International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 361-377

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar

Engin Meydan, Mehtap Özden & Serdar Arcagök

ss. 361 - 377   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.19   |  Makale No: MANU-1807-05-0003.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 248  |  İndirilme Sayısı: 856


Özet

Nanoteknoloji, herhangi bir maddenin atomik veya moleküler boyutta işlenerek mikroskobik boyutta ürünlerin üretilmesi yöntemi olarak ifade edilmektedir. Gelişmiş ülkeler bu teknolojiden faydalanmaktadır, gelişmekte olan ve gelişme amacı güden ülkelerin de bu teknolojinin farkında olması büyük önem taşımaktadır. Araştırmanın temel amacı Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin nanoteknoloji kavramına yönelik bakış açılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “Olgu Bilim” yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2016- 2017 öğretim yılında Çanakkale’de Türkçe eğitimi alanında lisans eğitimi gören 194 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramına İlişkin Bakış Açıları: Bir Metaforik Çalışma” adlı form kullanılarak toplanmıştır. Formda, Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin nanoteknoloji kavramına ilişkin bakış açılarını belirlemek amacıyla kişisel bilgiler ile nanoteknoloji kavramına ilişkin bir metafor geliştirmelerine, bu metaforu neden kullandıklarının sebebini açıklamalarına yönelik birer soru yer almaktadır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin nanoteknolojiye yönelik oluşturdukları metaforlar incelendiğinde öğrencilerin nanoteknoloji kavramını farklı metaforlarla ifade ettikleri görülmektedir. Nanoteknoloji kavramına yönelik dört farklı tema tespit edilmiştir. Bunlar; “ihtiyaç”, “sonsuzluk”, “karmaşıklık” ve “kontrol” temalarıdır.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, metafor, Türkçe eğitimi lisans öğrencileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Meydan, E., Ozden, M. & Arcagok, S. (2018). Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 361-377. doi: 10.29329/mjer.2018.153.19

Harvard
Meydan, E., Ozden, M. and Arcagok, S. (2018). Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 361-377.

Chicago 16th edition
Meydan, Engin, Mehtap Ozden and Serdar Arcagok (2018). "Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):361-377. doi:10.29329/mjer.2018.153.19.

Kaynakça
 1. Ak, N. (2009). Nanoteknoloji eğitiminin lise düzeyine uyarlanması. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 2. Akaygün, S. (2013). Üniversiteden liseye uzanan köprü: Bir nanobilim atölye çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31(2), 49-72. [Google Scholar]
 3. Alan B. D.;  Steve, C. Edgar, M.; , Joselito M. R.; Von,  H. E.;  John, P F.;  Jonathan , N C.;  Bog G K. ve  Ray H B. ( 2003).  Super-Tough Carbon-Nanotube Fibres. Nature Publishing Group,  423 (6941), 703 -2003. [Google Scholar]
 4. Ateş İ., Üce M.  (2017). “Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı” GEFAD / GUJGEF 37(2). 685-710. [Google Scholar]
 5. Baybek H., Çatalkaya D., Kıvrak A., & Tozak Yıldız H. (2017). “Hemşirelik Öğrencilerinin Nanoteknoloji Tutumlarının Belirlenmesi” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi GUSBD, 6(4), 1-11 [Google Scholar]
 6. Daly, S., Hutchinson, K. & Bryan, L. (2007). Incorporating nanoscale science and engineering concepts into middle and high school curricula. Erişim tarihi: 02.04.2018. [Google Scholar]
 7. Drane, D., Swarat, S., Light, G., Hersam, M. & Mason, T. (2009). An evaluation of the efficacy and transferability of a nanoscience module. Journal of Nano Education, 1, 8-14. [Google Scholar]
 8. ECD. (2009). “Nanotechnology pateNST”, in OECD science, technology and industry scoreboard 2009. Paris: OECD Publishing. [Google Scholar]
 9. Güzeloğlu, E. (2015). Akıllı ürünleriyle nano yeniliği: Gençlerin nanoteknoloji farkındalığı, fayda/risk algıları. International Journal of Human Sciences, 12(1), 274-297. doi: 10.14687/ijhs.v12i1.2903 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Kılınç Alpat, S., Uyulgan, M.A., Şeker, S., Altaş, H.Ş., & Gezer, E. (2017). Nanoteknoloji Konusunda İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim 10.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Görüşlerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 27-57. DOI: 10.17679/inuefd.286128 [Google Scholar]
 11. Kızıltepe, Z. (2015). İçerik Analizi. F. N. Seggie; Yasemin Bayyurt (Ed.). Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Körözlü N. (2016). Bilim Ve Teknolojinin Geleceği Nanoteknoloji. Ayrıntı Dergisi, 4(39). [Google Scholar]
 13. Kurnaz M., Bayraktar G. (2012). “Nanoteknoloji tutum ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği”. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 41-53.  [Google Scholar]
 14. Mulveen, R., Hepworth, J. (2006). An Interpretative Phenomenological Analysis of Participation in a Pro-Anorexia Internet Site and Its Relationship with Disordered Eating. Journal of Health Psychology, 11(2), 283-296. [Google Scholar]
 15. Önil, G., Köseoğlu, Y. (2016). Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) öğretmen adaylarının nanoteknoloji farkındalık düzeyleri, ilgileri ve tutumlarının araştırılması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (1), 50-63. [Google Scholar]
 16. Özdoğan, E., Demir, A. & Seventekin N. (2006). Nanoteknoloji ve Tekstil Uygulamaları, Tekstil ve Konfeksiyon, 3/2006, 158-168. [Google Scholar]
 17. Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. John Wiley&Sons, Ltd. [Google Scholar]
 18. Sağlam N., Emul E. (2016). “Nanotıpta Yeni Gelişmeler”  TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. Ed: Feza Korkusuz, Ankara, 17-25. [Google Scholar]
 19. Saleh, T. A. (2016). Nanomaterials for Pharmaceuticals Determination, Bioenergetics: Open Access, Vol. 5, I. 1, 1000226 [Google Scholar]
 20. Viera, A. J., Garrett, J. M. (2005). Understanding Inter observer Agreement: the Kappa Statistic. Fam Med, 37(5), 360-363. [Google Scholar]
 21. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Yörükoğulları, E., Orhun, Ö., Topdemir, H. G., İhsanoğlu, E. (2013). Bilim ve Teknoloji Tarihi. Ed. Ertuğrul Yörükoğulları, Ekmeleddin İhsanoğlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 1. Baskı, Eskişehir. [Google Scholar]