International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 60-86

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Alanında Araştırma Eğilimleri: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Rahime Filiz Ağmaz & Funda Ergulec

ss. 60 - 86   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.4   |  Makale No: MANU-1906-01-0002.R1

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 714  |  İndirilme Sayısı: 790


Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul öncesinde teknoloji alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tematik dağılımlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 1988-2019 yılları arasında okul öncesinde teknoloji alanında yazılmış lisansüstü tezler tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Yapılan çalışmanın evrenini YÖK Yayın Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından onaylanan ve arşivlenen, konu bölümü eğitim ve öğretim olan teknoloji, tablet, tablet bilgisayar, telefon, akıllı telefon, bilgisayar, web 2.0 dizinlerde dizgilenen 2434 lisansüstü tez (1957 yüksek lisans, 477 doktora, 4 sanatta yeterlilik tezi) ve konu bölümü eğitim ve öğretim olan okul öncesi dizininde dizgilenen 1681 lisansüstü tez (1383 yüksek lisans, 296 doktora, 2 sanatta yeterlilik tezi) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, teknolojide okul öncesinde alanında yapılmış 18 yüksek lisans ve 4 doktora tezi olmak üzere 22 lisansüstü tez ve okul öncesinde teknoloji alanında 13 yüksek lisans ve 3 doktora tezi olmak üzere 16 lisansüstü tez ile birlikte toplamda 38 tezden oluşturmaktadır. Doküman analizi tekniği ile incelenen tezler yıllarına, illerine, üniversitelerine, bölümlerine ve konularına göre incelenmiştir. Okul öncesinde teknoloji alanında yazılan tezlerin incelenmesinde bu alanında yapılmış lisansüstü tezlerin durumunu ortaya koymak ve bu alanda çalışma yapacak olan diğer araştırmacılara ışık tutmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Tezler, Eğitim, Okul Öncesi, Teknoloji


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Agmaz, R.F. & Ergulec, F. (2020). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Alanında Araştırma Eğilimleri: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 60-86. doi: 10.29329/mjer.2020.234.4

Harvard
Agmaz, R. and Ergulec, F. (2020). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Alanında Araştırma Eğilimleri: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 60-86.

Chicago 16th edition
Agmaz, Rahime Filiz and Funda Ergulec (2020). "Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Alanında Araştırma Eğilimleri: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):60-86. doi:10.29329/mjer.2020.234.4.

Kaynakça
 1. AECT (2012). Association for Educational Communications and Technology (AECT) Standards. Retrieved from: https://c.ymcdn.com/sites/aect.site-ym.com/resource/resmgr/AECT_Documents/AECT_Standards_adopted7_16_2.pdf  [Google Scholar]
 2. Agan, Ş.İ. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal destekli yabancı dil (İngilizce) öğretiminin, ilköğretim okul öncesi eğitimi anasınıfı öğrencilerinin öğrenme ve hatırlama düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. [Google Scholar]
 3. Altınsoy, F. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarında çevre kirliliği farkındalığı oluşturmada geleneksel öğretim ve teknoloji destekli yöntemlerin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 4. Altun, C. A. (2018). Okul öncesi öğretim programına algoritma ve kodlama eğitimi entegrasyonunun öğrencilerin problem çözme becerisine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 5. Altun, D. (2019). 60-71 aylık okul öncesi dönemdeki çocukların alıcı ve ifade edici dil kelime bilgisinin teknoloji kullanımı ve ailesel faktörlere göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(2), 1158-1182. [Google Scholar]
 6. Arslan, Ş. (2010). Televizyon reklamlarının okul öncesi̇ dönem çocuklarının tüketı̇cı̇ davranışlarına etkileri̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Aşılıoğlu, E. (2018). Canlandırma sı̇nemasının okulöncesı̇ çocuğun yaratıcılığı açısından değerlendı̇rı̇lmesı̇. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara  Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 8. Atalay, Y. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ı̇lişkin tutumları, Bilgisayar kullanma yeterlilikleri ve bilgisayar kullanma sıklıklarını etkileyen faktörlerin ı̇ncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 9. Avcı, U., Kula, A., & Haşlaman, T. (2019). Teachers’ opinions on technology that they want to integrate into the learning-teaching process. INFOLOGICA, 2602(1), 13-21. https://doi.org 10.26650/acin.556003  [Google Scholar]
 10. Avinç, Z. (2017). 0-8 yaş arasındaki çocukların internet ve mobil teknoloji alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.  [Google Scholar]
 11. Babayiğit, Ö. Ç. (2014). Eğitim amaçlı bilgisayar oyunlarının okul öncesi eğitimde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri (Ankara ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 12. Beschorner, B., & Hutchison, A. (2013). iPads as a literacy teaching tool in early childhood. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 16-24.  [Google Scholar]
 13. Churchill, D., Fox, B., & King, M. (2012). Study of affordances of iPads and teachers' private theories. International Journal of Information and Education Technology, 2(3), 251-254. [Google Scholar]
 14. Clarke, L., & Abbott, L. (2016). Young pupils', their teachers' and classroom assistants' experiences of iPads in a Northern Ireland school: Four and five years old, who would have thought they could do that? British Journal of Educational Technology, 47(4), 1003-1339. https://doi.org/10.1111/bjet.12266. [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Couse, L., & Chen, D. (2010). A tablet computer for young children? Exploring its viability for early childhood education. Journal of Research on Technology in Education, 43(1), 75-98. [Google Scholar]
 16. Crescenzi, L., Jewitt, C., & Price, S. (2014). The role of touch in preschool children's learning using iPad versus paper interaction. Australian Journal of Language and Literacy, 37(2), 87-95. [Google Scholar]
 17. Çakmak, A. (2015). Televizyon, bı̇lgı̇sayar, kitap ve oyuncağın anaokulu çocuklarının yaşamındaki̇ yerinin incelenmesi̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 18. Çakmaz, B. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanma durumlarının incelenmesi (Bolu ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.  [Google Scholar]
 19. Çetin, E. (2016). Okul öncesi çocukların problem çözme sürecinde teknoloji destekli şematik düzenleyicilerin kullanımına yönelik bir durum çalışması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 20. Çoruh, L. (2004). BDE (bilgisayar destekli eğitim) kapsamında hazırlanan bilgisayar oyunlarının 4-6 yaş arası çocuklara temel kavramların öğretilmesindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 21. Dal, M. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarına yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.  [Google Scholar]
 22. Dalgalı, H. (2014). Televizyonlarda yayınlanan çocuk programlarının okul öncesi̇ eğı̇tı̇m becerı̇lerı̇nı̇n gelı̇şı̇mı̇ne olan etkı̇sı̇nı̇n ebeveyn görüşlerı̇ne göre incelenmesi̇ (Kayseri ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
 23. Doğan, F. K. (2012). Okul öncesi dönemde masal öğretiminde insancıl (hümanist) ve teknolojik (e-kitap) yöntemlerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 24. Eliçin, Ö. (2015). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara işlevsel okuma becerilerinin kazandırılmasında tablet bilgisayar aracılığı ile sunulan programın etkililiği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 25. Emir, Ö. M (2011). Çocuk programlarının 60-72 aylık çocuk davranışlarına etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 26. Erdoğan, İ. (2009). Okulöncesi dönemde satranç öğretiminde geleneksel ve bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 27. Ergüleç, F. (2019). Tablet bilgisayarların okul öncesi dönemde resim çiziminde kullanılması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(1), 17-36. [Google Scholar]
 28. Ergün, S. S., Fidan, N. K., & Yıldırım, N. (2019). Views of the Pre-service Classroom Teachers about Technology Literacy. Universal Journal of Educational Research, 7(4), 1140-1146.  [Google Scholar]
 29. Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-40. https://doi.org/10.1007/BF02504683 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Eyüp, Ö. D. (2011). Bilgisayar destekli etkinlik çizelgeleriyle sunulan öğretimin otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların çizelge izleme ve rol oyun becerilerini öğrenmedeki etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 31. Gök, A. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojileri kullanma durumları ve bunun öğrenci ilgi ve dikkat düzeyine ilişkin görüşler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 32. Göktas, Y., Gedik, N., & Baydaş, O. (2013). Enablers and barriers to the use of ICT in primary schools in Turkey: A comparative study of 2005–2011. Computers & Education, 68(1), 211-222. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.05.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Hew, K., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223–252. https://doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. ISTE (2018). International Society for Technology Education (ISTE) Standards. Retrieved from https://www.iste.org/standards/for-educators.  [Google Scholar]
 35. Kara, İ. (2015). TV programlarının okulöncesi öğrencilerinin dil ve kavram gelişimine katkılarının öğretmen görüşleri açısından ı̇ncelenmesi (Siirt ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.   [Google Scholar]
 36. Kesicioğlu, O.S. (2011). Doğrudan öğretı̇m yöntemiyle hazırlanan eğı̇tı̇m programının ve bu yönteme göre hazırlanan bı̇lgı̇sayar destekli̇ eğı̇tı̇m programının okul öncesi̇ çocuklarının geometrik şekı̇l kavramlarını öğrenmelerı̇ne etkı̇sı̇nı̇n incelenmesi̇. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 37. Kılınç, S. (2015). Okul öncesi çağındaki çocukların teknoloji kullanımı hakkında ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.   [Google Scholar]
 38. King, W. R., & He, J. (2005). Understanding the role and methods of meta-analysis in IS research. Communications of the Association for Information Systems, 16(32). 665-686. [Google Scholar]
 39. Koçak, Ö. (2016). Üç boyutlu çizgi filmlerin okul öncesi çocukların mekânda konumla ilgili kavram gelişimine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.   [Google Scholar]
 40. Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 193(3), 13-19. https://doi.org/10.1177/002205741319300303 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Kol, S. (2006). Okul öncesi öğretmenleri ile yöneticilerin bilgisayar destekli oyun programlarının kullanımına yönelik algı ve beklentileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.  [Google Scholar]
 42. Köroğlu, A. Y. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları, teknolojik araç gereç kullanım tutumları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 43. Köse, H.B.T. (2019). Okulöncesi̇ dönem çocuklarında dı̇jı̇tal hı̇kâye anlatımının dinleme becerı̇lerı̇ne etkisi̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 44. Kurt, E. (2014). TRT çocuk kanalının 4-6 yaş grubu öğrencı̇lerı̇nı̇n dil gelı̇şı̇mı̇ne etkisi̇ hakkında öğrencı̇, öğretmen ve veli̇ görüşlerı̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 45. Kurtulmuş, Z. (2010). Bilim ve sanat merkezine devam eden üstün yetenekli çocukların ailelerine verilen bilgisayar temelli eğitimin aile bireylerinin aile ilişkilerini algılamalarına ve çocukların mükemmeliyetçilik düzeylerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 46. Lieberman, D., Bates, C., & So, J. (2009). Young children's learning with digital media. Computers in the Schools, 26(4), 271-283. http://dx.doi.org/10.1080/ 07380560903360194  [Google Scholar]
 47. MEB (2019). Fatih Projesi – Etkileşimli Tahta. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etahta.html sayfasından erişilmiştir.  [Google Scholar]
 48. Mete, U. (2014). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocuklar ve annelerinin televizyondaki çizgi filmler ile ilgili görüşlerinin incelenmesi (Batman ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 49. McManis, L., & Gunnewig, S. (2012). Finding the education in educational technology with young learners. Young Children, 67(3), 14-24. [Google Scholar]
 50. Muslu, D. (2015). Okul öncesi̇ ve ilkokul çağı çocuklarının animasyon teknı̇klerı̇ne yönelı̇k algıların değerlendı̇rı̇lmesı̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). SelçukÜniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 51. Neumann, M. (2014). An examination of touch screen tablets and emergent literacy in Australian pre-school children. Australian Journal of Education, 58(2), 109-122. http:// dx.doi.org/10.1177/0004944114523368 [Google Scholar]
 52. Olgun, M. K. (2018). Okul öncesi sanat eğitimi için geliştirilen grafik aplikasyon öğrenme modeli. (Yayınlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 53. Özçelik, A., & Yıldız, K. (2019). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin kendilerini teknoloji okuryazarı olarak değerlendirmelerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 11(2), 341-360. [Google Scholar]
 54. Paksoy, S.A.O. (2016). Okul öncesi̇ dönem çocuklarının televizyon izleme ve bı̇lgı̇sayar oynama sürelerı̇nı̇n görsel-motor entegrasyonu açısından incelenmesi̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 55. Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3). https://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1734 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Pellerin, M. (2012). E-inclusion in early French immersion classrooms: Using digital technologies to support inclusive practices that meet the needs of all learners. Canadian Journal of Education, 36(1), 44-70. [Google Scholar]
 57. Sayan, H. (2016). Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımı. 21. yüzyılda eğitim ve toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(13), 67-83. [Google Scholar]
 58. Silverman, R., & Hines, S. (2009). The effects of multimedia-enhanced instruction on the vocabulary of English-language learners and non-English-language learners in pre-kindergarten through second grade. Journal of Educational Psychology, 101(2), 305-314. [Google Scholar]
 59. Şahin, M. C., & Namlı, A. N. (2019). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 23(1), 95-112.  [Google Scholar]
 60. Soylu, M.S. (2019). Artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik eğı̇tı̇m programının okulöncesi öğretmen adaylarının tutum ve görüşlerı̇ne etkisi̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 61. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology (2016). Future ready learning: Reimagining the role of technology in education: 2016 National education technology plan. Retrieved from http://tech.ed.gov/files/2015/12/NETP16.pdf  [Google Scholar]
 62. Yavuz, S., & Coşkun, E. A. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 276-286. [Google Scholar]
 63. Yıldız, S. (2019). Dijital ve sınıf içi eğitsel oyunlarla gerçekleştirilen fen eğitiminin okul öncesi öğrencilerinin  bilimsel süreç̧ becerilerine ve bilimsel gelişim düzeylerine  etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.    [Google Scholar]
 64. Yılmayan, E. (2017). Parents’ attitudes towards the use of digital media among preschoolers. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 65. Yılmaz, D. (2018). Okul öncesi dönemdeki otizmli çocuklara yönelik mobil eğitsel yazılım tasarımı geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 66. Yüksel, A. O. (2015). Okul öncesi dönemde 3 boyutlu tasarım ve üretimin çocukların bilişime yönelik algılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]