International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(23) 139-154

Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri

Fatma Köybaşı

ss. 139 - 154   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.138.9   |  Makale No: MANU-1802-12-0003.R2

Yayın tarihi: Nisan 21, 2018  |   Okunma Sayısı: 243  |  İndirilme Sayısı: 835


Özet

Bu çalışmanın amacı okulların sahip olduğu entelektüel sermaye düzeyi ile durumunu öğretmen görüşleri ile belirlemektir. Araştırmanın yöntemi karma yöntem olup nicel ve nitel veriler bir arada toplanmış ve ayrı ayrı analiz edilerek elde edilen bulgular karşılaştırılarak ilişkilendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 akademik yılında Sivas ili merkez ilçede yer alan ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden yansız olarak belirlenen 209 öğretmen ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden aşırı / aykırı durum örneklemesi ile belirlenen 20 öğretmen çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler, eğitim kurumları için entelektüel sermaye ölçeği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel boyutta yer alan veriler ortalama ve standart sapma ile çözümlenmiştir. Nitel boyutta ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre insan sermayesi boyutundaki öğretmen görüşleri ‘katılıyorum’ düzeyinde olmakla birlikte bu boyuttaki yeni fikirleri uygulama, sorumluluk almakta istekli olma, etkili iletişim, güçlü düzeyde okula bağlılık ve mesleki yetenek kategorileri yer almıştır. Öğretmenlerin yapısal sermayeye ilişkin puanları katılıyorum düzeyinde olup planlama-karar verme temasında ‘ortak katılımın var olması kategorisi yoğunluk kazanmıştır. Öğretmenlerin ilişkisel sermayeye ilişkin düzeyleri katılıyorum düzeyindedir. Öğretmenlerin ilişkisel sermayeye ait okul-veli ilişkileri temasında veli katkısı ve veli memnuniyeti kategorileri yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Entelektüel Sermaye, Okullarda Entelektüel Sermaye


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Koybasi, F. (2018). Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 139-154. doi: 10.29329/mjer.2018.138.9

Harvard
Koybasi, F. (2018). Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), pp. 139-154.

Chicago 16th edition
Koybasi, Fatma (2018). "Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (23):139-154. doi:10.29329/mjer.2018.138.9.

Kaynakça
 1. Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models.  Management Decision, 36 (2), 63-76. [Google Scholar]
 2. Bursalıoğlu, Z. (2008). New structure and behavior in school management (14th edition).  Ankara: Pegem Akademi Publising. [Google Scholar]
 3. Büyükozan, G. (2002). Intellectual capital management , KalDer Forum Journal, 35-44. [Google Scholar]
 4. Chu, P. Y., Lin, Y. L., Hsiung, H. H., & Liu, T. Y. (2006). Intellectual capital: An empirical study of ITRI. Technological Forecasting and Social Change, 73(7), 886-902. [Google Scholar]
 5. Edvinsson, L. (2002), Corporate longitude: what you need to know to navigate in the knowledge economy, London: Prentice‐Hall [Google Scholar]
 6. Görmüş, A. Ş. (2009). Increasing importance of intellectual capital and human resources management. Journal of Afyon Kocatepe University Faculty of Economics and Administrative Sciences,11 (1), 57-75. [Google Scholar]
 7. Grafström, G. and Edvinsson, L. (1999), Accounting for Minds. An inspirational guide to intellectual capital, Stockhom: Skandia publication. [Google Scholar]
 8. Guthrie, J. (2001). The management, measurement and the reporting of intellectual capital. Journal of Intellectual capital, 2(1), 27-41. [Google Scholar]
 9. Kurt, M. (2008), The basic elements of intellectual capital (Eds R. Aşıkoğlu, M. Kurt, K. Ozcan). Intellectual capital, theory, practice and new perspectives, pp. 30-44. Ankara: Gazi Book House. [Google Scholar]
 10. Marti, J.M.V. (2003). In search of an intellectual capital general theory. Electronic Journal of Knowledge Management, 1(2), 213-226. [Google Scholar]
 11. Miles, B.M. ve Huberman, A.M.(1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Pub. Montequin, V.R., Fernandez, F.O., Cabal, V.A. & Guiterrez,N.Q. (2006). An integrated framework for intellectual capital measurement and knowledgemanagemant implemantation in small and medium sized enterprises. Journal of Science, 32 (6), 525-538. [Google Scholar]
 12. Özbaşar, Ş.(2006). Management of intellectual capital in family businesses, 2. Family businesses, 14-15 Nisan, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Özden, Y. (2013). New values in education. Ankara: APegem Academy. Rudez H. N., & Mihalic, T. (2007). Intellectual capital in the hotel industry: A case study from Slovenia. International Journal of Hospitality Management, 26(1), 188-199. [Google Scholar]
 14. Stewart, T. A., & Elhüseyni, N. (1997). Intellectual capital: The new richness of organizations.İstanbul: BZD Publishing. [Google Scholar]
 15. Stewart, T.A. (1991). Brainpower: how intellectual capital is becoming America’s most valuable asset. Fortune, 3 June,  44-60. [Google Scholar]
 16. Yelkikalan, N., & Aydın, E. (2010). The role of emotional perception of ownership of its ability to survive the next generation of the family business and the importance of research on-a senior business in Turkey. Journal of Management Science,8(2), 81-120. [Google Scholar]
 17. Yıldız, S. (2010).  Intellectual capital: theory and research. Istanbul: Turkmen Publishing. [Google Scholar]