International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 692-717

Gitar Eğitimcilerinin Mesleki Süreçlerinde Gitar Eğitimi Konusunda Yaşadıkları Değişimlerin İncelenmesi  

Doğukan Atasavun & Ümit Kubilay Can

ss. 692 - 717   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.33   |  Makale No: MANU-1907-16-0006.R1

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 163  |  İndirilme Sayısı: 652


Özet

Bu araştırmanın amacı, gitar eğitimcilerin mesleki deneyimleri doğrultusunda gitar eğitimindeki değişen ve değişmeyen yöntem ve teknikleri tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda gitar eğitimcilerinin, mesleki yaşantılarını ilk ve son yıllar olarak iki dönemde, gitar tekniklerinin öğretimi, eğitim materyallerinin kullanımı, teknik çalışmalar, müzikalite ve eser çalışma yöntemleri ve çalışma koşulları açısından düşünce ve yaklaşımlarının neler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, çalışmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini gitar alanında 12 eğitimci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 18 soruluk yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, seçilen gitar eğitimcilerinin görüşleri alınmış ve veriler analiz edilerek bulgular bölümünde sunulmuştur. Eğitimcilerden alınan cevaplar değerlendirilerek araştırmacılar tarafından ortak kavramlar kod olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, eğitimcilerden alınan görüşler doğrultusunda gitar eğitimi konusunda ilk ve son yıllarda nelerin değiştiği tespit edilerek tablolarda analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, eğitimcilerin gitar alanındaki teknik ilerlemelerin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda gitar teknikleri, materyal kullanımı, teknik çalışma, eser çalışma yöntemleri ve çalışma koşulları boyutlarında birtakım değişikliklere ihtiyacı doydukları tespit edilmiştir. Eğitimcilerden elde edilen veriler genel olarak yorumlandığında ise, son yıllarda daha fazla bireysel farklılıkların göz önüne alındığı ve bunun için öğrencilerin bilişsel duyuşsal ve psikomotor becerilerini esas alan bir yaklaşım içerisinde olunduğu, ayrıca öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerinin geliştirilmesi ile müzikal kimliklerinin oluşturulması konusuna önem verildiği söylenebilir. Araştırmanın sonucunda araştırmacılara, eğitimcilere, gitaristlere ve öğrencilere birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: gitar eğitiminde mesleki deneyim, mesleki deneyim, gitar eğitimi, gitar


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Atasavun, D. & Can, U.K. (2020). Gitar Eğitimcilerinin Mesleki Süreçlerinde Gitar Eğitimi Konusunda Yaşadıkları Değişimlerin İncelenmesi   . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 692-717. doi: 10.29329/mjer.2020.234.33

Harvard
Atasavun, D. and Can, U. (2020). Gitar Eğitimcilerinin Mesleki Süreçlerinde Gitar Eğitimi Konusunda Yaşadıkları Değişimlerin İncelenmesi   . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 692-717.

Chicago 16th edition
Atasavun, Dogukan and Umit Kubilay Can (2020). "Gitar Eğitimcilerinin Mesleki Süreçlerinde Gitar Eğitimi Konusunda Yaşadıkları Değişimlerin İncelenmesi   ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):692-717. doi:10.29329/mjer.2020.234.33.

Kaynakça
 1. Baş, A. K. (2016). Bilinen Çocuk Şarkılarıyla Klasik Gitar Öğreniyorum, Ankara: Sözkesen Matbası. [Google Scholar]
 2. Boran, C. Y. (2010). 20. YY’ın İki Büyük Bestecisi: Heitor Villa-Lobos ve Leo Brouwer’ın Gitara Sundukları Katkılar. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Piyano Programı, Kars. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Ebru K Ç., Özcan E., vd (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 4. Cemil, M. (2003). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Uygulanan Gitar Eğitiminin Öğrenci Başarısı Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Bursa. [Google Scholar]
 5. Creswell, J. W. (2009). Research Design, Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches, California: SAGE Publications. [Google Scholar]
 6. Çiçek, D. (2007). Fernando Sor ve Mauro Giuliani’nin Etütlerinin Gitar Müziğindeki Önemi ve Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı, İstanbul. [Google Scholar]
 7. Erkıpçak, H. T. (2017). Husserl ve Fenomenolojisi: Bir Özet: Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, Sayı 4, 2017 Güz: 247-258. [Google Scholar]
 8. Ertürk, S. (2013). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Edge Akademi. [Google Scholar]
 9. Günenç, B. C. (2011). Klasik Gitar Çalmak İster misiniz? İstanbul: Yalın Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Güzel, M. (1994). Türk Müziği Ezgi ve Dizilerinin Gitara Uygulanabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Kalkan, N. S. (2016). Klasik Gitar Metotlarının Tarihsel Evrimi. Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, İzmir. [Google Scholar]
 12. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. [Google Scholar]
 13. Karataş, Z. ve Yasemin Yavuzer (2015). Bireyi Tanımada Test Dışı Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Korucu, H. (2011). Gitara Başlangıçta Sağ ve Sol El Teknikleri Metodlarının İncelenmesi ve Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı, Mersin. [Google Scholar]
 15. Küçük, A. (1994). Bir Piyano Eseri Nasıl Çalışılır. Bir Piyano Eseri Nasıl Çalışılır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 185–194. [Google Scholar]
 16. Öktem, Ü. (2005). Fenomenoloji Ve Edmund Husserl'de Apaçıklık (Evıdenz) Problemi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45(1) 27-55. [Google Scholar]
 17. Öztutgan, K. (2018). Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Klasik Gitar Deşifresini Geliştirmeye Yönelik Bir Metot Önerisi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Samsun. [Google Scholar]
 18. Parasız, G. (2010). Eğitim Müziği Eksenli Keman Öğretiminde Kullanılmakta Olan Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma: Sanat Dergisi, (15), 19-24. [Google Scholar]
 19. Say, A. (2009). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. [Google Scholar]
 20. Turgut, Ü., Rıza S., Ayhan A. ve Fatih G. (2016). Bireysel Farklıkların Öğretim Sürecine Yansımasına Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma: Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 431-444. [Google Scholar]
 21. Yeprem, M. S. (2006). Flamenko Sanatı ve Gitar. İstanbul: Bemol Müzik Yayınları. [Google Scholar]
 22. Yıldırım, A. ve Hasan Ş. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]