International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(35) 74-94

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Ertelemeleri ile Akademik Kontrol Odakları Arasındaki İlişki

Saadet Rana Varol, Asuman Seda Saracaloğlu & Zehra Certel

ss. 74 - 94   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.340.4   |  Makale No: MANU-2005-14-0007

Yayın tarihi: Mart 25, 2021  |   Okunma Sayısı: 80  |  İndirilme Sayısı: 374


Özet

Araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik erteleme ile akademik kontrol odaklarının cinsiyet, akademik başarı algısı ve spor yapma durumu değişkenlerine göre incelemek ve akademik erteleme ile akademik kontrol odağı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma grubunu, Ege (n=138) ve Adnan Menderes (n=120) Üniversitelerinin Beden Eğitim Öğretmenliği bölümlerinin farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören toplam 258 öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak akademik erteleme ve akademik kontrol odağı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre akademik dışsal kontrol odaklarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, akademik erteleme ve akademik içsel kontrol odağında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin akademik başarı algısına göre akademik erteleme ve dışsal kontrol odaklarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, içsel - dışsal kontrol odakları arasında anlamlı bir değişim yoktur. Spor yapma akademik ertelemeyi ve akademik kontrol odağını etkilememektedir. Öğretmen adaylarının akademik erteleme ve akademik dışsal kontrol odakları arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akademik Erteleme, Dışsal Kontrol, İçsel Kontrol, Beden Eğitimi Öğretmeni Adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Varol, S.R., Saracaloglu, A.S. & Certel, Z. (2021). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Ertelemeleri ile Akademik Kontrol Odakları Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), 74-94. doi: 10.29329/mjer.2021.340.4

Harvard
Varol, S., Saracaloglu, A. and Certel, Z. (2021). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Ertelemeleri ile Akademik Kontrol Odakları Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), pp. 74-94.

Chicago 16th edition
Varol, Saadet Rana, Asuman Seda Saracaloglu and Zehra Certel (2021). "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Ertelemeleri ile Akademik Kontrol Odakları Arasındaki İlişki ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (35):74-94. doi:10.29329/mjer.2021.340.4.

Kaynakça
 1. Akbay, S. E., ve Gizir, C. A. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.  [Google Scholar]
 2. Akdemir, T. N. (2013). İlköğretim öğrencilerinin facebook tutumları ile akademik erteleme davranışları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul  [Google Scholar]
 3. Akın, A. (2007). Akademik kontrol odağı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34). [Google Scholar]
 4. Akinsola, M. K., Tella, A., & Tella, A. (2007). Correlates of academic procrastination and mathematics achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 363-370.  [Google Scholar]
 5. Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: the role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression (Unpublished Master’s thesis). Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 6. Akkaya, R. (2015). Öğretmenlerin kontrol odağı ile iş doyumu arasındaki ilişki, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 7. Albayrak, E. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Beş Faktör Kişilik, Akademik Öz-Yeterlik, Akademik Kontrol Odağı ve Akademik Erteleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 8. Albayrak, E., Yazıcı, H., ve Reisoğlu, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özellikleri, Akademik Öz-Yeterlik, Akademik Kontrol Odağı ve Akademik Erteleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 90-102.  [Google Scholar]
 9. Anderson, A., Hattie, J. & Hamilton, R.J. (2005). Locus of control, self-efficacy, and motivation in different schools: Is moderation the key to success?. Educational Psychology, 25(5), 517-535 [Google Scholar]
 10. Arıkan, E. (2016). Öğretmen adaylarının öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ile akademik erteleme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas. [Google Scholar]
 11. Atibuni, D. Z., Ssenyonga, J., Olema, D. K. and Kemeza, I. (2017, June,).  Locus of control as a predictor of academic attitudes among university students.  International Journal of Educational Policy Research and Review. 4 (6), 125-137. [Google Scholar]
 12. Aydoğan, D. (2008). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı ve öz-yeterlik ile açıklanabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 13. Bahadir, Z., Cartel, Z., & Turan, B. (2014). The correlation between critıcal thinking disposition and internal-external locus of control of candidate students who participated in special talent examination in School of Physical Education and Sports Ege University. Science, Movement and Health, 14(2), 332-337. [Google Scholar]
 14. Balkıs, M. (2006).Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, düşünme ve karar verme tarzları ile ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 15. Balkıs, M. (2013, March). Academic Procrastination, Academic Life Satisfaction and Academic Achievement: The Mediation Role of Rational Beliefs about Studying. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies,  13(1), 57-74. [Google Scholar]
 16. Balkıs, M., ve Duru, E. (2009). Akademik Erteleme Davranışının Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Özellikler ve Bireysel Tercihlerle İlişkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(1), 18-32.  [Google Scholar]
 17. Balkıs, M., ve Duru, E. (2010). Akademik erteleme eğilimi, akademik başarı ilişkisinde genel ve performans benlik saygısının rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-170.  [Google Scholar]
 18. Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., ve Duru, S. (2006). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler acısından incelenmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 59-75.  [Google Scholar]
 19. Başol, G. ve Türkoğlu, E. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ile kontrol odağı durumları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 732-757. [Google Scholar]
 20. Bedel, E. F. (2017, Aralık). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Akademik Ertelemenin Yordanmasında Bilinçli Farkındalık ve Üstbilişsel Farkındalığın Rolü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science. 7(3), 504-514.DOI: 10.5961/jhes.2017.227 [Google Scholar]
 21. Berber Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2015).  Akademik Erteleme Davranışının Bazı Kişisel ve Psikolojik Değişkenlere Göre Açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.30(3):31-47. [Google Scholar]
 22. Brownlow, S., & Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of Social Behavior and Personality,15(5), [Google Scholar]
 23. Buluş, M. (2011). Öğretmen adaylarında bireysel farklılıklar perspektifinden amaç yönelimleri, denetim odağı ve akademik başarı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11 (2), 529- 546.  [Google Scholar]
 24. Bulut, R. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.  [Google Scholar]
 25. Bulut, R. ve Ocak, G. (2017). Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarını Etkileyen Etmenler. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 8(2), 75-90. [Google Scholar]
 26. Carden, R., Bryant, C. ve Moss, R. (2004). Locus of control, test anxiety, academic procrastination, and achievement among college students. Psychological Reports, 95, 581-582. [Google Scholar]
 27. Certel, Z. & Kozak, M. (2017, October).  The Examination of Relationships between Academic Self-Efficacy, Academic Procrastination, and Locus of Academic Control of Athletes in Different Sports. The Sport Journal, thesportjournal.org/article/examination-of-relationships-between-academic-self-efficacy/ [Google Scholar]
 28. Certel, Z., Bahadır, Z., Saracaloğlu, A.S. ve Varol, S.R. (2017). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kopya Çekme Eğilimleri ve Akademik Kontrol Odaklarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 6(2), 259-271. [Google Scholar]
 29. Choudhury, S.A. & Borooah, I. P. (2017, April).  Locus of Control and Academic Achievement of Undergraduate College Students of Guwahati City. International Journal of Humanities and Social Science Invention. 6(4), 67-70. [Google Scholar]
 30. Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 31. Çakar, M. (1997). Lise son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri ile denetim odağı düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 32. Çelikkaleli, Ö. ve Akbay, S. E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 14(2), 237-254. [Google Scholar]
 33. Çetin, Ş. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,1–7.  [Google Scholar]
 34. Çetin, N. (2016). Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmmış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 35. Çıkrıkçı, Ö. ve Erzen, E. (2016). Cinsiyetin Akademik Erteleme Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 31(4): 750-761 [Google Scholar]
 36. Çinko, S. B. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin denetim odağı türleri ve denetim odaklarının öğretmenlik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 37. De Paola, M., & Scoppa, V. (2015). Procrastination, academic success and the effectiveness of a remedial program. Journal of Economic Behavior and Organization, 115, 217-236. doi:10.1016/j.jebo.2014.12.007 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Demir, F. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(39), 595-603. [Google Scholar]
 39. Deniz, M. E., Traş, Z., & Aydoğan, D. (2009). Akademik erteleme ve denetim odağının duygusal zekâ açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 623-632.  [Google Scholar]
 40. Dervishaliaj, E.& Xhelili, G. (2014). Academic procrastination and locus of control in graduate students. Paper Presented at the 2nd International Conference on Research and Education Challenges Towards the Future (ICRAE 2014). [Google Scholar]
 41. Dönmez, A. (1983). Denetim odağı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18(1-2), 31-44  [Google Scholar]
 42. Dönmez, A .(1985), Denetim odağı, kendine saygı ve üç değişken: Çevre büyüklüğü, yaş, aile ortamı, Eğitim ve Bilim, 10: 4-15.  [Google Scholar]
 43. Dryden, W. (2000). Ertelemek yaşamı kaçırmaktır. (Çev. Günhan Günay). İstanbul: Rota yayınları. [Google Scholar]
 44. Durna, U. ve Şentürk, F. K. (2012). Üniversite öğrencilerinin denetim odaklarını çeşitli değişkenler yardımıyla tespit etmeye yönelik bir çalışma. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 37-48 [Google Scholar]
 45. Ekşi, H. ve Dilmaç, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin genel erteleme, karar vermeyi erteleme ve akademik erteleme düzeylerinin sürekli kaygı açısından incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 433-450. [Google Scholar]
 46. Erkmen, N., ve Çetin, M.C. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin denetim odağının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 211-223.  [Google Scholar]
 47. Gujjar, A. A.,& Aijaz, R. (2014). A study to investigate the relationship between locus of control and academic achievement of students. i-Manager's Journal on Educational Psychology, 8(1), 1. [Google Scholar]
 48. Janssen, J. (2015). Academic Procrastination: Prevalence Among High School and Undergraduate Student and Relationship to Academic Achievement.Unpublished doctoral dissertation. Atlanta: Georgia State University. [Google Scholar]
 49. Kağan, M. (2009). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışını açıklayan değişkenlerin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 113-128.  [Google Scholar]
 50. Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayıcı bir model (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 51. Kandemir, M. (2014). Reasons of academic procrastination: self- regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 152, 188 – 193. [Google Scholar]
 52. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 53. Kim, K. R. & Seo E. H. (2015) The Relationship Between Procrastination and Academic Performance: A Meta-Analysis. Personality and Individual Differences 82: 26-33.  [Google Scholar]
 54. Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination: when good things don’t come to those who wait. European Psychologist, 18(1), 24–34. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1027/1016-9040/a000138  [Google Scholar]
 55. Küçükkaragöz, H. (1998). İlkokul Öğretmenlerinde Kontrol Odağı ve Öğrencilerin Kontrol Odağının Oluşumuna Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir. [Google Scholar]
 56. Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-495. [Google Scholar]
 57. Namlı, S , Tekkurşun Demir, G , Cicioğlu, H . (2018). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Odaklanma Düzeyleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (4) , 43-51 . [Google Scholar]
 58. Nunn, G. D., Nunn, S. J. (1993). Locus of Control and School Performance: Some İmplications for Teachers. Education. 113(4), 636-641. [Google Scholar]
 59. Nurlu, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışının Yordanmasına İlişkin Bir Çalışma. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. [Google Scholar]
 60. Ocak, G. ve Bulut, R. (2015). Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2), 709-726. [Google Scholar]
 61. Oğuz, A., & Sarıçam, H. (2015). The relationship between critical thinking disposition and locus of control in pre-service teachers. Journal of Educationand Training Studies, 4(2), 182-192. [Google Scholar]
 62. Özer, A. ve Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 45-72. [Google Scholar]
 63. Potts, T. J. (1987). Predicting procrastination on academic tasks with self-report personality measures (Doctoral dissertation, ProQuest Information & Learning). [Google Scholar]
 64. Prohaska, V., Morrill, P., Atiles, I. and Perez, A. (2000). Academic Procrastination by    Nontraditional Students [Special issue]. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 125- 135. [Google Scholar]
 65. Rothblum, E. D., Solomon, L. J. and Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 387-394. [Google Scholar]
 66. Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.  [Google Scholar]
 67. Saracaloğlu, A. S. ve Gökdaş, İ. (2016). Variables That Predict Academic Procrastination Behavior in Prospective Primary School Teachers. Journal of Educational Sciences Research. 6(1), 45-61. [Google Scholar]
 68. Saracaloğlu, A. S. ve Yılmaz, S. (2011, Mayıs). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Denetim Odaklarının İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İlköğretim Online. 10 (2), 468-478. [Google Scholar]
 69. Saracaloğlu, A. S., Altay, B. ve Eken, M. (2016, Ağustos). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Problem Çözme Becerilerinin, Akademik Kontrol Odağı ve Mükemmelliyetçilik Düzeyleri İle İlişkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(23), 679-721. [Google Scholar]
 70. Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Özden, B. (2013). Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları İle Akademik Kontrol Odağı Arasındaki İlişki.  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 227-250. [Google Scholar]
 71. Saracaloğlu, A. S., Certel, Z., Varol, S.R. ve Bahadır, Z. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları ve Denetim Odaklarının İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 54-65. [Google Scholar]
 72. Saracaloğlu, A. S., Aldan Karademir, Ç., Dursun, F., Altın,  M. ve Üstündağ, N. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin, Akademik Öz-Yeterlik, Akademik Kontrol Odağı ve Akademik Başarıları İle İlişkisi. Turkish Studies. 12(33), 58-85. [Google Scholar]
 73. Saracaloğlu A. S., Serin O. ve Bozkurt N. (2005). Eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin problem çözme ve denetim odağı düzeylerinin bazı değişkenler acısından incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (17),237-245. [Google Scholar]
 74. Sarıçam, H., & Duran, A. (2012). The Investigation of the Education Faculty Students’ Academic Locus of Control Levels. 15th Balkan International Conference, Bucharest, Romania. 28-30 June, 2012. [Google Scholar]
 75. Sarıçam, Duran, Çardak ve Halmatov, (2012). The Examination of Pre-school Teacher Candidates’ Academic Locus of Control Levels According to Gender and Grade. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 2(2), 67-74. [Google Scholar]
 76. Sarıoğlu, A. F. (2011). Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Eğilimi ile Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 77. Steel, P., & Klingsieck, K. B. (2016). Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist, 51(1), 36–46. doi:10.1111/ap.12173 [Google Scholar] [Crossref] 
 78. Tanrıkulu, M. ve Karaca, R. (2015). Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarıyla Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi. VII. International Congress of Educational Research. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 28-31 May, 2015.  [Google Scholar]
 79. Tekin Akdemir, N. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Facebook Tutumları İle Akademik Erteleme Davranışları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 80. Toy, B. Y. (2014). Ders Çalışmaya Yönelik Tutum, Akademik Erteleme ve Aralarındaki Çoklu Aracılık İlişkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(4), 505-527. [Google Scholar]
 81. Tufan, E. ve Gök, M (2009). Müzik öğretmeni adaylarının genel ve akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 8. Ulusal Müzüik Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül, 2009. (s. 1-9), OMÜ  [Google Scholar]
 82. Tümkaya, S. (2000). İlkokul Öğretmenlerindeki Denetim Odağı ve Tükenmişlikle İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 61-68. [Google Scholar]
 83. Uguak, U. A., Habibah, Bt. E., Jegak, U. ve Turiman, S. (2007). The influence of causal elements of locus of control on academic achievement satisfaction. Journal of Instructional Psychology, 34 (2),120-128. [Google Scholar]
 84. Ulukaya, S. (2012). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak Aile Bağlamında Benlik ve Ana-baba Tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 85. Uzun Özer, B. (2005). Akademik erteleme davranışı: yaygınlığı, olası sebepleri, cinsiyet farkı ve akademik başarıyla olan ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.  [Google Scholar]
 86. Uzun Özer, B. (2009). Academic procrastination in group of high school students: frequency, possible reasons and role of hope, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(32), 12-19.  [Google Scholar]
 87. Uzun Özer, B. (2010). A path analytic model of procrastination: Testing cognitive, affective, and behavioral components (Unpublished doctoral dissertation). METU Graduate School of Social Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 88. Uzun Özer, B. (2011). A cross sectional study on procrastination: Who procrastinate more? International Conference on Education, Research and Innovation (IPEDR), 18, 34-37.  [Google Scholar]
 89. Uzun Özer, B., ve Topkaya, N. (2011). Akademik erteleme davranışı ve sınav kaygısı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Aralık 2011, 2( 2), 12-19 [Google Scholar]
 90. Uzun Özer, B., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149(2), 241-257. [Google Scholar]
 91. Wijaya, H. E., & Tori, A. R. (2018). Exploring the role of self‐control on student procrastination. International Journal of Research in Counseling and Education, 1, 13– 18.  [Google Scholar]
 92. Yağışan, N. Sünbül. A.M ve Yücalan, Ö.B. (2007). Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22.1: 243-262. [Google Scholar]
 93. Yenice N., Evren, B. & Özden, B. (2012) Relationship between self-efficacy perceptions of science teacher candidates and academic control focus. Procedia – Social and Behavioral Sciences (46) 4044 – 4049. [Google Scholar]
 94. Yeşil, R. ve Şahan, E. (2012). Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(2), 219-236.  [Google Scholar]
 95. Yeşilyaprak, B. (2005). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. 9. Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara.  [Google Scholar]
 96. Yeşilyaprak, B. (2014). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu, (Ed.), Denetim Odağı (241-261). Ankara: Nobel Yayıncılık.  [Google Scholar]
 97. Yıldız, F.G. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Genel Erteleme Düzeyleri İle Akademik Erteleme Düzeyleri İlişkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, İstanbul. [Google Scholar]