International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 191-214

Matematikte Üstün Yetenekli Öğrencilerin Gözünden Ortaokul Matematik Öğretmenleri

Erhan Bozkurt & Yasemin Saka-Kılıç

ss. 191 - 214   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.9   |  Makale No: MANU-2004-20-0005.R1

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 238  |  İndirilme Sayısı: 543


Özet

Bu fenomenoloji araştırmasında, matematikte üstün yetenekli olan ortaokul öğrencilerinin, matematik öğretmenlerine ilişkin algılarının tanımlaması ve açıklanması amaçlanmıştır. Araştırmaya, Türkiye’nin orta ölçekli bir ilindeki devlet okullarının yedinci ya da sekizinci sınıflarında öğrenim gören, matematikte üstün yetenekli 15 öğrenci dâhil edilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt ve uygun örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada veriler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilkbahar döneminde gerçekleştirilen görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Bu görüşmelerde ilgili alan yazından, uzman görüşlerinden ve pilot uygulama verilerinden hareketle hazırlanmış olan 2 adet yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Analiz sürecinde ilk olarak, veri toplama sürecinden elde edilen toplam 30 adet görüşme kaydı kodlanmıştır. Kodlama sürecinde, ilgili alan yazından hareketle hazırlanmış olan bir kodlama anahtarından yararlanılmıştır. Bu araştırmada gerçekleştirilen tüm analiz işlemleri için Nvivo 10 programı kullanılmıştır. Yapılan analiz çalışmaları neticesinde, matematikte üstün yetenekli olan ortaokul öğrencilerinin, ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik olumsuz algılara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu olumsuz algıların giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenci, Ortaokul Matematik Öğretmeni, Matematik Eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bozkurt, E. & Saka-Kilic, Y. (2020). Matematikte Üstün Yetenekli Öğrencilerin Gözünden Ortaokul Matematik Öğretmenleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 191-214. doi: 10.29329/mjer.2020.322.9

Harvard
Bozkurt, E. and Saka-Kilic, Y. (2020). Matematikte Üstün Yetenekli Öğrencilerin Gözünden Ortaokul Matematik Öğretmenleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 191-214.

Chicago 16th edition
Bozkurt, Erhan and Yasemin Saka-Kilic (2020). "Matematikte Üstün Yetenekli Öğrencilerin Gözünden Ortaokul Matematik Öğretmenleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):191-214. doi:10.29329/mjer.2020.322.9.

Kaynakça
 1. Akar, İ., & Akar, Ş. Ş. (2012). İlköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin üstün yetenek kavramı hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 423-436.  [Google Scholar]
 2. Akgül, S. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin matematik yaratıcılıklarını açıklamaya yönelik bir model geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Akgün, B. (2017). Üstün zekâlı ve yetenekli çocuk yetiştirmek. Eğitimde Yansımalar, 41, 18-21.  [Google Scholar]
 4. Altıntaş, E. (2014). Üstün zekalı öğrenciler için yeni bir farklılaştırma yaklaşımının geliştirilmesi ve matematik öğretiminde uygulanması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Batdal-Karaduman, G. (2010). Üstün yetenekli öğrenciler için uygulanan farklılaştırılmış matematik eğitim programları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-12.  [Google Scholar]
 6. Batdal-Karaduman, G. (2012). İlköğretim 5. sınıf üstün yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış geometri öğretiminin yaratıcı düşünme, uzamsal yetenek düzeyi ve erişiye etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 7. Baykoç, N. (2011). Üstün ve özel yetenekli çocuklar ve eğitimleri. In N. Baykoç (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim (4th ed.). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 8. Bilgiç, N., Taştan, A., Kurukaya, G., Kaya, K., Avanoğlu, O., & Topal, T. (2013). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). London: Sage. [Google Scholar]
 10. Çelikel, F. (2016). TEOG sınavının sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarıyla ilişkisinin ve matematik dersi öğretim süreci üzerindeki etkilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 11. Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri. Millî Eğitim Dergisi, 40(186), 72-84.  [Google Scholar]
 12. Fıçıçı, A., & Siegle, D. (2008). International teachers’ judgment of gifted mathematics student characteristics. Gifted and Talented International, 23(1), 23-38.  [Google Scholar]
 13. Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ve öz-yeterliklerinin incelenmesi. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 12-16.  [Google Scholar]
 14. Johnson, D. T. (2000). Teaching mathematics to gifted students in a mixed-ability classroom. Reston, VA: ERIC (ERIC Document Reproduction Service No. ED441302). [Google Scholar]
 15. Karaaslan, C. (2018). YKS’de ezberbozan matematik soruları.   Retrieved from https://www.sabah.com.tr/egitim/2018/07/01/yksde-ezberbozan-matematik-sorulari [Google Scholar]
 16. Krutetski, V. A. (1976). The psychology of math abilities in school children. London: The University of Chicago Press. [Google Scholar]
 17. Kurnaz, A., Tüybek, C., & Taşkesen, Ü. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere ilişkin görüş ve uygulamaları. Paper presented at the Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir. [Google Scholar]
 18. Lassig, C. (2009). Teachers' attitudes towards the gifted: The importance of professional development and school culture. Australasian Journal of Gifted Education, 18(2), 32-42.  [Google Scholar]
 19. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 20. Miller, R. C. (1990). Discovering mathematical talent.   Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321487.pdf [Google Scholar]
 21. Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklar. Ankara: Yazar. [Google Scholar]
 22. Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Yazar. [Google Scholar]
 23. National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Okul Matematiğinin Prensipleri ve Standartları [Principles and standards for school mathematics] (O. Akkuş, Trans.). Reston, VA: Author. [Google Scholar]
 24. Özcan, D., & Gülkaya, Ş. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklara yönelik algı ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2355-2368.  [Google Scholar]
 25. Özdemir, D. (2016). Design and development of differentiated tasks for 5th and 6th grade mathematically gifted students. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 26. Özdemir, G. (2017). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik zenginleştirilmiş öğretim programının bilimsel süreç becerilerine ve başarıya katkısına ilişkin eylem araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 27. Öztürk, Ş. C. (2019). Matematik öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilerle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yaklaşımları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 28. Pemik, K., & Levent, F. (2019). Üstün yetenekli öğrencilere destek odasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(2), 313-338.  [Google Scholar]
 29. Rotigel, J. V., & Fello, S. (2004). Mathematically gifted students: How can we meet their needs? Gifted Child Today, 27(4), 46-51.  [Google Scholar]
 30. Sezer, Ş. (2015). Üstün yeteneklilerin sınıf içindeki olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 317-333.  [Google Scholar]
 31. Sisk, D. A. (1987). Creative teaching of the gifted. New York: McGraw-Hill College. [Google Scholar]
 32. Smedsrud, J. (2018). Mathematically gifted accelerated students participating in an ability group: A qualitative interview study. Frontiers in Psychology, 9, 1-12.  [Google Scholar]
 33. Şahin, F. (2013). Üstün zekalı öğrencilerin öğretmen tercihlerinin incelenmesi. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 1(2), 13-20.  [Google Scholar]
 34. Şaldırdak, B. Y. (2012). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 35. Şişman-Acar, Y. (2018). Matematik öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ve öz yeterliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 36. Tomlinson, C. A. (1994). Preservice teachers' perceptions of and responses to the differential needs of gifted students in their classrooms. Paper presented at the The annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. [Google Scholar]
 37. Tortop, H. S., & Kunt, K. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.  [Google Scholar]
 38. Ulusoy, H. F., Sakaltaş, E., Güneş, H., Dokgöz, M., Akın, Ö., & Köseoğlu, S. (2014). Özel yetenekli çocuklar aile klavuzu. Ankara: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğü. [Google Scholar]
 39. Yabaş, D., & Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 201-214.  [Google Scholar]
 40. Yılmaz, K. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerine göre problem kurma süreçlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. [Google Scholar]
 41. Zedan, R., & Bitar, J. (2017). Mathematically gifted students: Their characteristics and unique needs. European Journal of Education Studies, 3(4), 236-260.  [Google Scholar]