International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 25-41

Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özelliklerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yeliz Bolat

ss. 25 - 41   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.2   |  Makale No: MANU-1901-30-0003.R1

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 349  |  İndirilme Sayısı: 779


Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine yönelik farkındalık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin kişisel özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümünde ise beşli likert olarak yanıtlanan 30 madde yer almaktadır. Araştırmaya Adana ilinin merkez ilçelerinden birinde görev yapmakta olan 54’ü branş, 41’si sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 95 öğretmen katılmıştır. Anket formundan elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemleri, ele alınan değişkenler (branş, cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu vb.) açısından fark olup olmadığı ise t testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine yönelik yüksek düzeyde farkındalığa sahip olduğu belirlenmiştir. Ele alınan değişkenler açısından bakıldığında öğretmenlerin, cinsiyetine, kıdemine ve branşlarına göre farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak, öğretmenlerin mezun oldukları fakültelere göre fen edebiyat fakültesi mezunları ile eğitim enstitüsü mezunları arasında eğitim enstitüsü mezunları lehine anlamlı fark belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf ve branş öğretmenleri, üstün yetenekli öğrenciler, üstün yeteneklilerin eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bolat, Y. (2019). Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özelliklerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 25-41. doi: 10.29329/mjer.2019.218.2

Harvard
Bolat, Y. (2019). Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özelliklerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 25-41.

Chicago 16th edition
Bolat, Yeliz (2019). "Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özelliklerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):25-41. doi:10.29329/mjer.2019.218.2.

Kaynakça
 1. Akar, İ. (2015). Üstün yetenekli öğrencileri genel eğitim sınıfında destekleyecek sınıf öğretmeninin sahip olması gereken yeterlikler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 2. Akar, İ., & Uluman, M. (2011). Elementary education teachers’ accuracy in nominating the gifted students [Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencileri doğru aday gösterme durumları]. Journal of Gifted Education Research, 1(3), 199-212. [Google Scholar]
 3. Ataman, A. (2012). Üstün yetenekli çocuk kimdir. Geleceğin mimarları üstün yetenekliler sempozyumu, 27, 4-15. [Google Scholar]
 4. Baykoç, N., & Özdemir, D. (2016). Sınıfımdaki üstün yetenekli çocuk eğitimci eğitiminin öğretmen görüşlerindeki değişikliklere katkısı. HAYEF Journal of Education, 13(1), 1-10.  [Google Scholar]
 5. Çağlar, D. (1972).  Üstün zekalı çocukların özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 95-110. DOI: 10.1501/Egifak_0000000389 [Google Scholar]
 6. Dağlıoğlu, H.E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 72-84. [Google Scholar]
 7. Gökdere, M. (2004). A study of developing a model for the eduction of science teachers of gifted children. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.  [Google Scholar]
 8. Gökdere, M. ve Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26. [Google Scholar]
 9. Gökdere, M. ve Çepni, S. (2005). Üstün yeteneklilerin fen bilimleri öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi eğitim uygulama ve değerlendirme çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 271–296. [Google Scholar]
 10. Gökdere, S., Küçük, M. ve Çepni, S. (2003). Gifted science education in turkey: gifted teachers’ selection, perspectives and needs. Asia- Pacific Forum On Science Learning and Teaching, 4 (2), Article:5. [Google Scholar]
 11. Graves, M., & Thompson, J. (1961). An in–service program with teachers of gifted children, [Google Scholar]
 12. Gifted Child Quarterly, 5(1), 91–92.  [Google Scholar]
 13. Gülçin, G. ve Oruç, Ş. (2015). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 113-135. [Google Scholar]
 14. Güneş, A. (2015).Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ve öz-yeterliklerinin incelenmesi. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 12-16. DOI: 10.18200/JGEDC.2015111169 [Google Scholar]
 15. Hansen, J. B., & Feldhusen, J. F. (1994). Comparison of trained and untrained teachers of gifted student. Gifted Child Quarterly, 38(3), 115-121.  [Google Scholar]
 16. Hemphill, A. N. (2009). How teacher participation in the identification process impacts the underrepresentation of minority students in gifted programs (Unpublished doctoral thesis).Southern California University, California.  [Google Scholar]
 17. İnan, H., Z., Bayındır N., & Demir, S. (2009). Awareness level of teachers about the charactaristics of gifted children. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (3), 2519-2527. [Google Scholar]
 18. Kıldan, O. A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin üstün yetenekli çocuklar hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), 805-818. [Google Scholar]
 19. Kontaş, H. (2009). The effectiveness of the ın–service training program developed on the basis of the [Google Scholar]
 20. needs of the teachers of science and art centers in the area of curriculum development (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara.  [Google Scholar]
 21. Lassig, Carly J. (2009) Teachers' attitudes towards the gifted : the importance of [Google Scholar]
 22. professional development and school culture. Australasian Journal of Gifted Education, 18(2), 32-42.  [Google Scholar]
 23. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2013).  Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı (2013 – 2017). Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara. [Google Scholar]
 24. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2016). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, Ankara. [Google Scholar]
 25. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2017). Beni anlayın özel yetenekli çocuğum var. Ankara: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 26. Miller, M. E. (2009). The effect of training in gifted education on elementary classroom teachers’ theorybased reasoning about the concept of giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 33 (1),65–105.  [Google Scholar]
 27. Moon, T. R. & Brighton, C. M. (2008).  Primary Teachers’ Conceptions of Giftedness. Journal for the Education of the Gifted. Vol. 31, No. 4, 2008, pp. 447–480 [Google Scholar]
 28. Reis, S. M., & Westberg, K. L. (1994). The impact of staff development on teachers’ ability to modify curriculum for gifted and talented students. Gifted Child Quarterly, 38(3), 127-135.  [Google Scholar]
 29. Robinson, A. (1985). Summer Institute On The Gifted: Meeting The Needs Of The Regular Classroom Teacher. Gifted Child Quarterly, 29 (1), 20- 23. [Google Scholar]
 30. Rohrer, J. C. (1995). Primary teacher conceptions of giftedness: Image, evidence and nonevidence. Journal for the Education of the Gifted, 18(3), 269-283. [Google Scholar]
 31. Sak, U. (2012). Üstün zekalılar, özellikleri, tanılamaları, eğitimleri. Ankara: Vize  yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Sürmeli, V. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler hakkındaki farkındalık düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 33. Şahin, F. & Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitimin öğretmenlerin bilgi düzeyine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2) 1-13. [Google Scholar]
 34. Şahin, F. (2011). Okul Öncesi Yardımcı Öğretmen Adaylarına Üstün Zekalı Ve Üstün Yetenekli Bireyler Konusunda Verilen Bir Eğitimin Etkililiği. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa-Kıbrıs. [Google Scholar]
 35. Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 5(3), 73-82  [Google Scholar]
 36. Şayir, T.  (2015). Üstün yetenekli çocuklara ilişkin sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]