International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 40-59

Elektronik Görsel Sözlük Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Sözcük Öğretimi Başarısı Üzerine Etkisi

Aslı Maden

ss. 40 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.3   |  Makale No: MANU-1905-23-0006

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 188  |  İndirilme Sayısı: 602


Özet

Araştırmanın amacı, ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen Elektronik Görsel Sözlük yazılımının sözcük öğrenme başarısına olan etkisini tespit etmektir. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu deneysel modele göre yürütülmüştür. Araştırma, Giresun il merkezindeki Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokulu 5. sınıflarında gerçekleştirilmiştir. Örneklem belirlenirken uygulama yapılacak okulun alt yapı özelliklerinin yeterli olmasına dikkat edilmiştir.  Belirlenen ortaokulda 5. sınıflarda akıllı tahta kullanılması, öğretmenlerin akıllı tahta ve e-öğrenme yazılımlarını kullanmaya yönelik yeterlilikleri okulun seçiminde etkili olmuştur. Ayrıca, Elektronik Görsel Sözlük’ün sözcük havuzu 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki Okuma Kültürü temasının sözcük hazinesi ve sözcükte anlam konusu ile sınırlandırılmıştır. 5. sınıf şubelerinden ikisi deney (n=35) diğer iki şube ise kontrol grubu (n=35) olarak rastgele (random) belirlenmiştir. Deney gruplarında sözcük öğretimi çalışmaları Elektronik Görsel Sözlük kullanılarak, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretim ile sürdürülmüştür. Araştırmanın verileri, uygulama için geliştirilmiş olan Sözcükte Anlam Başarı Testi ile toplanmıştır. Araştırma sonunda, kontrol ve deney gruplarının sözcükte anlam konusuna dair ön test ortalamaları ayrı ayrı değerlendirildiğinde başarılarının benzerlik gösterdiği; buna karşın son test verileri arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, sözcük öğretimi başarısında Elektronik Görsel Sözlük’ün geleneksel öğretim göre daha etkili bir yöntem ve araç olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Söz Varlığı, Sözcük Öğretimi, Elektronik Görsel Sözlük, Başarı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Maden, A. (2020). Elektronik Görsel Sözlük Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Sözcük Öğretimi Başarısı Üzerine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 40-59. doi: 10.29329/mjer.2020.234.3

Harvard
Maden, A. (2020). Elektronik Görsel Sözlük Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Sözcük Öğretimi Başarısı Üzerine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 40-59.

Chicago 16th edition
Maden, Asli (2020). "Elektronik Görsel Sözlük Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Sözcük Öğretimi Başarısı Üzerine Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):40-59. doi:10.29329/mjer.2020.234.3.

Kaynakça
 1. Amer, M. A. (2010). Idiomobile for learners of English: A study of learners’ usage of a mobile learning application for learning idioms and collocations. Unpublished doctoral dissertation. Indiana University of Pennsylvania. [Google Scholar]
 2. Amirian, S.M.R. & Heshmatifar, Z. (2013). The impact of using electronic dictionary on vocabulary learning and retention of Iranian efl learners. International Journal of Research Studies in Educational Technology, 2(1), 35-44.  [Google Scholar]
 3. Apaydın, D. (2007) Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Yöntem Denemesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 4. Aslan, E. ve Coşkun O. (2016).Yabancılara Türkçe öğretiminde oyun yazılımları ile sözcük öğretimi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 11(3), 221-236.  [Google Scholar]
 5. Baş, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz varlığı üzerine yurt dışında ve Türkiye’de yapılan temel araştırmalar. Millî Eğitim, 193, 81-105. [Google Scholar]
 6. Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Başoğlu, E. B. (2010). Cep telefonu ve sözcük kartı kullanan öğrencilerin ingilizce sözcük öğrenme düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, S. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. 7. Basım. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Carpenter, S. K. & Olson, K. M. (2011). Are pictures good for learning new vocabulary in a foreign language? Only ıf you think they are not. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. DOI: 10.1037/a0024828. [Google Scholar]
 12. Chun, D. M. & Plass, J. L. (1996). Effects of Multimedia Annotations on Vocabulary Acquisition. Modern language Journal, 80(2), 183-198. [Google Scholar]
 13. Coşkun, H., Kaya, İ. ve Kuglin, J. (1996). Türkiye ve Almanya’da ilköğretim ders kitapları. Ankara: Bizim Büro Basımevi. [Google Scholar]
 14. Çelik, A. (2012). Yabancı dil öğreniminde karekod destekli mobil öğrenme ortamının aktif sözcük öğrenimine etkisi ve öğrenci görüşleri: mobil sözlük örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 15. Dlaska, A. (2002). Sites of construction: language learning, multimedia, and the international engineer. Computers & Education, 39, 129–143. [Google Scholar]
 16. Hamdi, C. (2015). The effects of electronic dictionary use on reading comprehension and vocabulary retention of EFL students. Arab World English Journal, 180-191.  [Google Scholar]
 17. İnce, H. G. (2006). Türkçede kelime öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  [Google Scholar]
 18. İpekçi,  A.  (2005).  İlköğretim 7.  sınıf öğrencilerinin kelime serveti üzerine bir araştırma.  Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 19. Kanğ, S. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanma. Dede Korkut Dergisi 7, 73-84.  [Google Scholar]
 20. Karatay, H (2004).  İlköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarının ortak kelime kazandırma yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 21. Koçkaya, G. Y. (2014). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine klasik yöntemlerle verilmeye çalışılan kelime öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 22. Kutlu, Ö. (2004). Ölçme ve değerlendirme dersi yayımlanmamış ders notları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara [Google Scholar]
 23. Kwon, D. Y., Lim, H. S., Lee, W., Kim, H. C., Jung, S. Y., Suh, T. & Nam, K. (2010). A personalized English vocabulary learning system based on cognitive abilities related to foreign language proficiency. KSII Transactions on Internet and Information Systems,4 (4), 595-617. [Google Scholar]
 24. Nesi, H. (1999). A user's guıde to electronıc dıctıonarıes for language learners. International Journal of Lexicography,12(1), 55-66. [Google Scholar]
 25. Okur, A. ve Dağtaş, A. (2014). Ortaokula yönelik kelime öğretimi çalışmaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 66-84. [Google Scholar]
 26. Özçelik, D. A. (1989). Test hazırlama kılavuzu. Ankara: ÖSYM Yayınları. [Google Scholar]
 27. Özdener, N. ve Satar, H. M. (2009). Bilgisayar destekli dil öğretiminde kelime çalışmaları ve sözel geribildirim kullanım teknikleri. Eurasion Journal of Educational Research, 34, 75-96.   [Google Scholar]
 28. Peters, E. (2007). Manipulating L2 learners online dictionary use and its effect on L2 word retention. Language Learning and Technology, 11(2), 36-58. [Google Scholar]
 29. Saran, M. (2009). Exploring the use of mobile phones for supporting English language learners’ vocabulary acquisition. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara. [Google Scholar]
 30. Sharpe, P. (1995). Electronic dictionaries with particular reference to the design of an electronic bilingual dictionary for English-speaking learners of Japanese. International Journal of Lexicography 8(1), 39-54. [Google Scholar]
 31. Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Stirling, J. (2003). The portable electronic dictionary: Faithful friend or faceless foe? Retrieved from http://www.elgweb.net/ped-article.html [Google Scholar]
 33. Stockwell, G. (2008). Investigating learner preparedness for and usage patterns of mobile learning. European Association for Computer Assisted Language Learning, 20(3), 253–270. [Google Scholar]
 34. Şahin, M. (2015). Öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki işlevine ilişkin öğretmen görüşlerinin analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 995-1012. [Google Scholar]
 35. Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe sözlük. 11.Baskı. Ankara: TDK Yayınları. [Google Scholar]
 36. Yalın, H. İ. (2010) Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. 22.Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]