International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2017, Cil. 11(22) 23-37

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarıyla “Yardımseverlik Değeri” Kazanmaları Hakkındaki Görüşleri

Cihan Kara, Ahmet Altıntaş & İbrahim Ferat Kaya

ss. 23 - 37   |  Makale No: MANU-1712-20-0005

Yayın tarihi: Aralık 24, 2017  |   Okunma Sayısı: 373  |  İndirilme Sayısı: 775


Özet

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları ile “yardımseverlik değeri” kazanmaları hakkındaki görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 2016-2017 güz dönemi Topluma Hizmet Uygulaması dersinde bir görme engellinin kullandığı sesli versiyonu mevcut olmayan ders kitabını sesli hale getiren 13 Sosyal bilgiler öğretmen adayının yardımseverlik değerine ilişkin görüşlerinde meydana gelen değişmeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmış, çalışma nitel araştırmanın [S1] olgu bilim türüne göre desenlenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden Tipik Durum Örneklemesi kullanılmıştır. Neticede değerlerin duyuşsal alana hitap ederek içselleştirilmesine ve somut uygulamalarla davranış haline getirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamalarının büyük öneme sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Sosyal Bilgiler, Topluma Hizmet Uygulamaları, Yardımseverlik değeri.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kara, C., Altintas, A. & Kaya, I.F. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarıyla “Yardımseverlik Değeri” Kazanmaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), 23-37.

Harvard
Kara, C., Altintas, A. and Kaya, I. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarıyla “Yardımseverlik Değeri” Kazanmaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), pp. 23-37.

Chicago 16th edition
Kara, Cihan, Ahmet Altintas and Ibrahim Ferat Kaya (2017). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarıyla “Yardımseverlik Değeri” Kazanmaları Hakkındaki Görüşleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (22):23-37.

Kaynakça

  Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi  Üniversitesi, Ankara.

  Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Yardımseverlik” Değerinin Etkinlik Temelli Öğretimi ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Avcı, N. (2007). Üniversite Gençliğinin Bireysel ve Toplumsal Değerlere İlgi Ve Bakışı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Değerler Ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, DEM Yayınları, S. 819-851.

  Aydın, Y. (2017). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

  Aykaç, N. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Bakioğlu, A. (2009). Öğretmenlerin Demokrasi Vatandaşlık ve Vatanseverlik Algılarının Nitel Olarak İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 29, Sayfa: 19-39

  Bal, H. (2013). Nitel Araştırma Yöntemi, Isparta: Fakülte Kitabevi

  Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. (6.Baskı). Pegem: Ankara

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Geliştirilmiş 13. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.

  Canan, S. (2017). Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler. (7. Baskı). İstanbul: Tutikitap.

  Cüceloğlu, D. (2016). Savaşçı. (48. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.

  Coşkun, Z. S. (2012). Topluma Hizmet Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Değer Kazanımlarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

  Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research desing: Choosing among five approaches. (2nd edition). Thousand Oaks: Sage.

  Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler eğitimi dergisi, 6(15), 69-88.

  Demirel, Ö. (2015). Öğretme Sanatı: Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

  Deveci, H., Ay, T. S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2/6 Winter.

  Dinçer, Ç., Ergül, A., Şen, M. Ve Çabuk, B. (2011). Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38.

  Doğan, İ. (2004). Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları İnsan Haklarının Kültürel Temelleri. Ankara: Pegem Akademi.

  Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları, Değerler Eğitimi Dergisi, (1)1, 79-96.

  Elma, C., Kesten A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., Dicle, A.N. ve Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(2), 231-252.

  Ersoy, A. F. (2016). Fenomoloji. Ahmet Saban ve Ali Ersoy (ed.), Eğitimde Nitel Araştırma                Desenleri, Ankara: Anı.

  Fidan, N. K. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(20), 1-18.

  Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar, ahlâk psikolojisi, ahlâki değerler ve ahlâki gelişme,(2. Baskı). İstanbul: Ötüken.

  Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. Pantheon Books: New York.

  Kağıtçıbaşı, Ç. ve Kuşdil, M. E. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri ve chwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59–76.

  Kara, C., Topkaya, Y., & Şimşek, U. (2012). Aktif Vatandaşlik Eğitiminin Sosyal Bilgiler Programindaki Yeri. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 4(3).

  Lewis, E., Mansfield, C. & Baudains, C. (2008). Issues in Educational Research, 18(2), 138- 155.

  Kızıler,H, Canikli, İ. (2015). Değerler Eğitimi. Karabük: Deneme.

  Maslow, A.H. (1996). Dinler, Değerler, Doruk Deneyimler. (Çev.). H.K Sönmez. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.

  Meaney, M. H. (1979). A Guide for Implementing Values Education in the Primary Grades. Unpublished Doctor's Thesis, Seattle University. Seattle, Washington.

  MEB, 2017, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=155, (Erişim tarihi, 15.11.17)

  Mirzelioğlu, D., Özcan, G., Aktağ, I. ve Çoknaz, H. ( 2011). Üniversite-toplum bütünleşmesi: topluma hizmet uygulamaları dersi: Projeler, kazanımlar ve sorunlar (Bolu örneği). 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25- 27 Mayıs 2011. Van.

  Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Çeviri Ed), Ankara: Pegem Akademi.

  Şahin, B. (2014). Metodoloji. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.) içinde, Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Tahiroğlu, M., Yıldırım, T. ve Çetin, T. (2010). Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliğinin, İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (30), 231-248.

  Tahiroğlu, M. (2012). Değerler eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin trafik kurallarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123-136.

  Tillman, D. (2000). Living Values Activities for Young Adults. Health Communications, Inc.

  Topkaya, Y. Coşkun, K. (2016). Küresel Vatandaşlık Bilinci Üzerinde Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Etki Boyutu, Kilis 7 Aralık Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, s. 238-252.

  Tuncel, G., Kop, Y. ve Katılmış, A. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 435-447, 27-29,Antalya.

  Şimşek, U. Küçük, B. Topkaya, Y. (2012). Ideologic Basıcs of Educational Policies in Republican Period’’, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2809-2823

  Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

  Yel, S. ve Aladağ, S.(2009). Sosyal Bilgilerde Değerler Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Edt; M. Safran, Ankara: Pegem Akademi.

  Wade, R.C. (2008). Service learning. In L. S. Levstik , C. A. Tyson (Ed.). Handbook of research in social studies education.New York: Routledge.