International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2017, Cil. 11(22) 101-117

Paydaşların Gözünden Mülteci ve Sığınmacılarda Eğitim: Eskişehir Örneği

Filiz Göktuna Yaylacı, Harun Serpil & Ali Faruk Yaylacı

ss. 101 - 117   |  Makale No: MANU-1712-08-0002.R1

Yayın tarihi: Aralık 24, 2017  |   Okunma Sayısı: 348  |  İndirilme Sayısı: 955


Özet

Oldukça büyük bir Suriyeli nüfusunu ve çok sayıda mülteciyi barındıran Türkiye’nin göç ülkesi niteliği giderek daha çok öne çıkmaktadır. Özellikle Suriyeli sığınmacıların daha kalıcı hale gelmeleri eğitim sorununu da gündeme taşımaktadır. Sığınmacı ve mültecilere kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulması, yeni gelenler ile ev sahibi toplumun etkileşimi, uyum ve gelecek açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı Eskişehir örneğinde, mülteci ve sığınmacı çocuklara yönelik olarak yürütülen eğitim etkinliklerinin genel durumunu ortaya koymak buna dayalı olarak politika belirlenmesine katkı sağlayacak genel bir değerlendirme yapabilmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel olarak desenlemiştir. Yaklaşık 10 bin şartlı mülteci ve 3500 civarında Suriyelinin yaşadığı Eskişehir çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri, eğitim etkinliklerinin paydaşı olan uygulayıcılar, STK temsilcileri ve sığınmacı ailelerden 30 kişi ile görüşülerek toplanmıştır. Görüşmelerde, Eskişehir’de mülteci ve Suriyelilerin eğitimi için nelerin yapıldığı, yapılanların yeterli görülüp görülmediği ile mülteci ve Suriyelilerin eğitimi konusunda başka nelerin yapılabileceği sorularına yanıt aranmıştır. Bulgulara göre, eğitime ulaşım konusunda olumlu gelişmelerin varlığına karşın sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesi, öğretmenlerin sığınmacılarla çalışma konusundaki yeterlikleri, eğitim etkinliklerini düzenleyen kurumlar arasındaki eşgüdüm, uygun eğitim programları ve araç-gereçler gibi konularda yetersizlikler söz konusudur. Araştırma sonuçları, eğitim hizmetlerinin sunumunda, hak temelli yaklaşıma ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması sürecine sığınmacı ve mültecilerin de katılımının gerekliliğinin altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, Mülteci, Suriyeli, Eğitim, Türkiye, Eskişehir


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yaylaci, F.G., Serpil, H. & Yaylaci, A.F. (2017). Paydaşların Gözünden Mülteci ve Sığınmacılarda Eğitim: Eskişehir Örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), 101-117.

Harvard
Yaylaci, F., Serpil, H. and Yaylaci, A. (2017). Paydaşların Gözünden Mülteci ve Sığınmacılarda Eğitim: Eskişehir Örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), pp. 101-117.

Chicago 16th edition
Yaylaci, Filiz Goktuna, Harun Serpil and Ali Faruk Yaylaci (2017). "Paydaşların Gözünden Mülteci ve Sığınmacılarda Eğitim: Eskişehir Örneği". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (22):101-117.

Kaynakça

  Alpaydın, Y. (2017). An Analysis of Educational Policies for School-aged Syrian Refugees in Turkey. Journal of Education and Training Studies, 5(9), 36-44.

  Babaoğlan, E. (2011). The Educational Problems of Turks Living in Europe. Bilig, 58, 29-46.

  Beltekin, N. (2016). Turkey’s Progress Toward Meeting Refugee Education Needs The Example of Syrian Refugees. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 175-190.

  Bircan, T. & Sunata, U. (2015). Educational Assessment of Syrian Refugees in Turkey Migration Letters, 12(3), 226 – 237.

  Block, K., Cross, S., Riggs, E. & Gibbs, E. (2014). ‘Supporting schools to create an inclusive environment for refugee students’, in International Journal of Inclusive Education. 18(12), 1337-1355.

  Bourgonje, P. (2010). Education for refugee and asylum seeking children in OECD countries: Case studies from Australia, Spain, Sweden and the United Kingdom. Brussels: Education International.

  Buckner, E., Spencer, D., & Cha, J. (2017). Between Policy and Practice: The Education of Syrian Refugees in Lebanon. Journal of Refugee Studies, 30(4), 1-28. doi:10.1093/jrs/fex027

  Buz, S. (2008). Türkiye'deki Sığınmacıların Sosyal Profili. Polis Bilimleri Dergisi, 10(4), 1-14.

  Büyükikiz, K. K. & Çangal, Ö. (2016). Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1414-1430.

  Candappa, M. & Egharevba, I. (2000). Extraordinary childhoods: the social lives of refugee children, in Children 5-16 Research Briefing Number 5 ESRC.

  Cheminais, R. (2009). Effective Multi-Agency Partnerships: Putting Every Child Matters into Practice. London: Sage Publications Ltd.

  Dryden-Peterson, S. (2011). Refugee Education. A Global Review. Geneva: UNHCR.

  Dryden-Peterson, S. (2015). Refugee education in countries of first asylum: Breaking open the black box of pre-resettlement experiences. Theory and Research in Education, 14, 1–18.

  Due, C., Riggs, D. W. & Augoustinos, M. (2016). Experiences of school belonging for young children with refugee backgrounds. Australian Educational & Developmental Psychologist 33(1), 33-53.

  Duruel, M. (2017). Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), 1399-1414.

  Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi Temel Eğitim Politikaları. SETA Analiz, 53.

  Ferfolja, T. (2009). The Refugee Action Support program: Developing understandings of diversity, in Teaching Education, 20(4), 395-407.

  Ferris, E. & Winthrop, R. (2010). Education and Displacement: Assessing Conditions for Refugees and Internally Displaced Persons affected by Conflict. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 201, UNESCO

  Gerrard, J. (2017) The refugee crisis, non-citizens, border politics and education, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 38(6), 880-891

  GİGM (2017a). Geçici koruma. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Erişim linki:  http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik

  GİGM (2017b). 2016 Türkiye Göç Raporu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Erişim linki: http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf

  Göktuna-Yaylacı, F. (2017). Eskişehir Yerel Basınında “Mülteciler” ve “Suriyeliler. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 20(1), 1-40.

  Güney, Ü. & Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 4(2), 113-133.

  Hetz, A. (2016). A readiness check of German primary schools for handling integration of refugee children. University of Twente. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erişim linki: http://essay.utwente.nl/70534/1/Hetz_BA_BMS.pdf

  HRW (2015). Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyorum: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller, Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek. ABD: Human Rights Watch.

  Isik-Ercan, Z., Demir-Dagdas, T., Cakmakci, H., Cava-Tadik, Y. & Intepe-Tingir, S. (2016). Multidisciplinary perspectives towards the education of young low-income immigrant children. Early Child Development and Care, 187(9), 1413-1432.

  İçduygu, A. & Şimşek, D. (2016). Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies, Turkish Policy Quarterly, 15(3), 59-69.

  İstanbul Bilgi Üniversitesi (2015). Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri. http://www.cocukcalismalari.org/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-EgitimSistemi-Politika-Notu.pdf

  Karam, F.J., Monaghan, C. & Yoder, P. J. (2017). The students do not know why they are here: education decision-making for Syrian refugees. Globalisation, Societies and Education, 15(4), 448-463.

  Kovinthan, T. (2016). Learning and Teaching With Loss: Meeting the Needs of Refugee Children Through Narrative Inquiry. Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 10(3), 141-155. DOI: 10.1080/15595692.2015.1137282.

  Loewen, S. (2004). Second language concerns for refugee children, in R. Hamilton ve D. Moore (eds.) Educational Interventions for Refugee Children: Theoretical Perspectives and Implementing Best Practice. London: Routledge. 35-52.

  Madziva, R. & Thondhlana, J. (2017) Provision of quality education in the context of Syrian refugee children in the UK: opportunities and challenges, Compare: A Journal of Comparative and International Education, 47(6), 942-961.

  Marriott, K. (2001). Living in Limbo: Young Separated Refugees in the West Midlands. West Midlands: Save the Children.

  Matthews, J. (2008) ‘Schooling and settlement: Refugee education in Australia’, in International Studies in Sociology of Education. 18(1), 31-45.

  MEB (2015). MEB Stratejik Plan (2015-2019). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim linki: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf

  Mendenhall, M., Dryden-Peterson, S., Bartlett, L., Ndirangu, C., Imonje, R., Gakunga, D., & Tangelder, M. (2015). Quality education for refugees in Kenya: Pedagogy in urban Nairobi and Kakuma refugee camp settings. Journal on Education in Emergencies, 1(1), 92–130.

  Mendenhall, M., Russell, S. G., & Buckner, E. (2017). Urban Refugee Education: Strengthening Policies and Practices for Access, Quality and Inclusion. Teachers College-Columbia University. http://www.tc.columbia.edu/media/centers/refugee-education-research-and-projects/Urban-Refugees-Full-Report.pdf

  Mercan Uzun, E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.

  Mert, İ. S., & Çıplak, B. (2017). Suriyeli Ve Diğer Yabancı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Adaptasyonu ve Okul İçi İletişimlerine Yönelik Bir İnceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 68-79.

  Mott, G. (2000). Refugee and Asylum-Seeker: The Role of LEAs. Slough: NFER.

  Özer, Y., Komsuoğlu, A., Ateşok, Z.Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (37), 76-110.

  Pagan-Rivera, M.S. (2014). Using integrative short-term treatment in addressing the social-emotional needs of immigrant students: Implications for school social work practice, School Social Work Journal, 38 (2), 61-76.

  Pastoor, L. d. W. (2015). ‘The mediational role of schools in supporting psychosocial transitions among unaccompanied young refugees upon resettlement in Norway’, in International Journal of Educational Development, 41, 245-254.

  Pastoor, L. d. W. (2017). Reconceptualising refugee education: exploring the diverse learning contexts of unaccompanied young refugees upon resettlement. Intercultural Education, 28(2). 143-164. DOI: 10.1080/14675986.2017.1295572.

  Pinson, H. & Arnot, M. (2010). Local conceptualisations of the education of asylum-seeking and refugee students: from hostile to holistic models, in International Journal of Inclusive Education, 14(3). 247-267.

  Pinson, H., Arnot, M. & Candappa, M. (2010). Education, Asylum and the ‘Non-Citizen’ Child: The Politics of Compassion and Belonging. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

  Reakes, A. & Powell, R. (2004). The Education of Asylum-Seekers in Wales: Implications for LEAs and Schools. Slough: NFER.

  Remsbury, N. (2003). The Education of Refugee Children: Policy and Practice in the Education of Refugee and Asylum-Seeker Children in England. London: Pupil Inclusion Unit, National Children’s Bureau.

  Seydi, A. R. (2013). Türkiye’de Suriyeli Akademisyen ve Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Suriye’deki Çatışmaların Suriyelilerin Eğitim Sürecine Yansımaları, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 217-241.

  Stanley, K. (2001). Cold Comfort: Young Separated Refugees in England. London: Save the Children.

  UNHCR (2017). Figures at a Glance. Erişim linki: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

  Wallraff, G. (1986). En Alttakiler. İstanbul: Milliyet Yayınları

  Waters, T. & LeBlanc, K. (2005). Refugees and Education: Mass Public Schooling without a Nation‐State. Comparative Education Review, 49(2), 129-147.

  Watkins, K. (2013). Education without Borders: A report from Lebanon on Syria’s out of school children. London: A World at School.

  Watkins, K., & Zyck, S.A. (2014). Living on hope, hoping for education: the failed response to the Syrian refugee crisis. Erişim linki: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9169.pdf

  Windle, J. (2017). The public positioning of refugees in the quasi-education market: linking mediascapes and social geographies of schooling, International Journal of Inclusive Education, 21(11), 1128-1141.