International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 342-360

Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

Mehmet Yıldırım

ss. 342 - 360   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.18   |  Makale No: MANU-1808-13-0001.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 377  |  İndirilme Sayısı: 960


Özet

Bu araştırmanın amacı spor tesislerinden yararlanan kişilerin tesislerden memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde kapalı spor tesislerinden yararlanan kişiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde kapalı spor tesislerinden yararlanan kişilerden kolayda örnekleme tekniği ile belirlenen 280 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada demografik veriler kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Spor tesislerinden yararlanan kişilerin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik veriler ise Yıldırım (2017) tarafından geliştirilen ‘’Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği’’ ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 18 programına aktarılmıştır. Verilerin analizinde frekans analizinden, t testinden, ANOVA analizinden ve çoklu karşılaştırma testlerinden (Tukey HSD) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve tesise üyelik zamanına göre spor tesislerinden yararlananların memnuniyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: spor, spor tesisi, memnuniyet


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yildirim, M. (2018). Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 342-360. doi: 10.29329/mjer.2018.153.18

Harvard
Yildirim, M. (2018). Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 342-360.

Chicago 16th edition
Yildirim, Mehmet (2018). "Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):342-360. doi:10.29329/mjer.2018.153.18.

Kaynakça
 1. Akdeniz, S., (2004). Özel Spor Merkezlerinde Hizmet Kavramının Önemi ve Müşteri Memnuniyetine Yönelik Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 2. Alexandris, A., Palialia, E., (1999). Measuring customer satisfaction in fitness centres in Greece: an exploratory study, Managing Leisure, 4(4), 218- 228 [Google Scholar]
 3. Baumgartner, H., Homburg, C., (1996). Applications of Structural Equation Modeling İn Marketing And Consumer Research: A Review. International Journal of Research İn Marketing, 13(2), 139-161. [Google Scholar]
 4. Brotherton, B., Woolfenden, G., Himmetoğlu, G., (1994). Developing Human Resources for Turkey’s Tourism Industry in the 1990s, Tourism Management, 15(2), 109-116. [Google Scholar]
 5. Bentler, P. M., (1980). Multivariate Analysis with Latent Variables: Causal Modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456. [Google Scholar]
 6. Bentler, P. M., Bonett, D. G., (1980). Significance Tests And Goodness Of Fit İn The Analysis Of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606. [Google Scholar]
 7. Browne, M. W., Cudeck, R., (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. In: Bollen, K.A., & Long, J.S. (Eds.), Testing Structural Equation Models, Beverly Hills, CA: Sage, 136-162. [Google Scholar]
 8. Bagozzi, R. P., Heatherton, T. F., (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: Application to state self‐esteem. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1(1), 35- 67. [Google Scholar]
 9. Ceyhun, S., (2006). Spor İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 10. Ceyhun, S., (2008). Spor Tesislerinin Rekreatif Açıdan Kullanımı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 325-332. [Google Scholar]
 11. Ekenci, G., İmamoğlu, F., (2002). Spor İşletmeciliği. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 12. Choi, T. Y., Chu, R., (2001). Determinants of Hotel Guests satisfaction and repeat patronage in the Hong Kong Hotel industry, International Journal of Hospitality Management, 26(3), 698-710. [Google Scholar]
 13. Erdem, Ü., (1986). Ülkemiz Açık Spor Yerleri ve Kitleye Yönelecek Spor Tesis Politikasındaki Yeri ve Önemi, Türkiye Amatör Spor Dergisi (15), 25. [Google Scholar]
 14. Günebakan, T. ve ark., (2009). Sağlıklı Yaşam ve Fitnes Merkezi Üyelerinin Tatmin Düzeyleri, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Dergisi,106. [Google Scholar]
 15. Greenwell, T. C., Fınk, J. S., Pastore, D. L. (2004). Perceptions of the Service Experience: Using Demographic and Psychographic Variables to Identify Customer Segments, Sport Marketing Quarterly, 11(4), 233-241. [Google Scholar]
 16. Hair, J. F., Anderson, R. L., Tatham, W. C., (1998). Multivariate data analysis with reading. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. [Google Scholar]
 17. Howat, G., Crilley, G., (2011). Customers service quality, satisfaction, and operational performance: A proposed model for australian public aquatic centers, Annals of Leisure Research, 10(2), 168-195. [Google Scholar]
 18. Karaküçük, S., (1997). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Seran Ofset. [Google Scholar]
 19. Katırcı, H., Oyman, M., (2011). Spor Merkezlerinde Tüketici Tatmini ve Sadakat, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 101-109 [Google Scholar]
 20. Kelloway, E. K., (1998). Using Lisrel for Structural Equation Modeling. A Researcher’s Guide, Sage Publications, Inc. Thousand Oaks, CA. Ch 6, Ch 7. [Google Scholar]
 21. Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling: Methodology In The Social Sciences. New York, NY: Guilford Press. [Google Scholar]
 22. Kızgın, Y., (2002). Turizm İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Araştırılmasında Toplam Hizmet Kalitesinin Önemi, Turizm Bakanlığı 2. Turizm Şurası, Ankara. [Google Scholar]
 23. Koçbek, A.D., (2005). Yiyecek ve İçecek Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti, Etnik Restorantlara Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 24. Kül, S., (2011). Ankara’daki Özel Spor İşletmelerine Üye Olan Kişilerin Üye Olma ve Üyeliğini Devam Ettirme Nedenleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 25. Liu, Y. D., Taylor, P., Shibli, S., (2009). Measuring customer service quality of English public sport facilities, International Journal of Sport Management and Marketing, 6(3), 229-252. [Google Scholar]
 26. Mayaka, M., Akama, J. S., (2007). Systems Approach to Tourism Training and Education: The Kenyan Case Study Tourism Management, 28(1), 298-306. [Google Scholar]
 27. Nunnally, J.C. ve Bernstein, I.H., (1994). Psychometric Theory, McGraw Hill, New York. [Google Scholar]
 28. Öztürk, H., (2010). Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Müşterilerinin Tatmin Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 29. Park, S., Kim, Y., (2000). Conceptualizing and Measuring the Attitudinal Loyalty Construct in Recreational Sport Contexts, Journal of Sport Management, 14(3), 197-207. [Google Scholar]
 30. Ramazanoğlu, F., Öcalan, M., (2005). Spor İşletmelerinde İşletmecilik ve Personel Yönetimi Anlayışı, Doğu Anadolu Araştırma Dergisi. (4)1, 36-40. [Google Scholar]
 31. Schermelleh, E. K., Moos, B. H., Müler, H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive, Goodnes of Fit Measures of Psychological Research Online (8)2, 23-74. [Google Scholar]
 32. Şimşek, O. F., (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları. [Google Scholar]
 33. Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlanması ve Faktör Yapısının Farklı Değişkenlere Göre Eşitliğinin Test Edilmesi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı. [Google Scholar]
 34. Theodorakis, N., Alexandris, K., Rodriguez, P., Sarmento, P. J. (2004). Measuring Customer Satisfaction in the Context of Health Clubs in Portugal, International Sports Journal, Winter, 44-53. [Google Scholar]
 35. Thwaites, D., Chadwick, S., (2005). Service Quality Perspectivesin Sport Tourism, Sport in Society, 8(2) 321-337. [Google Scholar]
 36. Yağcı, M. İ., Duman, T., (2006). Hizmet Kalitesi Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması Devlet ve Özel Hastaneleri Uygulaması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 218-238. [Google Scholar]
 37. Yıldırım, M., (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176. [Google Scholar]
 38. Yıldız, S. M., Tüfekçi, Ö., (2010). Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti ve Algılarının Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 1-11. [Google Scholar]
 39. Yüzgenç, A. A., Özgül, A., S., (2014). Yerel Yönetimlerin Sunduğu Spor Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi (Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Gençlik Merkezleri Örneği), Spor Bilimleri Dergisi, 25(2), 79-93. [Google Scholar]