International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 215-236

Ortaöğretim Öğrencilerinin Değerlendirme Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Açısından İncelenmesi

Seçil Turan, Özlem Koray & Emine Kahraman

ss. 215 - 236   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.10   |  Makale No: MANU-2005-05-0002.R1

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 101  |  İndirilme Sayısı: 460


Özet

Bu araştırmada öğrencilerin mevcut değerlendirme deneyimlerinin ortaya koyulması ve bu deneyimlerin cinsiyet, okul ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından nasıl farklılaştığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Zonguldak’ın iki ilçesinde bulunan Fen, Anadolu ve Endüstri Meslek Liselerinde öğrenim gören farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi sekiz ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 1041 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘Değerlendirme Deneyimi Ölçeği (DDÖ)’ kullanılmıştır. DDÖ, Gibbs ve Simpson (2003)’ın Assessment Experience Questionnaire temel alınarak ve yeni maddeler eklenerek ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin faktör analizi çalışmaları yapılmış olup, bu çalışma için yeterli geçerlik ve güvenirlikte olduğu belirlenmiştir. DDÖ, 13 maddeden ve üç alt boyuttan (çalışma çabasının miktarı ve dağılımı, sınav ve öğrenme, ödevler ve öğrenme) oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programıyla öğrencilerin değerlendirme deneyimleri, cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul düzeyi değişkenleri temelinde incelenmiş, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca bu değişkenlere göre deneyimlerin nasıl farklılaştığı belirlenmiştir. Veriler, normallik varsayımlarını sağlamadığı için, parametrik olmayan testler kullanılarak analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda kız ve erkek öğrencilerde yeterli düzeyde ders çalışma alışkanlığının olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyet değişenine göre değerlendirme deneyimlerinde kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Bütün sınıf düzeylerinde öğrencilerin ödevlere ve sınavlara bakış açısıyla, ders çalışma alışkanlıkları benzerlik göstermektedir. Ayrıca farklı okul düzeyindeki öğrencilerinin değerlendirme deneyimlerinin birbirinden farklı olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, Değerlendirme Deneyimi, Ortaöğretim Öğrencileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Turan, S., Koray, O. & Kahraman, E. (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Değerlendirme Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 215-236. doi: 10.29329/mjer.2020.322.10

Harvard
Turan, S., Koray, O. and Kahraman, E. (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Değerlendirme Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 215-236.

Chicago 16th edition
Turan, Secil, Ozlem Koray and Emine Kahraman (2020). "Ortaöğretim Öğrencilerinin Değerlendirme Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):215-236. doi:10.29329/mjer.2020.322.10.

Kaynakça
 1. Arslanhan, Ş. (2013). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ödev stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 2. Atılgan, H. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayınları.  [Google Scholar]
 3. Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 5. Bahar, M., Bıçak, B., & Nartgün, Z. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Baş, G., Şentürk, C., & Ciğerci, F. M. (2017). Homework and academic achievement: a metaanalytic review of research. Issues in Educational Research, 27(1), 31-50. [Google Scholar]
 7. Bay, E., Tuğluk, M. N., & Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 94-105. [Google Scholar]
 8. Benjamin, M. N. (1991). A comparison of training programs ıntended for different types of test-anxious students: further support for an ınformation processing model. Journal of Educational Psychology, 83(9), 134-139.  [Google Scholar]
 9. Bıyıklı, C. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarıları ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42), 59-73. [Google Scholar]
 10. Bora, A. (2018). Çevrimiçi ödev uygulamalarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 11. Cemiloğlu, M. (2001). Anadilimiz Türkçe. Türk Yurdu Türkçeye Saygı Dergisi, 2(Özel Sayı), 162-163. [Google Scholar]
 12. Charles-Ogan, G., & Alamina, J. (2014). Differential students’ study habit and performance in mathematics. Journal of Education and Practice, 5(35), 133-139. [Google Scholar]
 13. Chaudharı, A. N. (2013). Study habits of higher secondary school students in relation to their academic achievement. International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 1(3), 52-54. [Google Scholar]
 14. Cooper, H., Robinson, J. C., & Patall, E. A. (2006). Does homework ımprove academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76(1), 1-62.  [Google Scholar]
 15. Çağırgan, D., & Poyraz, C. (2018). Matematik öğretmen adaylarının ders çalışmaya yönelik motivasyonları ve akademik özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(19). [Google Scholar]
 16. Çoban, G., & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 271-293. [Google Scholar]
 17. Ellez, M., & Sezgin, G. (2002, Eylül 16). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t288.pdf. [Google Scholar]
 18. Eren, O. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 19. Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. İstanbul: Alkım Yayınevi [Google Scholar]
 20. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages. [Google Scholar]
 21. Gibbs, G., & Simpson, C. (2003, August 26–30). Measuring the response of students to assessment: the assessment experience questionnaire. 11th Improving Student Learning Symposium, Padova. https://www.semanticscholar.org/paper/Measuring-the-response-of-students-to-assessment%3A-Gibbs-Simpson/57111701f9d713bde7780f6442e6bb4c1cf1b43b  [Google Scholar]
 22. Gipps, C. (1998). Student assessment and learning for a changing society. Prospects, 28(1), 31-44. [Google Scholar]
 23. Güler, N. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 24. Günaydın, F. (2011). İlköğretim 4.ve 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Hadenfeldt, J. C., Bernholt, S., Liu, X., Neumann, K., & Parchmann, I. (2013). Using ordered multiple-choice items to assess students’ understanding of the structure and composition of matter. Journal of Chemical Education, 90(12), 1602-1608. [Google Scholar]
 26. Hong, E., Peng, Y., & Rowell, L. L. (2009). Homework self-regulation: grade, gender, and achievement-level differences. Learning and Individual Differences, 19, 269–276. [Google Scholar]
 27. Karaca, E. (2008). Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar. M. Gömleksiz ve S. Erkan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 28. Kaya, M. (2001). Lise 1. sınıf öğrencilerine verimli ders çalışma alışkanlıkları kazandırmada grup rehberliğinin etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.  [Google Scholar]
 29. Kaya, V. H., & Kaya, E. (2018). Fen başarısını artırmak için ödevler ve kurslar gerekli midir?. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(1), 48-62. [Google Scholar]
 30. Kayacık, E. (2013). Öğrencilerin KOLB öğrenme stillerine göre çalışma alışkanlıkları, ödev yapma motivasyonları ve stilleri üzerine bir çalışma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 31. Khurshid, F., Tanveer, A., Qasmi, F. N. (2012). Relationship between study habits and academic achievement among hostel living and day scholars university students. British Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 34-42. [Google Scholar]
 32. Kızılboğa, M. (2017). 7. sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları ve tutumlarının akademik başarı ile ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. [Google Scholar]
 33. Kuzgun, Y. (1981). Okul danışmanlarının rol algıları ve rol beklentileri. I. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi Yayınları, 29.  [Google Scholar]
 34. Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 35. Linn, R., & Gronlund, N. (1995). Measuremant and assesment in teaching. Upper Saddle River: Printice-Hall Inc. [Google Scholar]
 36. Nur Amini, R., Ramadhanty, J., & Usman, O. (2019). Effect of existence trust, usefulness, security, usability, and benefits of interests use of e-money in public. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3310234  [Google Scholar]
 37. Öcal, S. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik tutumlarının oluşmasında ailelerin ve öğretmenlerin rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. [Google Scholar]
 38. Özay-Köse, E., Gül. Ş., & Erkol, M. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının ders çalışma becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], UBEK-2018, 24-40. [Google Scholar]
 39. Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 40. Özer, B. (1993). Öğretmen adaylarının etkili öğrenme ve verimli ders çalışmadaki yeterliliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 41. Pesen, A. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarının akademik başarısına, ders çalışma alışkanlıklarına ve güdülenme düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [Google Scholar]
 42. Sax, G. (1989). Principles of educational and psychological measurement and evaluation. USA: Wadsworth. [Google Scholar]
 43. Sırmacı, N. (2003). Matematik anabilim dalı öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 359-366. [Google Scholar]
 44. Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 25(117), 50-56. [Google Scholar]
 45. Şentürk, A. (2013). Ev ödevlerinin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 46. Şeref, İ., & Varışoğlu, B. (2015). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 93-105. [Google Scholar]
 47. Taras, M. (2002). Using assessment for learning and learning from assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 27(6), 501–510.  [Google Scholar]
 48. Taras, M. (2003). To feedback or not to feedback in student self-assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 28(5), 549-565. [Google Scholar]
 49. Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 49-66.  [Google Scholar]
 50. Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınevi. [Google Scholar]
 51. Türkoğlu, A., Doğanay, A., & Yıldırım, A. (2006). Ders çalışma becerileri. Adana: Baki Kitapevi.   [Google Scholar]
 52. Tüysüz, C. (2014). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar ve eğitim sistemindeki uygulamaları. Savaş Baştürk (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 3-20). Ankara: Nobel.  [Google Scholar]
 53. Uçar, G. (2018). Ortaokul matematik öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve velilerinin ödev vermeye yönelik algılarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 54. Uluğ, F. (1981). Verimli ders çalışma alışkanlıkları kazandırma konusunda yapılan rehberliğin okul başarısına etkisi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 55. Uluğ, F. (1989). Okulda başarı. İstanbul: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 56. Yavuzer, H. (1994). Çocuk psikolojisi. Ankara: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 57. Yiğit, B. (2014). Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [Google Scholar]
 58. Yıldız, H. (2010, Mayıs 13). Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki. Birinci Ulusal Eğitim Programı ve Öğretimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir. http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=117841. [Google Scholar]
 59. Yıldız, S. (2014). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının sosyal bilgiler dersi akademik başarısı ile derse karşı tutumu arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 60. Yıldız, V. (2015). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik başarıları üzerindeki etkileri ve mevcut uygulamalarla ilgili öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 61. Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları.  [Google Scholar]
 62. Yörük, D. (2007). Lise öğrencilerinin akademik başarıları, başarı korkuları ve verimli ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]