşılmıştır.  [Google Scholar]
 34. Özsoy, S. & Özsoy, G. (2013). Effect size reporting in educational research. Elementary Education Online, 12(2), 334‐346. http://ilkogretim‐online.org.tr [Google Scholar]
 35. Prensky, M. (2008). The role of technology. Educational Technology, 1-3. [Google Scholar]
 36. Shenton, A. & Pagett, L. (2007). From ‘bored’ toscreen: Theuse of the interactive. White board forliteracy in six primary classrooms in England. Literacy. 41(3). 129-136. DOI: 10.1111/j.1467-9345.2007.00475.x [Google Scholar]
 37. Speller, S. (2015). "Mathematic steacher's experience with flipped learning: A phenomeno graphic approach" (Thesesand Dissertations) The University of Toledo. http://utdr.utoledo.edu/theses-dissertations/1917 adresinden 20 Mayıs 2018 tarihinde ulaşılmıştır.  [Google Scholar]
 38. Sullivan, P., Mc Donough, A. & Harrison, R. (2004). Students’ perception factors contributing to successful participation in mathematics. Paper presented at the 28th Conference of the International Groupfor the Psychology of Mathematics Education, Toronto, Canada. [Google Scholar]
 39. Turan,  Z. (2015). Ters-Yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük, motivasyona etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 40. Turan, Z. & Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters-yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Journal of Higher Education & Science [Yüksekögretim ve Bilim Dergisi], 5(2), 156-164. [Google Scholar]
 41. Warwick, P.,Mercer, N., Kershner, R. ve Staarman, J. (2010). Inthemindand in thetechnology: The vicarious presence of the teacher in pupil’s learning of science in collaborative group activity at the interactive White board. Computers & Education, 55(1), 350-362. DOI:10.1016/j.compedu.2010.02.001 [Google Scholar]
 42. Yıldız, A. ve Baltacı, S. (2016). Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software, The Online Journal of New Horizons in Education, 6(4), 155-166. [Google Scholar]
 43. Yıldız, Ş. N., Sarsar, F. ve Ateş-Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76-86. [Google Scholar]
 44. Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi, Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 110-121 [Google Scholar]