International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 25-40

El Yazısı Yazma Becerisi ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ercan Atasoy & Lokman Baynazoğlu

ss. 25 - 40   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.2   |  Makale No: MANU-2001-04-0001

Yayın tarihi: Eylül 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 307  |  İndirilme Sayısı: 502


Özet

Bu çalışma öğrencilerin el yazısı yazma becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelemesi amacıyla yürütülmüştür. İlişkisel taramanın kullanıldığı bu araştırmanın örneklemini 8. sınıfta öğrenim gören 44 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler ölçüt örneklemesi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma verileri, öğrencilerin derslerindeki açık uçlu sınavlara verdikleri yazılı cevaplar ve Türkiye’de yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında (TEOG) alınan Yerleştirmeye Esas Puanlarından (YEP) elde edilmiştir. Öğrencilerin el yazıları “El Yazısı Yazma Becerisi Gözlem Formu” doğrultusunda değerlendirilmiştir. Veri analizinde SPSS 15 kullanılmıştır. Çalışma sonucunda el yazısı yazma becerisi ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiş; fakat dört temel dersten matematik dersi ile el yazısı yazma becerisi arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: El Yazısı, Akademik Başarı, Ortaokul Öğrencileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Atasoy, E. & Baynazoglu, L. (2020). El Yazısı Yazma Becerisi ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 25-40. doi: 10.29329/mjer.2020.272.2

Harvard
Atasoy, E. and Baynazoglu, L. (2020). El Yazısı Yazma Becerisi ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 25-40.

Chicago 16th edition
Atasoy, Ercan and Lokman Baynazoglu (2020). "El Yazısı Yazma Becerisi ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):25-40. doi:10.29329/mjer.2020.272.2.

Kaynakça
 1. Adams, M. J. (1994). Beginning to read: Thinking And Learning About Print, MIT Press. [Google Scholar]
 2. Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Amundson, S.J., & Weil, M. (1996). Prewriting and handwriting skills. In J. Case Smith, A.S. Allen, & P.N. Pratt (Eds.) Occupational Therapy For Children (Pp. 524-541). St, Louis, Mı; Mosby-Year Book. [Google Scholar]
 4. Artut, K. (2005). İlkögretim (1. kademe-birinci sınıf) yazı öğretiminde temel ilkeler, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 69–74. [Google Scholar]
 5. Bayat, B. ve Çoşkun, M. (2016). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısının okudukları sınıf türüne göre incelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 60-73. [Google Scholar]
 6. Bayat, S. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin el yazısı yazma becerilerinin değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1309-1326. [Google Scholar]
 7. Berninger, V. W. (2013). Educating students in the computer age to be multilingual by hand. Invited Commentary on “The Handwriting Debate” NASBE Policy Debate (2012, September) for National Association of State Boards of Education (NASBE), Arlington, VA. http://www.nasbe.org/wp-content/uploads/Commentary-Handwriting-keyboarding-and-brain-development1.pdf 12.10.2018’de alınmıştır. [Google Scholar]
 8. Berninger, V.W. & Graham, S. (1998). Language by hand: A synthesis of a decade of research on handwriting. Handwriting Review 12: 11–25. [Google Scholar]
 9. Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması), E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-28. [Google Scholar]
 10. Calp, M. (2014). Farklı yaş aralığındaki birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, kalem tutma, derse katılma ve akademik başarılarının karşılaştırılması, Ekev Akademi Dergisi, 18(60), 31-54. [Google Scholar]
 11. Çınar, İ. (2004). İlkokuma yazma öğretimi. (2. Baskı),  Malatya: İnönü Üniversitesi Matbaası. [Google Scholar]
 12. Çoşkun, E. ve Çoşkun, H. (2012). İlköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 761-776. [Google Scholar]
 13. Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe ögretimi. Ankara: Pegema Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Dennis, J. L., & Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different length writing tasks. The American Journal Of Occupational Therapy, 55, 171- 183. doi: https://doi.org/10.5014/ajot.55.2.175 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Erden, M. ve Akman, Y. (1998). Gelişim, öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş. [Google Scholar]
 16. Eroğlu, A. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullanılan tablet bilgisayar ile yazı yazmaya yönelik hazırbulunuşlukları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 17. Erdoğan, Ö.,  Ataş, M. ve Özdemir, C. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazmaya hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 41(186), 21-36. Doi: https://10.15390/EB.2016.6108 [Google Scholar]
 18. Graham, S. (1999). Handwriting and spelling instruction for students with learning disabilities: A review. Learning Disabilities Quarterly, 22(2), 78–98. Doi: https://doi.org/10.2307/1511268 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Graham, S., & Weintruab, N. (1996). A review of handwriting research: progress and prospects from 1980 to 1994, Educational Psychology Review, 8, 7–87. Doi: https://doi.org/10.1007/BF01761831 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Graham, S., Berninger, V., Weintraub, N., & Schafer, W. (1998). Development of handwriting speed and legibility. Journal Of Educational Research, 92, 42–51. Doi: https://doi.org/10.1080/00220679809597574 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Graham, S., Harris, K.R. & Fink, B. (2000). Is handwriting causally related to learning to write? Journal of Educational Psychology, 92(4), 620–633. Doi: https://doi.org/10.1037//0022-0663.92.4.620 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Grissmer, D.W., Grimm, K.J., Aiyer, S.M. (2010). Fine motor skills and early comprehension of the world: Two new school readiness indicators. Developmental Psychology, 46, 1008–1017. Doi: https://doi.org/10.1037/a0020104 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Jones, D. & Christensen, C.A. (1999). Relationships between automaticity in handwriting and students’ ability to generate written text. Journal of Educational Psychology, 91(1), 44–49. Doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.91.1.44 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Karasakaloğlu, N. ve Bulut, B. (2018). Dik Temel Yazıyla Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma-Yazma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 147-158. Doi: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.8  [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 26. Kılıçkan, H. (2004). Doğru ve güzel yazı yazmak okullarda yazı. İnkılap Yayınları: İstanbul. [Google Scholar]
 27. Klein, J. & Taub, D. (2005). The effect of variations in handwriting and print on evaluation of student essays. Assessing Writing 10(2), 134–148. Doi: https://doi.org/10.1016/j.asw.2005.05.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Kuru, O. (2014). Sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazılarının okunaklılık düzeylerinin belirlenmesi ve bitişik eğik yazıya ilişkin düşünceleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 39-56. Doi: https://doi.org/10.17556/jef.57076 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Mayes, S.D. & Calhoun, S.L. (2007). Learning, attention, writing, and processing speed in typical children and children with ADHD, autism, anxiety, depression, and oppositional-defiant disorder. Child Neuropsychology 13, 469–493. Doi: https://doi.org/10.1080/09297040601112773 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Medwell, J. & Wray, D. (2007). Handwriting: What do we know and what do we need to know? Literacy, 41, 1. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-9345.2007.00453.x [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara. [Google Scholar]
 32. Resmî Gazete Sayı: 29072, 26 Temmuz 2014 cumartesi.  [Google Scholar]
 33. Sassoon, R. (2003). Handwriting: The way to teach it. second edition. London: Sage Publication. [Google Scholar]
 34. Şenol, M. (1999). Okuma-yazma Öğretiminin Tasviri Bibliyografyası. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon. [Google Scholar]
 35. Tdk (2018). Türk Dil Kurumu. 08.02. 2018 Tarihinde http://www.tdk.gov.tr adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 36. Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 37. Tok, M. & Potur, Ö. (2015).Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25. Doi: https://doi.org/10.16916/aded.30614  [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Tseng, M. H., & Cermak, S. H. (1993). The influence of ergonomic factors and perceptual - motor abilities on handwriting performance. American Journal Of Occupational Therapy, 47, 919-926. Doi: https://doi.org/10.5014/ajot.47.10.919 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Tseng, M. H., & Chow, S. M. K. (2000). Perceptual-motor function of school-age children with slow handwriting speed. American Journal Of Occupational Therapy, 54, 83-88. Doi: https://doi.org/10.5014/ajot.54.1.83 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Turan, M., Gözler, A. ve Erdoğan, B. (2007). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemine ilişkin görüş ve önerileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir. [Google Scholar]
 41. Uysal, S. (2008). İlköğretim yazı dersi programının tarihsel değişim süreci içerisinde bitişik yazı eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 303-314. [Google Scholar]
 42. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 43. Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,5, 57-73. [Google Scholar]
 44. Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana. [Google Scholar]
 45. Yörüsün, S. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin düşünce yazısı yazma becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki üzerine bir inceleme (Silifke Atatürk İlköğretim Okulu Örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar. [Google Scholar]