International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 21-39

Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar

Engin Karadağ, Ahmet Su, Sabiha Dulay & İbahim Ütük

ss. 21 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.2   |  Makale No: MANU-1905-16-0001

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 493  |  İndirilme Sayısı: 692


Özet

İsteyerek veya istemeyerek çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere geçici veya kalıcı olarak yer değiştirme olarak tanımlanan göç geçmişten günümüze var olan bir olgudur. Türkiye sınır komşularında yaşanan çeşitli olaylardan kaynaklı olarak son yıllarda göç olgusu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesinde eğitim gören Suriyeli öğrencilerle yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara dair geliştirdikleri çözüm yollarını araştırmaktır. Araştırma katılımcıların yaşadıkları sorunlar ve çözüm yollarını ele aldığından çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni ile yapılandırılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında ise olasılıksız örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada yapılan görüşmeler çerçevesinde 4 tema belirlenmiştir. Bu temalar çerçevesinde katılımcıların görüşleri değerlendirilmiş, çözüm önerileri kategorilere ayrılmıştır. Katılımcılar dil sorununun çeşitli açılardan engel oluşturduğu, iç ve dış paydaşlardan tercüman desteği alındığı ve dil kurslarına yönlendirme yapıldığını ifade etmiştir. Uyum ve davranış sorunu olarak şiddet eğilimi, hijyen ve gruplaşma ifade edilmiş; rehber öğretmen çalışmaları, sosyal faaliyetlere yönlendirme ve görsel ve video gösterimleri çözüm olarak ifade edilmiştir. Akademik yetersizlik sorununun dil engelinden kaynaklandığı ve ders dışı faaliyetler ve Suriyeli öğrencilerin sınıflara eşit dağıtılması çözümleri dile getirilmiştir. Veliler arasında iş birliği sorununun ise Türk ailelerdeki olumsuz tutumdan kaynaklandığı ve bu ailelerle iletişim ve iş birliği ile çözülmeye çalışıldığı ifade edilmiştir. Sonuç olarak Suriyeli öğrenciler entegrasyonunda çeşitli problemler yaşandığı, üretilen çözümlerin yetersiz olduğu, okul yöneticilerinin çözümlerinin daha profesyonel ve kurumsal düzeyde uygulanması ve takip edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Entegrasyon, Suriyeli Öğrenciler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Karadag, E., Su, A., Dulay, S. & Utuk, I. (2020). Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 21-39. doi: 10.29329/mjer.2020.234.2

Harvard
Karadag, E., Su, A., Dulay, S. and Utuk, I. (2020). Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 21-39.

Chicago 16th edition
Karadag, Engin, Ahmet Su, Sabiha Dulay and Ibahim Utuk (2020). "Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):21-39. doi:10.29329/mjer.2020.234.2.

Kaynakça
 1. Buz, S. (2002). Türkiye’deki sığınmacıların üçüncü bir ülkeye gidiş için bekleme sürecinde karşılaştıkları sorunlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 3. Coşkun, İ. ve Emin, M. N. (2018). Türkiye’de göçmenlerin eğitimi: Mevcut durum ve çözüm önerileri. İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği. [Google Scholar]
 4. Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 5. Emin, M. N. (2016, March). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf (Erişim Tarihi: 04.12.2018) [Google Scholar]
 6. Gülüm, K. ve Akçalı, H. (2017) Balıkesir’ deki mülteci çocukların eğitim sorunları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Afro-Avrasya Özel Sayısı / ISSN: 1302-6879 [Google Scholar]
 7. İçduygu, A. ve Aksel, D. B. (2012). Türkiye’de düzensiz göç. Uluslararası Göç Örgütü Türkiye.  [Google Scholar]
 8. Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184. [Google Scholar]
 9. Levent, F. ve Çayak, S. (2017). Türkiye'de Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 21. [Google Scholar]
 10. MEB (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. https://denizli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/24023256_201421 saylgenelge.pdf  [Google Scholar]
 11. MEB (2015). MEB Stratejik Plan (2015-2019). http://sgb.meb.gov.tr/meb_ iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.201 5sp17.15imzasz.pdf [Google Scholar]
 12. Mercan Uzun, E. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1). [Google Scholar]
 13. Özkarslı, F. (2014). Suriye’den Türkiye’ye göç ve Suriyelilerin enformel istihdamı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Artuklu Üniversitesi, Mardin. [Google Scholar]
 14. Özyakışır, D. (2013). Göç, kuram ve bölgesel bir uygulama. Ankara: Nobel.  [Google Scholar]
 15. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 16. Poyraz, Y. (2012). Suriye vatandaşlarının geçici korunması ve uluslararası mülteci hukuku. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2), 53-69. [Google Scholar]
 17. Roxas, K. C. (2011). Creating communities: Working with refugee students in classrooms. Democracy and Education, 19(2), 1-8. [Google Scholar]
 18. Sandal, E. K., Hançerkıran, M. ve Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 461-483. [Google Scholar]
 19. Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 208-229.  [Google Scholar]
 20. Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.  [Google Scholar]
 21. T.C. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü(GİGM). (2018). Yıllara göre geçicikoruma kapsamındaki Suriyeliler. http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici- koruma_363_378_4713 Erişim tarihi: 26.10.2018 [Google Scholar]
 22. Taş, H. Y., Küçükoğlu, M. ve Özcan, S. (2016). Türkiye’de Bulunan Suriyeli Göçmenlerin Barınma ve İstihdam Sorunları, I. Uluslarası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli mülteciler Sorunu Sempozyumu. Bildiriler Kitabı 6-7 Mayıs 2016.  [Google Scholar]
 23. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559. [Google Scholar]
 24. UNICEF (2018). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar. https://www.unicefturk.org/yazi/acil-durum-turkiyedeki-suriyeli-cocuklar (Erişim Tarihi: 09.12.2018). [Google Scholar]
 25. Yohani, S. (2010). Nurturinghope in refugeechildrenduringearlyyears of post-waradjustment. Children and Youth Services Review, 32(6), 865-873. [Google Scholar]