International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(23) 22-33

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler

Halil Tokcan & Yavuz Topkaya

ss. 22 - 33   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.138.2   |  Makale No: MANU-1802-09-0001.R1

Yayın tarihi: Nisan 21, 2018  |   Okunma Sayısı: 646  |  İndirilme Sayısı: 960


Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretimini kolay buldukları ve öğretimde zorlandıkları konuları nedenleriyle tespit edebilmektir. Yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Niğde il merkezinde görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Yapılan çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim tekniğinden faydalanılarak yürütülmüştür. Çalışma kapsamında elde edilen veriler ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin öğretimini en kolay buldukları konular olarak 5. sınıf “Adım Adım Türkiye”, 6. sınıf “İpek Yolunda Türkler”,  7. sınıf “Ülkemizde Nüfus”, 6. sınıf “Yeryüzünde Yaşam”  üniteleri olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler öğretimde en zorlandıkları konular olarak ise 6. sınıf “Yeryüzünde Yaşam” ve 7. sınıf “Türk Tarihinde Yolculuk” üniteleri olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğretimde zorlandıklarını belirttikleri diğer ünite ise 7. sınıf “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesidir. Öğretmenlerin öğretimde zorlandığını söylediği diğer ünite ise 5. sınıf “Adım Adım Türkiye” ünitesidir. Öğretmenler bu ünitede en çok Atatürk ilke ve inkılapları konularının öğrencilere soyut geldiğini ve bu nedenle öğretimde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu üniteler dışında öğretmenlerin öğretimi zor bulduğu diğer üniteler; 5. sınıf “Haklarımı öğreniyorum”, 6. sınıf  “Demokrasinin Serüveni”, 5. sınıf “Toplum İçin Çalışanlar” 7. sınıf “İletişim ve İnsan İlişkileri” üniteleridir. Bazı öğretmenlerin öğretimini kolay bulurken bazılarının zorlandıkları üniteler ise 6. sınıf “Yeryüzünde Yaşam Ünitesi” ve 5. sınıf “Adım Adım Türkiye” üniteleri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmenleri, öğretimi zor üniteler, öğretimi kolay üniteler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tokcan, H. & Topkaya, Y. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 22-33. doi: 10.29329/mjer.2018.138.2

Harvard
Tokcan, H. and Topkaya, Y. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), pp. 22-33.

Chicago 16th edition
Tokcan, Halil and Yavuz Topkaya (2018). "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (23):22-33. doi:10.29329/mjer.2018.138.2.

Kaynakça
 1. Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical pheno menology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing.56 (1), 55-61. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 3. Gençtürk, E., ve Sarpkaya, G. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeterlikleri. M. Safran (Ed) içinde, Sosyal bilgiler öğretimi (s. 47-64). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Gürbüz, R., Toprak, Z., Yapıcı, H., ve Doğan, S. (2011). Ortaöğretim matematik müfredatında zor olarak algılanan konular ve bunların nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1311-1323. [Google Scholar]
 5. Kutluca, T., & Baki, A. (2009). 10. sınıf matematik dersinde zorlanılan konular hakkında öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 616-632. [Google Scholar]
 6. Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 7.  MEB, (2005). Sosyal bilgiler 4-7. sınıf öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. [Google Scholar]
 8. MEB, (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2017717142943904-05SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%204-7.pdf adresinden 15 Ocak 2018 tarihinde alınmıştır.  [Google Scholar]
 9. Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating Theory and practice. California: Sage Publications, Inc. [Google Scholar]
 10. Şentürk, M. (2017). Ücretli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Trabzon/Akçaabat Örneği, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), 850-866. [Google Scholar]
 11. Şimşek, U., Aydoğdu, S. ve Doymuş, K. (2012). İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlke ve Uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 241-254. [Google Scholar]
 12. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]