International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 194-202

Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi

Çağdaş Caz & Ali Gürel Göksel

ss. 194 - 202   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.11   |  Makale No: MANU-1807-29-0001.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 139  |  İndirilme Sayısı: 710


Özet

Teknolojinin de gelişmesiyle beraber kullanılmaya başlayan elektronik araç ve gereçlerin yaratmış olduğu iletişim süreci faklı bir boyut kazanmış ve sosyal ağların kullanımı artmaya başlamıştır. Sosyal ağ içerisinde yer alan Facebook, mevcut zaman dilimi içerisinde diğer insanlar ile iletişim kurma noktasında uygun bir ortam yaratmış ve içgüdüsel duyulardan olan “kıskançlık” kavramını canlı tutmuştur. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacı; Spor Bilimleri alanında görev yapan akademik personelin kullandığı Facebook kıskançlığının incelenmesidir. Spor Bilimleri alanında görev yapan 132’si erkek, 84’ü kadın olmak üzere toplam 216 akademisyen çalışmanın araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Muise ve ark., (2009) tarafından geliştirilen, Demirtaş-Madran (2016) tarafından Türkçe geçerlik-güvenirliği yapılan “Facebook Kıskançlık Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistikî yöntemler, bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekte verilerin normal dağılıma sahip olmasının yanı sıra, iç tutarlılık katsayısı 0,757 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin puan ortalamasına bakıldığında akademisyenlerin Facebook ile ilgili kıskançlıkları genel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından erkek akademisyenler lehine farklılık tespit edilmiştir. Medeni duruma bakıldığında, bu farklılık sözlü/nişanlı olan akademisyenler lehine çıkmıştır. Akademik unvan değişkeni irdelendiğinde ise, Araş.Gör./Araş.Gör.Dr. olan akademisyenler lehine manidar farklılık söz konusudur.  

Anahtar Kelimeler: Facebook, Kıskançlık, Spor Bilimleri, Akademik Personel


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Caz, C. & Goksel, A.G. (2018). Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 194-202. doi: 10.29329/mjer.2018.153.11

Harvard
Caz, C. and Goksel, A. (2018). Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 194-202.

Chicago 16th edition
Caz, Cagdas and Ali Gurel Goksel (2018). "Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):194-202. doi:10.29329/mjer.2018.153.11.

Kaynakça
 1. Akın, A., Akça, M. Ş., Erguvan, F. M., Özbek, R., Göymen, B., Ocakçı, H. & Şahin, F. (2013). Romantik kıskançlık nedenleri ölçeği Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 2. Atalı, L. (2013). Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Ligi Spor Kulüplerinin ve Taraftarlarının Facebook  Kullanımı. Doktora Tezi, Abant izzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 3. Attridge, M. (2013). Jealousy and relationship closeness exploring the good (reactive) and bad (suspicious) sides of romantic jealousy. SAGE open, 3 (1), 1-16. [Google Scholar]
 4. Ben-ze'ev, A (1990). Jealousy and envy. Canadian Journal of Philosopy, 20 (4), 487-516. [Google Scholar]
 5. Demirtaş, H. A. (2004). Yakın ilişkilerde kıskançlık: Bireysel, ilişkisel ve durumsal değişkenler. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 6. Demirtaş-Madran, H. A. (2016). Facebook Kıskançlığı Ölçeğinin Türkçe formu: Üniversite öğrencileri üzerinde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 17, 93-99. [Google Scholar]
 7. Edalati, A. & Redzuan, M. (2010). The relationship between jealousy and aggression: A review of literatures related to wives’ aggression. EuropeanJournal of Scientific Research, 39 (4), 498-504. [Google Scholar]
 8. Eren, Şişman, E. (2014).  Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230-243. [Google Scholar]
 9. Gökaliler, E. & Saatçioğlu, E. (2016). Reklamlarda Emoji Kullanımı: Emoji İçerikli Reklamlara Yönelik Tüketicilerin Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(2), 63-91. [Google Scholar]
 10. Hoşoğlu, R. & Sevim, S. (2018). Kıskançlık Karşısında Gösterilen İletişim Tepkileri Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 37-55. [Google Scholar]
 11. Hupka, R. B. (1991). The motive forthearousal of romantic jealousy: its cultural origin. P. Salovey (Ed.), The Psychology of Jealousy and Envy, New York: Guilford Press. [Google Scholar]
 12. İşman, A. & Ucun, K. (2012).  Objectives of the students use general and vocational education students tofacebook. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 1-10. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 14. Kızıldağ, S. & Yıldırım, İ. (2017). Developing Spouse Emotional Jealousy Scale. Educational Sciences: Theory&Practice, 17, 175–190. [Google Scholar]
 15. Kızıldağ, S. (2017). Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 146-157. [Google Scholar]
 16. Mathes, E. W. (1991). A cognitive theory of jealousy. P. Salovey (der.), The psychology of jealousy and envy. (s. 52-77). NY: Guilford Pres. [Google Scholar]
 17. Moreau, A., Laconi, S., Delfour, M. & Chabrol, H. (2015). Psychopathological profiles of adolescent and young adult problematic Facebook users. Computers in Human Behavior, 44, 64-69. [Google Scholar]
 18. Muise A, Christofides E,. & Desmarais S. (2009). More information than you ever wanted: Does facebook bring out the green-eyed monster of jealousy?. Cyberpsychol Behav. 12(4), 441-444. [Google Scholar]
 19. Pines, A. M. (1998). Romantic Jealousy: Causes, symptoms, cures, New York: Routledge. [Google Scholar]
 20. Pines, A. M. & Bowes, C. F. (1992). Romantic jealousy. Psychology Today, 25(2), 48-56. [Google Scholar]
 21. Salovey, P. & Rodin, J. (1986). Differentiation of social-comparison jealousy and romantic jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 1100-1112. [Google Scholar]
 22. Sharpsteen, D. A. & Kirkpatrick, L. A. (1997). Romantic jealousy and adult romantic attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 72 (3), 627-640. [Google Scholar]
 23. Tandoc, E.C., Ferrucci, P. & Duffy, M. (2015). Facebook use, envy, and depression among college students: Is facebook ing depressing?.Computers in Human Behavior, 43, 139-146. [Google Scholar]
 24. Tokunaga, R.S. (2011). Social networking site or social surveillance site? Understanding the use of inter-personal electronic surveillance in romanticrela-tionships. Comput Human Behav, 27, 705-713 [Google Scholar]