International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 290-312

Portfolyo ve Başarı Testi Puanlarıyla Başarının Değerlendirilmesi 

Fisun Bozkurt

ss. 290 - 312   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.13   |  Makale No: MANU-1811-26-0005.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 410  |  İndirilme Sayısı: 696


Özet

Bu çalışmanın amacı; portfolyo (öğrenci ürün dosyası) ve çoktan seçmeli başarı testinin bir kombinasyonun kullanıldığı bu araştırmada öğretmen adaylarının hangisinde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktır. Çalışmanın diğer bir amacı da portfolyo puanları ile dönem sonu başarı testi puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ve bu puanların cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu nicel araştırmanın çalışma grubunu; bir devlet üniversitesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içinde Özel Öğretim Yöntemleri II dersini alan 127 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri öğretmen adaylarının dönem boyunca hazırladıkları portfolyo ve dönem sonunda yapılan başarı testinden almış oldukları puanlardan elde edilmiştir. Veri analizinde nonparametrik bir teknik olan Spearman Korelasyon hesaplama tekniği ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının büyük bir kısmının portfolyo değerlendirmede, başarı testine göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu bulgu portfolyo değerlendirmenin daha başarı odaklı bir değerlendirme sistemi olduğu ve öğrencilerin okulda başarılı öğrenme deneyimlerine sahip olma şansını arttırılabileceği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, öğrencilerin başarı testi puanları ile portfolyo puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ek olarak, başarı testi puanları bakımından cinsiyet ve başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamasına rağmen, portfolyo puanları dikkate alındığında durumun kız öğrencilerin lehine bir eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Portfolyo, çoktan seçmeli test, öğretmen eğitimi, sosyal bilgiler öğretmen adayları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bozkurt, F. (2019). Portfolyo ve Başarı Testi Puanlarıyla Başarının Değerlendirilmesi  . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 290-312. doi: 10.29329/mjer.2019.185.13

Harvard
Bozkurt, F. (2019). Portfolyo ve Başarı Testi Puanlarıyla Başarının Değerlendirilmesi  . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 290-312.

Chicago 16th edition
Bozkurt, Fisun (2019). "Portfolyo ve Başarı Testi Puanlarıyla Başarının Değerlendirilmesi  ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):290-312. doi:10.29329/mjer.2019.185.13.

Kaynakça
 1. Adams, T. L. (1995). A paradigm for portfolio assessment in teacher training. Education Summer 95, 115(4), 568. [Google Scholar]
 2. Akpınar, B., Aydın, K. (2007). Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları,  Education and Science, 32, S. 144. [Google Scholar]
 3. Akşit, F. & Harting, J. (2013). Portfolios in der LehrerInnenbildung in der Türkei als mögliches Instrument des formativen Assessments – eine Meta-Analyse empirischer Studien. Aus: Koch-Priewe, B., Leonhard, T., Pineker, A., Störtländer, J. (Hrsg.): Portfolio in der LehrerInnenbildung – konzeptionell, empirisch und international. Bad Heilbrunn: Klinkhardt [Google Scholar]
 4. Akşit, F. (2016).  Implementing portfolios in teacher training: Why we use them and why we should use them, Eurasian Journal of Educational Research, 62, 97-114 [Google Scholar]
 5. Anderson, R. S., DeMeulle, L. (1998). Portfolio use in twenty-four teacher education programs, Teacher Education Quarterly, 25(1) [Google Scholar]
 6. Arak, H. (2017). An example for portfolio preparation in german teacher training, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 394-409 [Google Scholar]
 7. Aschaber, P. R. (1991). Performance Assessment: State Activity. Interest and Concerns Applied Measurement in Education, 4, 275-288. [Google Scholar]
 8. Aydın, F. (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düşünceleri ve uyguladıkları: XIV., Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28(30), 775–779. [Google Scholar]
 9. Bahçeci, D. ve Kuru, M. (2008). The Effect Of Portfolio Assessment On University Students’ Self Efficacy And Life Skills, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 97-111. [Google Scholar]
 10. Bal, P. (2012). Teacher Candidates: Point Of Views About Portfolio Preparation (Turkey Setting), C.U. Faculty of Education Journal, 41(2), 87-102. [Google Scholar]
 11. Barootchi, N. ve Keshavarz, M. H. (2002). Assessment of Achievement Through Portfolios and Teacher-Made Tests, Educational Research, 44 (3), 279–288. [Google Scholar]
 12. Bekiroğlu, O. (2009). Assessing Assessment: Examination of pre-service physics teachers’attitudes towards assessment and factors affecting their attitudes. International Journal of Science Education, 31(1), 1–39. [Google Scholar]
 13. Birgin, O. (2011). Pre-service mathematics teachers’ views on the use of portfolios in their education as an alternative assessment method. Educational Research and Reviews, 6(11), 710-721 [Google Scholar]
 14. Birgin, O. (2011). Pre-service mathematics teachers’ views on the use of portfolios in their education as an alternative assessment method. Educational Research and Reviews, 6(11), 710-721. [Google Scholar]
 15. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimleri için veri analizi el kitabı istatistik araştırma deseni-spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegen Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Campbell, D. M., Melenyzer, B. J., Nettles, D. H., & Wyman, R. M., Jr. (2000). Portfolio and performance assessment in teacher education. Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 17. Chang, C., Liang, C. Shu, K.M., Tseng, K. H. & Lin, C.Y. (2016) Does using e-portfolios for reflective writing enhance high school students’ self-regulated learning?, Technology, Pedagogy and Education, 25:3, 317-336, [Google Scholar]
 18. Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114. [Google Scholar]
 19. Çakmak, M. (2001). Etkili Öğretimin Gerçekleşmesinde Öğretmenin Rolü, Çağdaş Eğitim, 274, 22-26. [Google Scholar]
 20. Denney, K.M., Grier, M.J. & Buchanan, M. (2012) Establishing a portfolio assessment framework for pre-service teachers: a multiple perspectives approach, Teaching in Higher Education, 17:4, 425-437, DOI: 10.1080/13562517.2011.640997. [Google Scholar]
 21. Ediger, M. (1999). Purposes in learner assessment. (ERIC Document Reproduction Service No. ED429991). [Google Scholar]
 22. Erdoğan, T. (2006). Yabancı dil öğretiminde portfolyoya dayalı değerlendirmenin öğrenci başarısı ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 23. Ergun, M. (2001). Üniversitelerde öğretim etkinliğinin geliştirilmesi, Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 188-192. [Google Scholar]
 24. Ersoy, F. A. (2006). Opinions of teacher candidates as to the portfolio assessment. İlköğretim Online, 5(1), 85-95 [Google Scholar]
 25. Fenwick, T. J. & Parsons, J. (1999). Using portfolios to assess learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED428398). [Google Scholar]
 26. Firestone, W. A., & Mayrowetz, D. (2000). Rethinking “high stakes”: Lessons from the United States and England and Wales. Teacher College Record, 102(4), 724-749. [Google Scholar]
 27. Gelbal, S. &ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145. [Google Scholar]
 28. Gencel, I. E. ve Ozbaşı, D. (2013). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Alanına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi, İlköğretim Online, 12(1), 190-201 [Google Scholar]
 29. Gomez, E. (2000). Assessment portfolios: Including English language learners in large-scale assessments. ERIC Digest based on article published by the Northeast and Islands Regional Educational Laboratory at Brown University in "Perspectives on Policy and Practice" (March 1999). (ERIC Document Reproduction Service No. ED447725). [Google Scholar]
 30. Gözütok, F., Akgün, O., Karacaoğlu, O. (2005). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda sunulmuş bildiri. Kayseri: Erciyes Üniveristesi. [Google Scholar]
 31. Gronlund, E.N. (2003). Assessment of Student Achievement, Walsh & Associates, Inc., USA,7th ed. ISBN 0-205-36610-4. [Google Scholar]
 32. Groom, B. and Maunonen-Eskelinen, I. (2006). The use of portfolios to develop reflective practice in teacher training: a comparative and collaborative approach between two teacher training providers in the UK and Finland. Teaching in Higher Education. 11(3), 291-300. 1470-1294. [Google Scholar]
 33. Haladyna, T.M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking, USA: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 34. Harlen, W. (2005). ‘Trusting teachers’ judgements: research evidence of the reliability and validity of teachers’ assessment used for summative purposes’, Research Paper in Education, 20 (3), 245‐ 270 [Google Scholar]
 35. Hebert, E. A. (1992) Portfolios Invite Reflection-From Students and Staff, Educational Leadership 49(8), 58-60 [Google Scholar]
 36. Herrera, S.G., Murry, K. G., & Cabral, R.M. (2007). Assessment accommodations for classroom teachers of culturally and linguistically diverse students. Boston, MA: Pearson Education Inc. [Google Scholar]
 37. Kabapınar, Y., Ataman, M. (2010): İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları’ndaki Ölçme ve Değerlendirme YÖntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlkoğretim Online, 9(2), 776-791. [Google Scholar]
 38. Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 3. Baskı. Asil Yayın Dağıtım, Kızılay, Ankara. [Google Scholar]
 39. Karasar, N. (2013). Bilimsel Arastima Yontemleri. Ankara: Nobel Akademi. [Google Scholar]
 40. Kazu, H. ve Yorulmaz, M. (2007): Elementary school teachers’ opinions and practice related to portfolios: Proceedings of 16th National Educational Sciences Congress. Ankara: Detay Pub., 382-386. [Google Scholar]
 41. Korkmaz, H. ve Kaptan F. (2005) Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. The Turkish Online Journal of Educational Technology - Tojet January 2005 Issn: 1303-6521 Volume 4, Issue 1, Article 13 http://www.tojet.net/articles/4113.htm [Google Scholar]
 42. Kutlu, Ö., Doğan, C., Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyaya Dayalı Durum Belirleme, Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 43. Ledoux, M. W. & McHenry, N. (2006). Electronic portfolio adoption for teacher education candidates. Early Childhood Education Journal, 34(2), 103-116. [Google Scholar]
 44. Leggett, M., and Bunker. A.  (2006). Teaching portfolios and university culture. Journal of Further and Higher Education 30(3), 269–82. [Google Scholar]
 45. Leon, S. & Elias, M. (1998) A Comparison of Portfolio, Performance, and Traditional Assessment in the Middle School, Research in Middle Level Education Quarterly, 21(2), 21-37 http://dx.doi.org/10.1080/10848959.1998.11670118 [Google Scholar]
 46. Linn, R. L. & Gronlund, N. E. (2000). Measurement and assessment in teaching, 8th Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. [Google Scholar]
 47. Martin, M., Miller, G. ve Delgado, J. (1995). “Portfolio performance”, The Science Teacher, 62 (1), 50-54. [Google Scholar]
 48. Meeus, W., Petegem, P.V. & Meijer, J. (2008) Portfolio as a means of promoting autonomous learning in teacher education: a quasi-experimental study, Educational Research, 50(4), 361-386, DOI: 10.1080/00131880802499837. [Google Scholar]
 49. Meisels, S. (1995). Performance Assessment in Early Childhood Education: the Work Sampling System. Eric Dokümanı Servis Numarası: Ed 382407. [Google Scholar]
 50. Mullin, A.J. (1998). Portfolios: Purposeful Collections of Student Work. New Directions For Teaching And Learning, 74, Summer, Jossey-Bass Publisher. [Google Scholar]
 51. Newby, D. (2012) Supporting good practice in teacher education through the European Portfolio for Pre-service teachers of Languages, Innovation in Language Learning and Teaching, 6(3), 207-218, DOI: 10.1080/17501229.2012.725250. [Google Scholar]
 52. Oğuz, A. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Gelişim Dosyası, Başarı Testi Ve Tutum Puanları Arasındaki İlişki, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 [Google Scholar]
 53. O'Sullivan , J. A., Harris , P., Hughes , Chris S. C.,  Toohey , m. S., Balasooriya , S. M., Velan , G., Kumar, R:K and McNeil, H.P. (2012). Linking assessment to undergraduate student capabilities through portfolio examination, Assessment & Evaluation in Higher Education, 37:3, 379-391 [Google Scholar]
 54. Öncü, H. (2009). Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Bir Yaklaşım: Portfolyo Değerlendirme,[online] URL: http://dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2009/2009-Nisan/10.pdf [Google Scholar]
 55. Özdemir, O., Erdemci, H.(2017). The Effect of Mobile Portfolio (M-Portfolio) Supported Mastery Learning Model on Students’ Achievement and Their Attitudes towards Using Internet, Journal of Education and Training Studies, 5 (3), 62-70 [Google Scholar]
 56. Özsevgeç, T., Karamustafaoğlu, S. (2010). Öğretmen Adaylarının Geleneksel Ve Yapılandırmacı Ölçme: Değerlendırme Yaklaşımlarına Yönelik Profilleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar, 8(2), 333-354. [Google Scholar]
 57. Plaisir, Y.J., Hachey, C.A. & Theilheimer, R. (2011) Their Portfolios, Our Role: Examining a Community College Teacher Education Digital Portfolio Program From the Students' Perspective, Journal of Early Childhood Teacher Education, 32(2), 159-175, DOI: 10.1080/10901027.2011.572231 [Google Scholar]
 58. Popham, J. W. (2000). Educational Measurement. Needham: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 59. Poulson, F. L., Poulson, P. R. ve Meyer, C. A. (1991). What Makes A Portfolio a Portfolio? Educational Leadership 48 (5), 60-63. [Google Scholar]
 60. Rees, C., and Knight, L.V. (2007). The trouble with assessing students’ professionalism: Theoretical insights from sociocognitive psychology. Academic Medicine 82: 46–50. [Google Scholar]
 61. Sewell, M., Marczak, M.ve Horn, H. (2006). The Use of Portfolio Assessment in Evaluation. http://methodenpool.uni-koeln.de/portfolio/USE%20OF%20PORTFOLIOS%20IN%20EVALUATION.htm [Google Scholar]
 62. Spandel, V. (1996). Seeing With New Eyes: A Guidebook on Teaching and Assessing Beginning Writers. Third Edition. Porland: Northwest Regional Educational Lab. [Google Scholar]
 63. Supovitz, J. & Brennan, T. R. (1997). Mirror, Mirror on the Wall, Which Is the Fairest Test of All? An Examination of the Equitability of Portfolio Assessment Relative to Standardized Test, Harwad Educational Review, 67(3), 472-507 [Google Scholar]
 64. Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (9. Baskı) Ankara: Yargı Yayınları. [Google Scholar]
 65. Wiggins, G., & McTighe, J. (2007). Schooling by design: Mission, action and achievement. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 66. Wiliam, D. & Thompson, M. (2008). Integrating assessment with learning: What will it take to make it work? In C. A. Dwyer (Ed.). The future of assessment: Shaping teaching and learning. (pp. 53-82). New York: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 67. Winter, F. (2013). Das Portfolio in der Hochschulbildung – Reformimpulse für Didaktik und Prüfungswesen. Koch-Priewe, B., Leonhard, T., Pineker, A., Störtländer, J.C. (Eds.): Portfolio in der LehrerInnenbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 15-40. [Google Scholar]
 68. Yaman, S. ve Karamustafaoglu, S. (2011). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusuna yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 53-72. [Google Scholar]
 69. Yangın, B. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Klavuzunun Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 477-516. [Google Scholar]
 70. Zeichner, K. & Wray, S.(2001). The teaching portfolio in US teacher training programs: what we know and what we need to know. Teaching and Teacher Training 17, 613–621 [Google Scholar]